© Nick Garbutt / Nature in Stock

De Zondeval

Intro

Waarom is er zoveel kwaad in onze wereld?

Dit is ook een van de belangrijkste levensvragen die mensen hebben. De Bijbel geeft ons hier antwoord op. Het boek Genesis vertelt ons niet alleen over het ontstaan van de hemel en aarde, maar ook hoe het kwaad in deze wereld gekomen is. God noemde Zijn schepping “zeer goed”. Iedereen, ook u, weet dat dit niet langer zo is.

De “zondeval” van de mens is de oorzaak dat de schepping niet langer “zeer goed” is. De Bijbelse geschiedenis van de “zondeval” geeft antwoord op vragen als:

 • Waarom is de aarde niet langer “zeer goed”?
 • Waarom is er honger, pijn en verdriet?
 • Waarom gaan zowel mensen als dieren dood?

De hof van Eden

Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten; en Hij stelde aldaar den mens, dien Hij geformeerd had.
En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijze; en den boom des levens in het midden van den hof, en den boom der kennis des goeds en des kwaads.
(Genesis 2:8-9)

God plantte een hof in Eden, een gebied rond de rivieren Eufraat en Tigris. In dit gebied is nu het land Irak. Hij zette de mens daarin en liet allerlei vruchtbomen uit de aarde opkomen. In het midden van de hof plantte Hij twee speciale bomen. De eerste was “de boom van het leven” en de tweede was “de boom van kennis van goed en kwaad”.

Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden om dien te bouwen en dien te bewaren.
En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten;
Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.
(Genesis 2:15-17)

De mens was vrij van elke boom te eten, wanneer ze maar wilden. God gaf de mens ook een gebod. U mag niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Hij gaf ook meteen aan wat de straf zou zijn als de mens er wel zou van eten. De mens zou de dood sterven.

De duivel

Zijn oorsprong

Voordat er verder gegaan wordt met de geschiedenis van de “zondeval” wil ik eerst iemand aan u introduceren. Zijn naam is Lucifer.

De oorspronkelijke naam de van de duivel was Lucifer, wat betekent “lichtbrenger” of “morgenster”.

Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonyxstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen en smaragden en goud; het werk uwer trommels en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid.
Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg, gij wandeldet in het midden der vurige stenen.
Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.
(Ezechiël 28:13-15)

Lucifer:

 • was in de hof van Eden;
 • was een gezalfde, overdekkende cherub. Het woord “gezalfde” betekent in de Bijbel dat iemand een positie van veel autoriteit en macht heeft. Cherubs zijn, net als engelen, hemelse wezens. Cherubs hebben in tegenstelling tot engelen vleugels en worden door God gebruikt als voertuig. Er zijn vier cherubs, iedere cherub heeft vleugels en een wiel om zich zeer snel te verplaatsen. Bovenop de cherubs staat de troon van God. Lucifer was de vijfde en overdekkende cherub en bedekte God met zijn vleugels. Om Gods voertuig naar door mensen te begrijpen maatstaven terug te brengen, kunt u denken aan een auto;
 • was overdekt met goud, allerlei edelstenen en wandelde op de heilige berg van God, te midden van de engelen;
 • had trommels en fluiten bij zich. Zodra de andere vier cherubs bewogen maakte hij, door de luchtverplaatsing, prachtige muziek. Hij was en is een heel muzikaal wezen;
 • was volmaakt in al zijn wegen, totdat er ongerechtigheid in hem gevonden werd.

Zijn opstand

Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! Hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij die de heidenen krenktet;
En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst, aan de zijden van het noorden;
Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.
Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil.
(Jesaja 14:12-15)

De positie en schoonheid van Lucifer stegen hem naar het hoofd en hij kwam tegen God in opstand.

Hij zei:

 • Ik zal in de hemel naar Gods positie opklimmen.
 • Ik zal mijn troon boven de engelen van God verhogen.
 • Ik zal me neerzetten op de berg van God.
 • Ik zal boven de hoogte van de wolken klimmen.
 • Ik zal God gelijk worden.

De straf volgde meteen. Lucifer verloor zijn naam, werd uit zijn positie gezet en uit de hemel geworpen. In de toekomst zal hij in de hel geworpen worden, om voor eeuwig gepijnigd te worden.
Nadat hij zijn positie verloren had, werd hij tegenstander en vijand van God en de mens. Zo was hij niet langer Lucifer, maar werd hij de duivel, de satan, de slang van Eden en de heerser van de duisternis.

Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar en de vader derzelve leugen.
(Johannes 8:44)

De duivel is een leugenaar en de vader van de leugen, een moordenaar vanaf het begin, een verleider, een dief en wil niets liever dan alles wat God heeft gemaakt vernietigen. Wanneer de duivel spreekt, spreekt hij de leugen. Er is geen waarheid in hem. De duivel staat voor alles wat slecht is en was de eerste zondaar en rebel.

Hieronder volgt de geschiedenis van hoe de duivel de mens verleidde tot zonde en hoe de wereld de slechte plaats werd die het nu is.

De mens in opstand

De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?
En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten;
Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.
Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;
Maar God weet, dat ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden; en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.
(Genesis 3:1-5)

De duivel nam de gedaante van een slang aan. Het gaat hier om een echte slang, die “demonisch bezeten” werd door de duivel zelf.

De duivel verleidde Eva als volgt:

 • Eerst bracht de duivel Eva aan het twijfelen door te zeggen: “Heeft God gezegd?”.
 • Het zaadje van twijfel was gezaaid, want Eva liet een woord weg uit Gods Woord door het woord “vrijelijk” weg te laten. Daarna voegde ze toe aan Gods Woord door te zeggen dat ze de boom van de kennis van goed en kwaad ook niet mocht “aanroeren”.
 • Toen de duivel zag dat hij Eva succesvol aan het twijfelen had gebracht, ging hij meteen door met waar hij goed in is. Liegen!
 • Toen kwamen de leugens: “U zult de dood niet sterven” en “Uw ogen zullen geopend worden en u zult als God zijn”.
 • De duivel probeerde de mens te verleiden tot dezelfde mislukte opstand, die hij tegen God aanvoerde.

En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.
Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten.
(Genesis 3:6-7)

Eva keek naar de boom en zag dat de vrucht goed was om te eten, een lust voor het oog en begeerlijk om als God te zijn. Eva nam van de boom en at en gaf ook aan Adam, haar man, die naast haar stond. Door te eten van de boom kwamen Adam en Eva, zoals de duivel al eerder deed, in opstand tegen God en zondigden.
Het dodelijke gif van de zonde deed zijn werk en geestelijk gezien stierven Adam en Eva toen ze van de vrucht aten. Door hun zonde kwam er scheiding tussen God en de mens en werd het contact verbroken. God is heilig en kan de kleinste zonde niet in zijn nabijheid tolereren. Hun ogen werden geopend voor de realiteit van de zonde en de giftige leugen van de duivel. Ze zagen dat ze naakt waren en probeerden hun naaktheid te bedekken met vijgenbladeren.

Gevolgen van de opstand

Confrontatie met God

En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God in het midden van het geboomte des hofs.
En de HEERE God riep Adam en zeide tot hem: Waar zijt gij?
En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.
En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt?
(Genesis 3:8-11)

God zocht Adam en Eva op, om hun te confronteren met hun zonde. Ze wisten dat ze schuldig waren en daarom verborgen ze zich uit angst voor God in de hof.

Het was onmogelijk voor Adam om de confrontatie uit de weg te gaan. Hij vertelde God dat hij Gods stem in de hof hoorde en angstig en naakt was. Ook vertelde hij dat dit de reden was dat hij zich voor God verborg.

Toen vroeg God aan Adam:
Wie heeft u vertelt dat u naakt bent? Hebt u van de boom gegeten, waarvan Ik u gebood dat u daarvan niet eten mag?

Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten.
En de HEERE God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: De slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten.
(Genesis 3:12-13)

Daarna begon het schuldspel:

 • Adam gaf de schuld aan zijn vrouw Eva.
 • Adam gaf ook indirect God de schuld, want God had toch de vrouw aan hem gegeven.
 • Eva gaf de schuld aan de slang.

Uiteindelijk waren zowel de duivel, Adam en Eva alle drie schuldig. De duivel verleidde Eva doelbewust tot het plegen van zonde en Adam en Eva aten doelbewust van de boom van kennis van goed en kwaad.

Gods belofte

Toen zeide de HEERE God tot de slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens.
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen.
(Genesis 3:14-16)

God deed, nadat Adam en Eva zondigden, een belofte aan hun. Hij vervloekte de duivel en beloofde een Verlosser die de macht van de duivel en de zonde voorgoed teniet zou doen.

Gods vloek

Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.
En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.
Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen; en gij zult het kruid des velds eten.
In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren.
(Genesis 3:16-19)

God is heilig haat de zonde. God is liefde en houdt van recht en gerechtigheid. Hij kon daarom niet voorbij gaan aan de zonde van Adam en Eva. Gods moest rechtspreken.
Omdat Adam en Eva zondigden, door Gods gebod te overtreden, sprak God een vloek uit over de schepping. Dit is de reden dat er onkruid groeit in uw tuin, er bestrijdingsmiddelen gebruikt moeten worden op gewassen, uw auto kapot gaat en uw kleding slijt. Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en overstromingen zijn allemaal gevolgen van deze vloek. Ziekte, ouderdom, lichamelijke problemen, pijn en verdriet zijn ook gevolgen van deze vloek. De zondeval is ook de reden dat u zult sterven.

