© Doug Perrine / Nature in Stock

Dood en Oordeel

Intro

 • Waarom gaan we dood?
 • Wat is de dood?
 • Wat komt er na de dood?

Dit zijn drie van de belangrijkste levensvragen. De Bijbel geeft ook op deze vragen antwoord. Het onderwerp van dit hoofdstuk is geen leuk onderwerp, maar wel noodzakelijk. Het is belangrijk dat u een Bijbels beeld krijgt van waarom we dood gaan, wat de dood is en wat er nadat we dood gaan met ons gaat gebeuren.

De dood

Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.
(Romeinen 5:12)

Doordat Adam van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad at en zondigde, werd hij een zondaar. Het gevolg van zijn zonde was dat de dood de wereld inkwam.

De dood heeft 3 fases:

 • De geestelijke dood.
 • De lichamelijke dood.
 • De eeuwige dood.

De geestelijke dood

En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden.
(Efeze 2:1)

God leert u hier dat Christenen in het verleden dood waren door de misdaden en zonden.
Geestelijk dood is de status van iedereen die geboren wordt en is ook uw status. U bent lichamelijk nog wel in leven, maar geestelijk gezien bent u dood door uw misdaden en zonden. God is heilig en kan u als zondaar niet in Zijn nabijheid tolereren. De geestelijke dood betekent dat er geestelijk gezien een kloof is tussen u en God, die u onmogelijk zelf kunt overbruggen.

De lichamelijke dood

Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.
(Jakobus 2:26)

Een lichaam zonder geest is dood. De lichamelijke dood is de afscheiding van uw geest en ziel van uw lichaam. De dood treedt in zodra uw hart stopt. Zodra uw hart stopt met kloppen, zullen uw geest en ziel uw lichaam verlaten en vervolgens naar hun eeuwige eindbestemming gaan.

En gelijk het den mensen gezet is éénmaal te sterven, en daarna het oordeel.
(Hebreeën 9:27)

God is HEILIG en u bent een GODDELOZE. Daarom moet u op een dag lichamelijk sterven om daarna geoordeeld te worden.

De dood maakt geen onderscheid:

 • Iedereen, ook u, heeft een afspraak met de dood.
 • De dood treft de koning tot zijn laagste dienaar.
 • De dood treft de rijkste en de armste.
 • De dood treft jong en oud.
 • De dood discrimineert niet en kijkt niet naar afkomst, geslacht, religie, rijkdom of wat dan ook.

Er leven nu meer dan 7.000.000.000 mensen op aarde en over 120 jaar zal 100% van de mensen die nu leven dood zijn! Dat is de harde waarheid en realiteit.
U zult over 120 jaar ook dood zijn.

Er zijn veel manieren waarop u kunt sterven. U kunt sterven door het langzaam verstrijken van de tijd en in goede ouderdom, maar u kunt ook sterven door een ongeval of ziekte. U weet niet op welk tijdstip u zult sterven, maar u zult hoe dan ook sterven.

De eeuwige dood

Na de geestelijke en de lichamelijke dood volgt het oordeel. De eeuwige dood is de hel. De eeuwige dood en de hel zullen in de rest van dit hoofdstuk behandeld worden.

Het oordeel

Want Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal den hoogmoed der stouten doen ophouden en de hovaardij der tirannen zal Ik vernederen.
(Jesaja 13:11)

 • God is HEILIG en de dag komt dat Hij wraak gaat nemen op de wereld vanwege haar slechtheid.
 • God is HEILIG en de dag komt dat hij wraak gaat nemen op de goddelozen vanwege hun ongerechtigheid.
 • God is HEILIG en de dag komt dat Hij wraak gaat nemen op u, vanwege uw zonden.

Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods.
(Hebreeën 10:31)

 • God is HEILIG en daarom is het ook vreselijk om in Zijn handen te vallen.

