© Doug Perrine / Nature in Stock

Dood en Oordeel

Intro

 • Waarom gaan we dood?
 • Wat is de dood?
 • Wat komt er na de dood?

Dit zijn drie van de belangrijkste levensvragen. De Bijbel geeft ook op deze vragen antwoord. Het onderwerp van dit hoofdstuk is geen leuk onderwerp, maar wel nodig. Het is belangrijk dat u een Bijbels beeld krijgt van waarom we dood gaan, wat de dood is en wat er nadat we dood gaan met ons gaat gebeuren.

De dood

De dood als loon van de zonde

Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.
(Romeinen 5:12)

Doordat Adam van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad at en zondigde, werd hij een zondaar. Het gevolg van zijn zonde was dat de dood de wereld inkwam en over al zijn nakomelingen gekomen is. De zonde is de ware doodsoorzaak voor 100% van de mensen en omdat iedereen gezondigd heeft, zal niemand aan de dood ontsnappen.

Want de bezoldiging der zonde is de dood.
(Romeinen 6:23)

Mensen gaan dood aan hartaanvallen, kanker, ongevallen, ouderdom en andere ziektes. Uiteindelijk zijn dit gevolgen van de ware oorzaak: ZONDE!

Het bewijs dat de Bijbel gelijk heeft, is overal te zien:

 • Kijk op de begraafplaatsen: Het loon van de zonde is de dood!
 • Kijk in de bejaardentehuizen: Het loon van de zonde is de dood!
 • Kijk in de gevangenissen: Het loon van de zonde is de dood!
 • Kijk in de mortuariums: Het loon van de zonde is de dood!
 • Kijk naar de moeder met haar doodgeboren kind: Het loon van de zonde is de dood!
 • Kijk naar alle oorlogen die hebben gewoed: Het loon van de zonde is de dood!
 • Kijk in de ziekenhuizen: Het loon van de zonde is de dood!

Laat het duidelijk zijn: Het loon van de zonde is DE DOOD!

De dood heeft drie fases:

 • De geestelijke dood.
 • De lichamelijke dood.
 • De eeuwige dood.

De geestelijke dood

Zie, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen.
Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort.
Want uw handen zijn met bloed bevlekt en uw vingers met ongerechtigheid; uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht.
(Jesaja 59:1-3)

Uw ongerechtigheden, uw zonden, houden u en God gescheiden. Uw zonden houden Zijn aangezicht voor u verborgen, zodat Hij u niet hoort. God is heilig en kan geen omgang hebben met mensen van wie de handen druipen van het bloed, de lippen de leugen spreken en de tong ongerechtigheid doet.

Uw geest is vanwege uw zonden gescheiden van God en daarom bent u geestelijk dood in Zijn ogen.

En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden.
(Efeze 2:1)

God leert u hier dat Christenen in het verleden dood waren door de misdaden en zonden.
Geestelijk dood is de status van iedereen die geboren wordt en is ook uw status. U bent lichamelijk nog wel in leven, maar geestelijk gezien bent u dood door uw misdaden en zonden. God is heilig en Hij kan u als zondaar niet in Zijn nabijheid tolereren. De geestelijke dood betekent dat er geestelijk gezien een kloof is tussen u en God, die u onmogelijk zelf kunt overbruggen.

De lichamelijke dood

En gelijk het den mensen gezet is éénmaal te sterven, en daarna het oordeel.
(Hebreeën 9:27)

God is heilig en u bent een goddeloze. Daarom moet u op een dag lichamelijk sterven om daarna geoordeeld te worden.

De dood maakt geen onderscheid:

 • Iedereen, ook u, heeft een afspraak met de dood.
 • De dood treft de koning tot zijn laagste dienaar.
 • De dood treft de rijkste en de armste.
 • De dood treft jong en oud.
 • De dood discrimineert niet en kijkt niet naar afkomst, geslacht, religie, rijkdom of wat dan ook.

Er leven ruim 8.000.000.000 mensen op aarde en over 120 jaar zal 100% van de mensen die nu leven dood zijn! Dat is de harde waarheid en realiteit.
U zult over 120 jaar ook dood zijn.

Er zijn veel manieren waarop u kunt sterven. U kunt sterven door het langzaam verstrijken van de tijd en in goede ouderdom, maar u kunt ook sterven door een ongeval of ziekte. U weet niet op welk tijdstip u zult sterven, maar u zult hoe dan ook sterven.

Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.
(Jakobus 2:26)

Een lichaam zonder geest is dood. De lichamelijke dood is de afscheiding van uw geest en ziel van uw lichaam. De dood treedt in zodra uw hart stopt. Zodra uw hart stopt met kloppen, zullen uw geest en ziel uw lichaam verlaten en vervolgens naar hun eeuwige eindbestemming gaan.

De eeuwige dood

Na de geestelijke en de lichamelijke dood volgt het oordeel. De eeuwige dood is de hel. De eeuwige dood en de hel zullen in de rest van dit hoofdstuk behandeld worden.

Gods oordeel

Waarom komt Gods oordeel?

Want Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal den hoogmoed der stouten doen ophouden en de hovaardij der tirannen zal Ik vernederen.
(Jesaja 13:11)

God is heilig en de dag komt dat Hij wraak gaat nemen op:

 • de wereld vanwege haar slechtheid;
 • de goddelozen vanwege hun ongerechtigheid;
 • u, vanwege uw zonden.

Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods.
(Hebreeën 10:31)

God is heilig en daarom is het ook vreselijk om in Zijn handen te vallen.

Wat wordt geoordeeld?

Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten!
Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.
(2 Petrus 3:12-13)

En ik zag een groten witten troon, en Dengene Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvlood, en geen plaats is voor die gevonden.
En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.
En de zee gaf de doden die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.
En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.
En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.
(Openbaring 20:11-15)

God is heilig en daarom:

 • zal Hij aan het einde der tijden de hemel en aarde, die besmet zijn door de zonde, vernietigen met vuur. De hemel en de aarde zullen wegsmelten in het vuur van Gods toorn en nooit meer gevonden worden;
 • zullen de hemel en aarde voor Hem wegvluchten en nooit meer gevonden worden;
 • zullen de doden voor Zijn troon moeten staan om geoordeeld te worden naar hun werken. Alle doden, klein en groot, jong en oud, rijk en arm, koningen en slaven zullen voor Zijn troon moeten verschijnen, om geoordeeld te worden naar hun werken.

Ook zullen de boeken geopend worden. Het “boek van het leven” is het register van alle rechtvaardigen. Als u niet in dat boek gevonden wordt, zult u in de poel van vuur en zwavel, de hel, geworpen worden.
Er zullen ook andere boeken geopend worden. In deze boeken staan al uw zondige daden, al uw zondige pleziertjes, alle woorden die u gesproken heeft en al uw gedachten die u gehad heeft.
Uw strafmaat in de hel zal op basis van deze boeken worden bepaald. Let op, het gaat hier niet over de tijd die u in de hel door zult brengen. Het gaat hier alleen om de zwaarte van de straf en niet de tijdsduur. De hel is eeuwig. De ene persoon zal voor een heter vuur komen te staan dan de ander. Massamoordenaars zullen zwaarder worden gestraft dan enkelvoudig moordenaars. Iemand die twintig keer gestolen heeft, zal zwaarder worden gestraft dan iemand die twee keer gestolen heeft en zo zal het voor iedereen gaan voor de grote witte troon.

Geen detail gemist

Gij stelt onze ongerechtigheden voor U, onze heimelijke zonden in het licht Uws aanschijns.
(Psalm 90:8)

Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord hetwelk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelve zullen rekenschap geven in den dag des oordeels.
(Mattheüs 12:36)

God is heilig en Zijn oordeel is zo absoluut dat ieder nutteloos woord dat u gesproken heeft geoordeeld zal worden. Er zal geen woord dat u gedacht, gesproken of geschreven heeft over het hoofd worden gezien. Zelfs de kleinste details van uw leven zullen in het oordeel worden gebracht.

En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen met Welken wij te doen hebben.
(Hebreeën 4:13)

Mensen denken dat wat achter gesloten deuren gebeurt nooit naar buiten zal komen, maar God ziet wat u doet en kent al uw duistere geheimen. Wat u in het geheim denkt of doet, is zichtbaar voor de ogen van God, aan wie we rekenschap moeten afleggen.

Er zal geen hoger beroep, vriendjespolitiek, manipulatie van het recht, slinkse advocaat of wat anders u ook maar verzint om het recht te buigen, u kunnen redden van Gods komende toorn en oordeel.

God heeft wel een uitweg gegeven om dit oordeel te ontsnappen, maar dat wordt in latere hoofdstukken uitgelegd.

De hel

Wat is de hel?

De hel is de gevangenis van God.

Bestaat het vagevuur?