Door de zonde van Adam is de mens gevallen en daarom is de wereld zoals het nu is. Adam en Eva kozen uit eigen vrije wil om God ongehoorzaam te zijn en werden zondaars. Hun geest stierf op het moment dat ze van de vrucht aten en de volmaakte relatie met God werd op datzelfde moment verbroken. De lichamelijke dood zou op een later tijdstip volgen.

Het is niet Gods schuld dat de wereld zo is. God had Adam en Eva vooraf, in niet verkeerd te begrijpen bewoordingen, gewaarschuwd. Adam en Eva maakten een bewuste keuze en moesten als gevolg daarvan de vloek ondergaan en sterven.

De zonde die Adam en Eva pleegden door te eten van de boom van kennis van goed en kwaad, waarvan God hen geboden had niet te eten, was groot en afschuwelijk in Gods ogen. Deze zonde was zo groot en afschuwelijk in Gods ogen dat Hij de mens en zijn nageslacht de doodstraf oplegde. Daarnaast was deze zonde zo groot en afschuwelijk in Gods ogen dat Hij de complete schepping vervloekte. Hij vervloekte de aarde en alles wat erop leefde.

Gods genade

En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan.
(Genesis 3:21)

En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.
(Hebreeën 9:22)

God zag hoe de mens een zondaar werd en had medeleven met hen.
Omdat God bepaald had dat er zonder bloedvergieten geen vergeving van zonden kon plaatsvinden slachtte God een dier, waarschijnlijk een lam, in hun plaats om verzoening te doen voor hun zonden. Dit was een tijdelijke voorziening, totdat God zichzelf van een permanent offer zou voorzien om alle zonden te verzoenen.

De volgende lessen kunnen we hier uit leren:

 • God zelf voorzag Adam en Eva in alles wat nodig was om ze van hun zonden te verlossen. Dit deed Hij door een dier te slachten, bloed te vergieten en de dierenvellen aan Adam en Eva te geven als symbool van de toekomstige Verlosser.
 • Adam en Eva moesten ervoor kiezen Gods voorziening aan te nemen.
 • Zowel Adam en Eva namen de dierenvellen aan en werden daardoor gerechtvaardigd.
 • Adam en Eva werden op dat moment weer geestelijk tot leven gewekt. Dit wordt ook wedergeboorte genoemd. De verbroken relatie met God werd, zodra ze Gods voorziening aannamen, weer hersteld.
 • Zo kwam God in Zijn genade Adam en Eva tegemoet. Hij voorzag Adam en Eva, ondanks dat ze net in tegen Hem in opstand waren gekomen, in verlossing van hun zonden.
 • God is goed!

De gevolgen bleven

Toen zeide de HEERE God: Zie, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke en neme ook van den boom des levens en ete en leve in eeuwigheid.
Zo verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden, om den aardbodem te bouwen, waaruit hij genomen was.
En Hij dreef den mens uit, en stelde cherubs tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens.
(Genesis 3:22-24)

Ondanks dat de zonde van Adam en Eva vergeven was, ze gerechtvaardigd waren en de relatie met God hersteld was, waren de gevolgen van hun zondeval blijvend.
God dreef Adam en Eva uit de hof van Eden, zodat ze niet van de boom van het leven konden eten.

En Adam leefde honderd en dertig jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.
En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest achthonderd jaar; en hij gewon zonen en dochters.
Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde, negenhonderd jaar en dertig jaar; en hij stierf.
(Genesis 5:3-5)

Adam en Eva kregen ook kinderen en die kinderen werden geboren naar het beeld van Adam. Toen Adam God ongehoorzaam was en zondigde, werd hij een zondaar. Zoals een appelboom appels voortbrengt, zo brengt een zondaar zondaars voort. In het Christendom noemen we dit “erfzonde”.
Adam werd 930 jaar oud en stierf.

Slot

Helaas ondervinden we als mensheid nog steeds de gevolgen van de zondeval. Berovingen, diefstallen, moorden en oorlog vullen ons nieuws en recht, net zoals gerechtigheid zijn nauwelijks te vinden.
Waarom doet God niets? God doet niet niets en Gods oordeel over de zonde zal zeker komen.

In het volgende hoofdstuk kunt u lezen over Gods oordelen in het verleden, waarom Hij nu niet oordeelt en over Zijn komende oordeel.