En ik zag een groten witten troon, en Dengene Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvlood, en geen plaats is voor die gevonden.
En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.
En de zee gaf de doden die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.
En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.
En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.
(Openbaring 20:11-15)

 • God is HEILIG en daarom zal Hij aan het einde der tijden de hemel en aarde, die besmet zijn door de zonde, zuiveren met vuur. Het zal zo zijn dat zelfs de fundamenten van de aarde vlam zullen vatten en wegsmelten.
 • God is HEILIG en daarom zullen de doden voor Zijn troon moeten staan om geoordeeld te worden naar hun werken. Alle doden klein en groot, jong en oud, rijk en arm, koningen en slaven zullen voor Zijn troon moeten verschijnen, om geoordeeld te worden naar hun werken.

Als u niet wordt gevonden in het boek van het leven, waar alle rechtvaardigen in staan, zult u in de poel van vuur en zwavel, de hel, geworpen worden.

Geen detail gemist

Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord hetwelk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelve zullen rekenschap geven in den dag des oordeels.
(Mattheüs 12:36)

God is HEILIG en Zijn oordeel is zo absoluut dat ieder nutteloos woord dat u gesproken heeft geoordeeld zal worden. Er zal geen woord dat u gedacht, gesproken of geschreven heeft over het hoofd worden gezien. Zelfs de kleinste details van uw leven zullen in het oordeel worden gebracht.

En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen met Welken wij te doen hebben.
(Hebreeën 4:13)

Mensen denken dat wat achter gesloten deuren gebeurt nooit naar buiten zal komen, maar God ziet wat u doet en kent al uw duistere geheimen. Wat u in het geheim denkt of doet, is zichtbaar voor de ogen van God, aan wie we rekenschap moeten afleggen.

Er zal geen hoger beroep, vriendjespolitiek, manipulatie van het recht, slinkse advocaat of wat anders u ook maar verzint om het recht te buigen u kunnen redden van Gods komende toorn en oordeel.

God heeft wel een uitweg gegeven om dit oordeel te ontsnappen, maar dat wordt in latere hoofdstukken uitgelegd.

Wat is de hel?

De hel is de gevangenis van God.

Bestaat het vagevuur?

Nee! Het vagevuur is een Rooms Katholieke fabel en bestaat niet. Ik kan u daarom ook geen Bijbeltekst geven.

Waarom bestaat de hel?

Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.
(Mattheüs 25:41)

De hel was oorspronkelijk bedoeld voor de duivel en zijn demonen, die als eerste gezondigd hebben. De hel is bedoeld als plaats waar God zijn eeuwige toorn over goddelozen kan uitstorten. Nadat Adam zondigde, werd de hel ook de eindbestemming van de mensen die gezondigd hebben.

Wie gaan er naar de hel?

Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.
(Openbaring 21:8)

Alle leugenaars, ongelovigen etc. gaan de naar de hel. De kleinste zonde in uw leven is voor God meer dan voldoende om u naar de hel te sturen.

De eerste dood was uw geestelijke dood en de fysieke dood die erop volgt. De tweede dood is het in de hel geworpen worden.

Hoeveel mensen gaan naar de hel?

Daarom zal het graf zichzelf wijd opsperren en zijn mond opendoen zonder maat; opdat nederdale haar heerlijkheid en haar menigte met haar gedruis, en die in haar van vreugde opspringt.
(Jesaja 5:14)

Het aantal mensen dat naar de hel is gegaan en nog zal gaan, is niet te tellen. De overgrote meerderheid van de mensheid zal hun einde in de hel vinden.

De hel zal alle goddelozen met gulzigheid opslokken. Keizers, koningen, mensen van adel, burgers, de armen tot de doodgraver aan toe heeft de hel opgeslokt. God maakt geen onderscheid tussen personen en zal, zonder pardon, iedere goddeloze in de hel werpen.

De hel en het verderf worden niet verzadigd.
(Spreuken 27:20)

De hel is onverzadigbaar. De hel heeft altijd ruimte om een nieuwe ziel te ontvangen.

De hel en foltering

Die zal ook drinken uit den wijn van den toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is in den drinkbeker Zijns toorns; en zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.
(Openbaring 14:10)

Als u naar de hel gaat, zult u de onvermengde toorn van God moeten ondergaan. God doet geen water bij de wijn.