Nee! Het vagevuur is een Rooms-katholieke fabel en bestaat niet. Ik kan u daarom ook geen Bijbeltekst geven.

Waarom bestaat de hel?

Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.
(Mattheüs 25:41)

De hel was oorspronkelijk bedoeld voor de duivel en zijn demonen, die als eerste gezondigd hebben. De hel is bedoeld als plaats waar God zijn eeuwige toorn over goddelozen kan uitstorten. Nadat Adam zondigde, werd de hel ook de eindbestemming van de mensen die gezondigd hebben.

Wie gaan naar de hel?

De goddelozen zullen terugkeren naar de hel toe, alle God vergetende heidenen.
(Psalm 9:18)

Goddelozen en allen die God vergeten gaan naar de hel.

Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.
(Openbaring 21:8)

Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk die de leugen liefheeft en doet.
(Openbaring 22:15)

Alle leugenaars, allen die de leugen liefhebben en doen, moordenaars, ongelovigen etc. gaan de naar de hel. De kleinste zonde in uw leven is voor God meer dan voldoende om u naar de hel te sturen.

De eerste dood was uw geestelijke dood en de fysieke dood die erop volgt. De tweede dood is het in de hel geworpen worden.

Hoeveel mensen gaan erheen?

De hel en het verderf worden niet verzadigd.
(Spreuken 27:20)

De hel is onverzadigbaar. De hel heeft altijd ruimte om een nieuwe ziel te ontvangen.

Daarom zal het graf zichzelf wijd opsperren en zijn mond opendoen zonder maat; opdat nederdale haar heerlijkheid en haar menigte met haar gedruis, en die in haar van vreugde opspringt.
(Jesaja 5:14)

Het aantal mensen dat naar de hel is gegaan en nog zal gaan, is niet te tellen. De overgrote meerderheid van de mensheid zal hun einde in de hel vinden.

De hel zal alle goddelozen met gulzigheid opslokken. Keizers, koningen, mensen van adel, burgers, de armen tot de doodgraver aan toe heeft de hel opgeslokt. God maakt geen onderscheid tussen personen en zal, zonder pardon, iedere goddeloze in de hel werpen.

Waarom gaan mensen erheen?

En van dezen heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen,
Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.
Dezen zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden; en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil.
(Judas 1:14-16)

Alle mensen zijn goddeloos van geboorte af aan. Goddelozen gaan naar de hel vanwege al hun goddeloze werken, die ze goddelooslijk gedaan hebben en vanwege al de harde woorden die ze als goddeloze zondaars tegen God gesproken hebben.

Goddelozen, goddeloze werken, goddelooslijk gedaan, goddeloze zondaars, ontevreden, klagers en wandelend naar hun begeerte. Dit zijn harde woorden, maar God wil u wakker schudden over uw geestelijke toestand.

De hel is eeuwig

En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht.
(Openbaring 14:11)

De hel is eeuwig! Er zal daarom nooit een einde komen aan de straf. In de hel zult u nooit rust hebben. U zult 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar volledig bij bewustzijn blijven.

Stel u voor dat er 1.000.000.000.000.000.000.000 jaren verstreken zijn. Dan nog zal uw straf NET BEGONNEN ZIJN!
Ik kan u garanderen dat uw levensverwachting nogal klein is vergeleken met uw tijd in de hel. Bereken de kosten!

Waarom is de hel eeuwig?

Weet u nog wat ik in het hoofdstuk over “zonde” heb geschreven?:
Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het; wie zal het kennen?
(Jeremia 17:9)

Als u in uw zonden sterft, is uw hart onveranderd gebleven. Na uw fysieke dood zult u nog steeds blijven zondigen. U zult tot in eeuwigheid immoreel, verdorven en zondig zijn en dat zonder kans op verbetering. Een eeuwige zondaar verdient een eeuwige straf.
Uw lichaam kan dan dood zijn, maar uw geest zal nooit vrij zijn van de gevolgen van de zonde. Het zal voor eeuwig een slaaf zijn en blijven van de zonde. Deze situatie is blijvend en daarom is de hel ook blijvend.

Omschrijving van de hel

Duisternis

Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden.
(Mattheüs 22:13)

Als u naar de hel gaat, dan zult u aan handen en voeten gebonden worden en in de buitenste duisternis geworpen worden.

Hoe de hel zowel duisternis als vuur heeft, weet ik niet, maar God kan de natuurwetten veranderen wanneer Hij maar wil.

