© Alex Mustard / Nature in Stock

De Bijbel

Intro

Vrijwel iedereen heeft wel eens van de Bijbel gehoord. De meeste mensen beschouwen de Bijbel als één van de vele religieuze boeken. De Bijbel is geen religieus boek, maar het Woord van God. De Bijbel is uniek en er is geen boek dat zich kan meten met de Bijbel.
Er is veel verwarring over de Bijbel. Er zijn talloze “versies” van de Bijbel en de ene versie zegt het net weer wat anders dan de andere.

Dit hoofdstuk is geschreven om verwarring over de Bijbel weg te nemen. Het gaat in op vragen als:

 • Wat is de Bijbel?
 • Waar komt de Bijbel vandaan?
 • Wat is het nut van de Bijbel?
 • Hoe ziet de Bijbel aan de binnenkant eruit?
 • Hoe kan ik de Bijbel lezen?
 • Hoeveel Bijbels zijn er?

De Bijbel

Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging;
Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
(2 Petrus 1:20-21)

De Bijbel wordt hier de Schrift genoemd en is over een periode van meer dan 2000 jaar geschreven. God gebruikte heilige mensen om de Bijbelboeken te schrijven, maar God Zelf is de Auteur van de Bijbel. Deze heiligen waren geen heiligen zoals het Rooms Katholicisme leert, maar mensen die God op Zijn woord geloofden en op basis daarvan “heilig” genoemd worden.

De schrijvers van de Bijbel kregen de woorden, die ze moesten opschrijven, door God zelf ingegeven. Dit noemen we ook wel de Goddelijke inspiratie van de Schrift. De Bijbel is daarmee geen mensenwerk, maar het Woord van God.

De noodzaak van de Bijbel

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is;
Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.
(2 Timotheüs 3:16-17)

De Bijbel:

 • is nuttig voor u tot lering. Het gaat hierbij om leerstellingen wat ook wel doctrine wordt genoemd.
 • is nuttig voor u tot wederlegging. Door iets te weerleggen kun je de geldigheid of ongeldigheid van een gemaakte bewering aantonen.
 • is nuttig voor u tot verbetering. Niemand is volmaakt, iedereen maakt fouten en daarom kan ook iedereen verbeterd worden.
 • is nuttig voor u tot onderwijzing. Niemand weet alles en daarom kan iedereen onderwijs gebruiken. De Bijbel geeft onderwijs in alles wat nodig is om de mens volmaakt te maken en volmaakt toe te rusten tot alle goede werken.

Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten;
(Hebreeën 4:12)

De Bijbel is een levend en krachtig boek. De Bijbel is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. De Bijbel dringt tot het diepst de ziel binnen om de gedachten en beraadslagingen van de mens te openbaren. Zoals een spiegel uw uiterlijk laat zien, zo laat de Bijbel u uw ware innerlijk zien.

De indeling van de Bijbel

De Bijbel heeft een indeling die bestaat uit meerdere boeken. De indeling van de Bijbel is als volgt:

 • De Bijbel bestaat uit 66 boeken.
 • De Bijbel is onderverdeeld in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament bestaat uit 39 boeken en het Nieuwe Testament uit 27 boeken.
 • De boeken van het Oude Testament zijn: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richteren, Ruth, 1 Samuël, 2 Samuël, 1 Koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia en Maleachi.
 • De boeken van het Nieuwe Testament zijn: Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes, Handelingen, Romeinen, 1 Korinthe, 2 Korinthe, Galaten, Efeze, Filippenzen, Kolossenzen, 1 Thessalonicenzen, 2 Thessalonicenzen, 1 Timotheüs, 2 Timotheüs, Titus, Filemon, Hebreeën, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Judas en Openbaring.

Het zoeksysteem van de Bijbel

De Bijbel heeft ook een zoeksysteem. Dit maakt het voor ons makkelijk om snel Schriftteksten in de Bijbel op te zoeken. Oorspronkelijk bestond dit zoeksysteem niet, maar dit is later door mensen toegevoegd voor ons gemak. Als u de Bijbel leest, doet u er verstandig aan te doen alsof het zoeksysteem niet bestaat. Lees de Bijbel als een geheel dat uit 66 andere boeken bestaat. Het zoeksysteem is zover ik weet bij iedere vertaling hetzelfde.

Het zoeksysteem werkt als volgt voor bijvoorbeeld “Genesis 1:1”:

 • Als eerste heb je de naam van het Bijbelboek. De naam is soms voluit geschreven maar soms ook afgekort. In dit geval is de naam van het boek: “Genesis”.
 • Na de naam van het Bijbelboek volgt het hoofdstuknummer. Ieder Bijbelboek is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. De hoofdstukken dekken vaak een thema of verhaal. In dit geval is het hoofdstuk: 1.
 • Na het hoofdstuknummer volgt het versnummer. Ieder hoofdstuk heeft weer een onderverdeling in verzen. Een vers bestaat meestal uit 1 of 2 zinnen. In dit geval is het vers: 1.

De Bijbel is het licht

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad.
(Psalm 119:105)

In een almaar donker wordende wereld vol met leugens is de Bijbel een bolwerk van waarheid. De Bijbel is door en door betrouwbaar en een lamp voor uw voet en een licht voor uw pad.

Er is één Bijbel

De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.
Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid.
(Psalm 12:7-8)

Ik zal mij nederbuigen naar het paleis Uwer heiligheid, en ik zal Uw Naam loven, om Uw goedertierenheid en om Uw waarheid; want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam Uw woord groot gemaakt.
(Psalm 138:2)

Want Ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn;
En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.
(Openbaring 22:18-19)

Deze teksten leren u het volgende:

 • Het Woord van God, de Bijbel, is zuiver.
 • Het Woord van God is als zilver dat zevenmaal gezuiverd is in een smeltoven.
 • Het Woord van God wordt door God zelf bewaard, van generatie op generatie, tot in eeuwigheid.
 • Het Woord van God staat gelijk aan Zijn naam.
 • Eenieder die toevoegt of afdoet aan Gods woord zal zwaar worden gestraft.
 • God heeft één Bijbel geschreven en deze kan maar op één manier vertaald worden. Alle andere zogenaamde versies zijn vals.
 • De juiste Bijbelvertaling in het Nederlands is de Statenvertaling uit 1637. De Bijbel wordt gepubliceerd door de Gereformeerde Bijbel Stichting (GBS).

Tot slot

U heeft misschien gezien dat het woord “Hij” wel eens met hoofdletter geschreven wordt. Wanneer Christenen naar God verwijzen als “Hij” wordt dit uit respect altijd met een hoofdletter geschreven. Hetzelfde geldt voor de “Bijbel” of “Gods Woord”.

Nu we een eerste basis hebben gelegd, kunnen we beginnen met het onderwijs.