De hel wordt omschreven met TOORN, PIJNIGING, VUUR EN ZWAVEL! De hel is de permanente afscheiding van Gods goedheid. In de hel zult u, voor het oog van Jezus en de heilige engelen, folterende pijn moeten ondergaan.

Met vlammend vuur wraak doende over degenen die God niet kennen, en over degenen die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn;
Dewelke zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid Zijner sterkte.
(2 Thessalonicenzen 1:8-9)

De hel wordt hier omschreven als EEUWIG VERDERF, komend van Gods aangezicht en de heerlijkheid van Zijn sterkte. De reden voor het eeuwig verderf wordt hier ook gegeven. Mensen kennen God niet en zijn het Evangelie ongehoorzaam.

De hel is voor eeuwig

En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht.
(Openbaring 14:11)

De hel is eeuwig! Er zal daarom nooit een einde komen aan de straf. In de hel zult u nooit rust hebben. U zult 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar volledig bij bewustzijn blijven.

Stel u voor dat er 1 triljard(1.000.000.000.000.000.000.000) jaren verstreken zijn. Dan nog zal uw straf NET BEGONNEN ZIJN!
Ik kan u garanderen dat uw levensverwachting nogal klein is vergeleken met uw tijd in de hel. Bereken de kosten!

De hel heeft onuitblusbaar vuur

En indien uw hand u ergert, houw ze af; het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee handen hebbende, heen te gaan in de hel, in het onuitblusselijk vuur;
Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.
En indien uw voet u ergert, houw hem af; het is u beter kreupel tot het leven in te gaan, dan de twee voeten hebbende, geworpen te worden in de hel, in het onuitblusselijk vuur;
Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.
En indien uw oog u ergert, werp het uit; het is u beter maar één oog hebbende, in het Koninkrijk Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden;
Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.
(Markus 9:43-48)

De hel wordt hier omschreven als ONUITBLUSBAAR VUUR.

De hel is zo verschrikkelijk dat de Bijbel zegt dat het beter is om zonder handen, voeten en ogen door het leven te gaan, dan daar terecht te komen.

U zult een lichaam krijgen dat niet sterft en de eeuwige foltering van de vlammen van de hel zal kunnen doorstaan. Uw pijniging zal nooit eindigen en uw pijn zal nooit ook maar een haarbreedte verminderd worden.

De hel en wroeging

Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden,
En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal zijn wening en knersing der tanden.
(Mattheüs 13:49-50)

De hel wordt omschreven als een VURIGE OVEN waar GEJAMMER zal zijn en TANDENGEKNARS.

Het gejammer zal zijn van zowel de pijn als de wroeging die u zult hebben in de hel. Wroeging over uw nutteloze en verspilde leven op aarde.

Het tandengeknars (tandenknarsend toekijken) zal vooral komen doordat u weet dat u niet naar de hel had hoeven gaan en dat de rechtvaardigen een fantastisch leven hebben in de hemel.

De hel en duisternis

Want indien God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden.
(2 Petrus 2:4)

De hel bevat ketenen van duisternis. Wat die ketenen zijn weet ik niet en ik raad u aan dat niet uit te gaan vinden.

Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden.
(Mattheüs 22:13)

Als u naar de hel gaat, dan zult u aan handen en voeten gebonden worden en in de buitenste duisternis geworpen worden.

Hoe de hel zowel duisternis als vuur heeft weet ik niet, maar God kan de natuurwetten veranderen wanneer Hij maar wil.

De hel en water

En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig.
En er was een zeker bedelaar, met name Lázarus, welke lag voor zijn poort, vol zweren,
En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen; maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren.
En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham.
En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lázarus in zijn schoot.
En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lázarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijd smarten in deze vlam.
Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lázarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten.
En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die vanhier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen.
(Lukas 16:19-26)

De rijke man kleede zich in de mooiste kleding die er te krijgen was en leefde elke dag vrolijk en prachtig. De rijke man leeft alleen voor zichzelf en dacht niet aan Lázarus de bedelaar noch aan God.