Want indien God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden.
(2 Petrus 2:4)

De hel bevat ketenen van duisternis. Wat die ketenen zijn weet ik niet en ik raad u aan dat niet uit te gaan vinden.

Foltering

Met vlammend vuur wraak doende over degenen die God niet kennen, en over degenen die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn;
Dewelke zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid Zijner sterkte.
(2 Thessalonicenzen 1:8-9)

De hel wordt hier omschreven als EEUWIG VERDERF. Dit verderf betekent in de eerste plaats afscheiding van God en Zijn genade, goedheid en zegening. In de tweede plaats komt het verderf van Gods aangezicht en de heerlijkheid van Zijn sterkte. De reden voor het eeuwig verderf wordt hier ook gegeven. Mensen kennen God niet en zijn het Evangelie ongehoorzaam.

Die zal ook drinken uit den wijn van den toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is in den drinkbeker Zijns toorns; en zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.
(Openbaring 14:10)

Als u naar de hel gaat, zult u de onvermengde toorn van God moeten ondergaan. God doet geen water bij de wijn.

De hel wordt omschreven met TOORN, PIJNIGING, VUUR EN ZWAVEL! De hel is de permanente afscheiding van Gods goedheid. In de hel zult u, voor het oog van Jezus en de heilige engelen, folterende pijn moeten ondergaan.

Onuitblusbaar vuur

En indien uw hand u ergert, houw ze af; het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan de twee handen hebbende, heen te gaan in de hel, in het onuitblusselijk vuur;
Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.
En indien uw voet u ergert, houw hem af; het is u beter kreupel tot het leven in te gaan, dan de twee voeten hebbende, geworpen te worden in de hel, in het onuitblusselijk vuur;
Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.
En indien uw oog u ergert, werp het uit; het is u beter maar één oog hebbende, in het Koninkrijk Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden;
Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.
(Markus 9:43-48)

De hel wordt hier omschreven als ONUITBLUSBAAR VUUR.

De hel is zo verschrikkelijk dat de Bijbel zegt dat het beter is om zonder handen, voeten en ogen door het leven te gaan, dan daar terecht te komen.

U zult een lichaam krijgen dat niet sterft en de eeuwige foltering van de vlammen van de hel zal kunnen doorstaan. Uw pijniging zal nooit eindigen en uw pijn zal nooit ook maar een haarbreedte verminderd worden.

Wroeging

En de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar zal wening zijn en knersing der tanden.
(Mattheüs 8:12)

De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen,
En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden.
(Mattheüs 13:41-42)

Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden,
En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal zijn wening en knersing der tanden.
(Mattheüs 13:49-50)

Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden.
(Mattheüs 22:13)

Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage in welken hij hem niet verwacht, en ter ure die hij niet weet;
En zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. Daar zal wening zijn en knersing der tanden.
(Mattheüs 24:50-51)

En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buitenste duisternis; daar zal wening zijn en knersing der tanden.
(Mattheüs 25:30)

De hel wordt omschreven als BUITENSTE DUISTERNIS, een VURIGE OVEN, een plek waar GEJAMMER zal zijn en TANDENGEKNARS.

De Bijbel herhaalt zes keer deze woorden. God wil ons daarmee duidelijk maken dat Hij meent wat Hij zegt en dat de hel geen fijne plaats is.

Het gejammer zal zijn van zowel de pijn als de wroeging die u zult hebben in de hel. Wroeging over uw nutteloze en verspilde leven op aarde.

Het tandengeknars (tandenknarsend toekijken) zal vooral komen doordat u weet dat u niet naar de hel had hoeven gaan en dat de rechtvaardigen een fantastisch leven hebben in de hemel.

Zonder water

En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig.
En er was een zeker bedelaar, met name Lázarus, welke lag voor zijn poort, vol zweren,
En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen; maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren.
En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in den schoot van Abraham.
En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lázarus in zijn schoot.
En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lázarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijd smarten in deze vlam.
Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lázarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten.
En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die vanhier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen.
(Lukas 16:19-26)

De rijke man kleedde zich in de mooiste kleding die er te krijgen was en leefde elke dag vrolijk en prachtig. De rijke man leeft alleen voor zichzelf en dacht niet aan Lázarus de bedelaar noch aan God.

Het lot van de rijke man was verschrikkelijk:

 • De rijke man sloeg onmiddellijk na zijn dood zijn ogen op in de hel.
 • De rijke man verkeerde in pijn.
 • De rijke man vroeg alleen maar water om zijn tong te verkoelen, maar kreeg nog geen druppel.
 • De rijke man kon niet ontsnappen.

