© Alex Mustard / Nature in Stock

De Bijbel

Intro

Bijna iedereen heeft wel eens van de Bijbel gehoord. De meeste mensen beschouwen de Bijbel als een van de vele religieuze boeken. De Bijbel is geen religieus boek, maar het Woord van God. De Bijbel is uniek en er is geen boek dat zich kan meten met de Bijbel.
Er is veel verwarring over de Bijbel. Er zijn talloze “versies” van de Bijbel en de ene versie zegt het net weer wat anders dan de andere.

Dit hoofdstuk is geschreven om verwarring over de Bijbel weg te nemen.

Wat is de Bijbel?

De oorsprong van de Bijbel

Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging;
Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
(2 Petrus 1:20-21)

De Bijbel wordt hier de Schrift genoemd en is over een periode van meer dan 2000 jaar geschreven. De Bijbel is een verzameling van 66 boeken en God gebruikte mensen om deze Bijbelboeken te schrijven.

De schrijvers van de Bijbelboeken schreven deze in hun eigen stijl, maar ze werden door God geleid tijdens het schrijven. Hierdoor schreven ze precies wat God in ieder Bijbelboek wilde hebben. Dit noemen we de Goddelijke inspiratie van de Schrift. De Bijbel is door mensen geschreven, maar God is de uiteindelijke Auteur ervan. Daarom wordt de Bijbel ook het Woord van God genoemd.

De Bijbel onderwijst ons

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is;
Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.
(2 Timotheüs 3:16-17)

De meeste mensen weten uit zichzelf dat hard werken goed is, maar stelen kwaad en dat de waarheid spreken goed is, maar liegen kwaad. Dit komt door ons geweten.
Het probleem is dat ons geweten niet altijd goed werkt. Soms vinden we iets goed, maar zegt God in de Bijbel dat het kwaad is. Om goed en kwaad goed te kunnen onderscheiden hebben we de Bijbel nodig.

De Bijbel:

 • is nuttig voor u tot lering. Het gaat hierbij om leerstellingen wat ook wel doctrine wordt genoemd;
 • is nuttig voor u tot wederlegging. Mensen beweren vaak van alles, maar dat betekent niet dat ze gelijk hebben. De Bijbel kan gebruikt worden om beweringen van mensen te weerleggen. Zo kun je de geldigheid of ongeldigheid van een gemaakte bewering aantonen;
 • is nuttig voor u tot verbetering. Iedereen maakt fouten en niemand is volmaakt, maar de Bijbel vertelt u precies waar het beter kan;
 • is nuttig voor u tot onderwijzing. Niemand weet uit zichzelf hoe je op de juiste manier moet leven, maar de Bijbel geeft u instructies hoe God wil dat u leeft.

Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten;
(Hebreeën 4:12)

De Bijbel is een levend en krachtig boek. De Bijbel is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. De Bijbel dringt tot het diepst de ziel binnen om de gedachten en beraadslagingen van de mens te openbaren. Zoals een spiegel uw uiterlijk laat zien, zo laat de Bijbel u uw ware innerlijk zien.

De Bijbel verlicht ons

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad.
(Psalm 119:105)

We leven in een boze wereld vol met leugens en in die wereld is de Bijbel een bolwerk van waarheid. De Bijbel heeft God zelf als auteur en is daarom betrouwbaar, een lamp voor uw voet en een licht voor uw pad. Doordat de Bijbel een lamp voor uw voet is, voorkomt u dat u struikelt en omdat de Bijbel een licht voor uw pad is, ziet u waar u heen gaat.