Het lot van de rijke man was verschrikkelijk:

 • De rijke man sloeg onmiddellijk na zijn dood zijn ogen op in de hel.
 • De rijke man verkeerde in pijn.
 • De rijke man vroeg alleen maar water om zijn tong te verkoelen, maar kreeg nog geen druppel.
 • De rijke man kon niet ontsnappen.

De horror van de hel

 • VOOR EEUWIG ALLES BLIJVEN HERINNEREN!
 • VOOR EEUWIG BEROUW!
 • VOOR EEUWIG GEEN BLIJDSCHAP!
 • VOOR EEUWIG GEEN ETEN MEER!
 • VOOR EEUWIG GEEN VERKOELING MET WATER!
 • VOOR EEUWIG GEKWELD WORDEN!
 • VOOR EEUWIG GODS TOORN ONDERGAAN!
 • VOOR EEUWIG HET GESCHREEUW VAN EEN ONTELBARE MENIGTE MOETEN HOREN!
 • VOOR EEUWIG IN DE DUISTERNIS!
 • VOOR EEUWIG IN HET ONUITBLUSBARE VUUR!
 • VOOR EEUWIG MET DE TANDEN KNARSEN!
 • VOOR EEUWIG ONBESCHRIJFELIJKE PIJN LIJDEN!
 • VOOR EEUWIG VASTGEBONDEN!
 • VOOR EEUWIG WENEN!
 • VOOR EEUWIG WETEN DAT ER GEEN EINDE AAN DE HEL ZAL KOMEN!
 • VOOR EEUWIG ZONDER HOOP!
 • VOOR EEUWIG ZONDER KANS OP ONTSNAPPEN!

DE HEL IS VOOR EEUWIG! VOOR EEUWIG! VOOR EEUWIG! VOOR EEUWIG! VOOR EEUWIG! VOOR EEUWIG! VOOR EEUWIG!

De hel is zonder…

De hel is zonder:

 • beekje of rivier.
 • bomen.
 • bloemen.
 • comfort.
 • eten.
 • gelach.
 • genade.
 • gras.
 • hoop.
 • keuze.
 • lekkere geuren.
 • licht.
 • liefde.
 • medelijden.
 • omgang met geliefden en vrienden.
 • onderbreking.
 • rust.
 • strand.
 • uitweg.
 • vermaak.
 • vriendelijkheid.
 • vrijheid.
 • wandeling in de zon.
 • water.
 • zacht briesje.
 • zonsopgang en -ondergang.
 • zingen.

Een liefdevolle God en de hel

Hoe kan een liefdevolle God een gruwelijke plek als de hel scheppen?

Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.
Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten.
(Jesaja 55:8-9)

Gods gedachten zijn niet onze gedachten en Gods wegen zijn niet onze wegen. Zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo hoog zijn Gods wegen en gedachten boven de onze.
We begrijpen daarom niet waarom God goddelozen voor eeuwig de verschrikkingen van de hel zal laten ondergaan. We denken dat iemand na een bepaalde hoeveelheid tijd wel zijn straf heeft uitgezeten.

God is anders dan ons. God is eeuwig en heilig en eist daarom een eeuwige straf.

God is heilig en de mens is onheilig. Zoals water en vuur onverenigbaar zijn, zo zijn heiligheid en onheiligheid ook onverenigbaar. God moet daarom dat wat onheilig is, de zondige mens, van Zich afscheiden. De hel is door God geschapen om deze scheiding tussen Hem en de zondige mens mogelijk te maken.

We kunnen maar beter luisteren naar Gods waarschuwing voor het komend oordeel.

Kan ik aan Gods toorn ontsnappen?

Absoluut! God heeft een uitweg gegeven, maar u zult het wel op Gods manier moeten doen.
In de komende drie hoofdstukken kunt u lezen hoe u aan de hel kunt ontsnappen. Ik raad u aan deze goed door te lezen.