De horror van de hel

De hel is de verschrikkelijkste plek die u zich kunt voorstellen. U zult:

 • VOOR EEUWIG ALLES BLIJVEN HERINNEREN;
 • VOOR EEUWIG SPIJT HEBBEN;
 • VOOR EEUWIG GEEN BLIJDSCHAP VOELEN;
 • VOOR EEUWIG GEEN ETEN MEER ETEN;
 • VOOR EEUWIG GEEN VERKOELING MET WATER ONTVANGEN;
 • VOOR EEUWIG GEKWELD WORDEN;
 • VOOR EEUWIG GODS TOORN ONDERGAAN;
 • VOOR EEUWIG HET GESCHREEUW VAN EEN ONTELBARE MENIGTE MOETEN HOREN;
 • VOOR EEUWIG IN DE DUISTERNIS ZIJN;
 • VOOR EEUWIG IN HET ONUITBLUSBARE VUUR BRANDEN;
 • VOOR EEUWIG MET DE TANDEN KNARSEN!
 • VOOR EEUWIG ONBESCHRIJFELIJKE PIJN LIJDEN!
 • VOOR EEUWIG VASTGEBONDEN ZIJN;
 • VOOR EEUWIG VERDRIET HEBBEN;
 • VOOR EEUWIG WETEN DAT ER GEEN EINDE AAN DE HEL ZAL KOMEN;
 • VOOR EEUWIG ZONDER HOOP ZIJN;
 • VOOR EEUWIG ZONDER KANS OP ONTSNAPPING ZIJN.

DE HEL IS VOOR EEUWIG! VOOR EEUWIG! VOOR EEUWIG! VOOR EEUWIG! VOOR EEUWIG! VOOR EEUWIG! VOOR EEUWIG!

De hel is zonder…

De hel is zonder:

 • beekje of rivier;
 • bomen;
 • bloemen;
 • comfort;
 • eten;
 • gelach;
 • genade;
 • gras;
 • hoop;
 • keuze;
 • lekkere geuren;
 • licht;
 • liefde;
 • medelijden;
 • omgang met geliefden en vrienden;
 • onderbreking;
 • rust;
 • strand;
 • uitweg;
 • vermaak;
 • vriendelijkheid;
 • vrijheid;
 • wandeling in de zon;
 • water;
 • zacht briesje;
 • zonsopgang en zonsondergang;
 • zingen.

God is toch liefde?

Hoe kan een liefdevolle God een gruwelijke plek als de hel scheppen?

Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.
Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten.
(Jesaja 55:8-9)

Gods gedachten zijn niet onze gedachten en Gods wegen zijn niet onze wegen. Zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo hoog zijn Gods wegen en gedachten boven de onze.
We begrijpen daarom niet waarom God goddelozen voor eeuwig de verschrikkingen van de hel zal laten ondergaan. We denken dat iemand na een bepaalde hoeveelheid tijd wel zijn straf heeft uitgezeten.

God is anders dan ons. God is eeuwig en heilig en eist daarom een eeuwige straf.

God is heilig en de mens is onheilig. Zoals water en vuur onverenigbaar zijn, zo zijn heiligheid en onheiligheid ook onverenigbaar. God moet daarom dat wat onheilig is, de zondige mens, van Zich afscheiden. De hel is door God geschapen om deze scheiding tussen Hem en de zondige mens mogelijk te maken.

We kunnen maar beter luisteren naar Gods waarschuwing voor het komend oordeel.

Wordt wakker

Wordt wakker! Gods oordeel hangt als een zwaard boven u.
Wordt wakker! U kunt ieder moment sterven en Gods oordeel over u volgt op uw dood.
Wordt wakker! De hel is geen exotisch lustoord, maar de afschuwelijkste plek waar u kunt verblijven.
Wordt wakker voordat u in de hel wakker wordt!

Gods reddingsplan

God heeft de mensheid een reddingsplan gegeven, maar u zult deze wel op Gods manier moeten volgen.

Slot

De dood, Gods oordeel en de hel laten we nu achter ons en de in komende drie hoofdstukken kunt u lezen hoe u aan Gods oordeel en de hel kunt ontsnappen. Het is belangrijk dat u Gods instructies van Zijn reddingsplan tot op de letter volgt. Zorg ervoor dat u uw volle aandacht erbij houdt, zodat er niets mis kan gaan.