De indeling van de Bijbel

De Bijbel heeft een indeling die bestaat uit meerdere boeken. De indeling van de Bijbel is als volgt:

 • De Bijbel bestaat uit 66 boeken.
 • De Bijbel is onderverdeeld in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament bestaat uit 39 boeken en het Nieuwe Testament uit 27 boeken.
 • De boeken van het Oude Testament zijn: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richteren, Ruth, 1 Samuël, 2 Samuël, 1 Koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia en Maleachi.
 • De boeken van het Nieuwe Testament zijn: Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes, Handelingen, Romeinen, 1 Korinthe, 2 Korinthe, Galaten, Efeze, Filippenzen, Kolossenzen, 1 Thessalonicenzen, 2 Thessalonicenzen, 1 Timotheüs, 2 Timotheüs, Titus, Filemon, Hebreeën, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas en Openbaring.

Het zoeksysteem van de Bijbel

De Bijbel heeft ook een zoeksysteem. Dit maakt het voor ons makkelijk om snel Schriftteksten in de Bijbel op te zoeken. Oorspronkelijk bestond dit zoeksysteem niet, maar dit is later door mensen toegevoegd voor ons gemak. Als u de Bijbel leest, doet u er verstandig aan te doen alsof het zoeksysteem niet bestaat. Lees de Bijbel als een geheel dat uit 66 andere boeken bestaat. Het zoeksysteem is zover ik weet bij iedere vertaling hetzelfde.

Het zoeksysteem werkt als volgt voor bijvoorbeeld “Genesis 1:1”:

 • Als eerste heb je de naam van het Bijbelboek. De naam is soms voluit geschreven, maar soms ook afgekort. In dit geval is de naam van het boek: “Genesis”.
 • Na de naam van het Bijbelboek volgt het hoofdstuknummer. Ieder Bijbelboek is onderverdeeld in hoofdstukken. De hoofdstukken dekken vaak een thema of verhaal. In dit geval is het hoofdstuk: 1.
 • Na het hoofdstuknummer volgt het versnummer. Ieder hoofdstuk heeft weer een onderverdeling in verzen. Een vers bestaat meestal uit één of twee zinnen. In dit geval is het vers: 1.

Bijbelversies

Het is belangrijk dat u een goede vertaling van de Bijbel gebruikt en geen vervalsing. Iedere vervalsing van de Bijbel laat delen van de Bijbel of voegt eraan toe. Bij vervalsingen laten de schrijvers ervan zich beïnvloeden door hun visie op het “Christelijke geloof” of hun eigen wereldbeeld.
Een vervalste Bijbel is niet langer nuttig tot lering, wederlegging, verbetering en onderwijzing. Het is niet langer een lamp voor uw voet, een licht voor uw pad en het zal u alleen verwarring brengen.

De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.
Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid.
(Psalm 12:7-8)

Ik zal mij nederbuigen naar het paleis Uwer heiligheid, en ik zal Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw waarheid; want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam Uw woord groot gemaakt.
(Psalm 138:2)

Want Ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn;
En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.
(Openbaring 22:18-19)

Deze teksten leren u het volgende:

 • Het Woord van God, de Bijbel, is zuiver.
 • Het Woord van God is als zilver dat zevenmaal gezuiverd is in een smeltoven.
 • Het Woord van God wordt door God zelf bewaard, van generatie op generatie, tot in eeuwigheid.
 • Het Woord van God staat gelijk aan Zijn naam.
 • Eenieder die toevoegt of afdoet aan Gods woord zal zwaar worden gestraft.
 • God heeft één Bijbel geschreven en deze kan maar op één manier vertaald worden. Alle andere zogenaamde versies zijn vals.
 • De juiste Bijbelvertaling in het Nederlands is de Statenvertaling uit 1637. Dit is de enige vertaling zonder copyright en dat is zoals het hoort. De Bijbel is Gods Woord en daarom Zijn intellectuele eigendom.

Slot

U heeft misschien gezien dat het woord “Hij” wel eens met hoofdletter geschreven wordt. Wanneer Christenen naar God verwijzen als “Hij” wordt dit uit respect altijd met een hoofdletter geschreven. Hetzelfde geldt voor de “Bijbel” of “Gods Woord”.

Nu we een eerste basis hebben gelegd, kunnen we beginnen met het onderwijs.