© Michel Poinsignon / Nature in Stock

Zonde

Intro

Wat is het kwaad?

Dit is ook een belangrijke levensvraag. De Bijbel heeft veel te zeggen over het kwaad en heeft er ook een woord voor. Zonde.

Wat is zonde?

U laat per ongeluk een glas op de grond vallen en deze spat in scherven uit elkaar. De mensen die het zien zeggen: “Wat zonde zeg!”.
Het woord zonde heeft aan betekenis verloren en betekent voor veel mensen iets als verspilling of een ongelukje. Zonde betekent in de Bijbel iets anders.

Zonde is niets anders dan ongehoorzaamheid aan de geboden van God, de Almachtige en Schepper van hemel en aarde.

Gods wet

De tien geboden

Dit zijn de tien geboden die God ons gegeven heeft:

 • 1.
  Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
  (Exodus 20:3)

 • De betekenis van dit gebod is dat u God altijd de eerste plaats in uw leven hoort te geven. Het is Gods gebod dat u Hem elke seconde, minuut, uur, dag, maand en jaar van uw leven op de eerste plaats zet.
  Als u zich niet altijd aan dit gebod gehouden heeft, dan bent u schuldig aan het breken van dit gebod.
  Een afgod kan van alles zijn. In de eerste plaats maakt u, wanneer u zichzelf voor God stelt, uzelf tot een god.
  In de tweede plaats kan het gaan om het aanhangen van valse goden zoals Allah, Boeddha, goden uit het Hindoeïsme en andere religies of het aanbidden van uw idool uit de film- of muziekwereld.
  In de derde plaats kan het gaan om uw auto, computer, geld, hobby, huis, smartphone of uw werk. Deze zijn van zichzelf niet slecht, maar als u deze de eerste plaats geeft in uw leven, dan heeft u deze tot een god gemaakt.
 • 2.
  Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is.
  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God.
  (Exodus 20:4-5)

 • De betekenis van dit gebod is dat u niet in het bezit mag zijn van afgodsbeelden en deze ook niet mag vervaardigen. U mag zich ook niet voor afgoden buigen of deze dienen.
  Wanneer u een dergelijk beeld bezit, gemaakt heeft, u daarvoor neerknielt of als u het dient, dan bent u schuldig aan het breken van dit gebod.
  Voorbeelden van dit soort beelden zijn boeddhabeelden, beelden van hindoegoden en foto’s van film- en popsterren boven uw bed.
 • 3.
  Gij zult den Naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden die Zijn Naam ijdellijk gebruikt.
  (Exodus 20:7)

 • De betekenis van het woord “ijdel” is zonder goede reden gebruiken. U mag de naam van God niet zonder goede reden gebruiken.
  Een voorbeeld van ijdel gebruik is als u wordt afgesneden op de snelweg of u slaat met een hamer op uw duim en schreeuwt Jezus, godverdomme of een andere vloek waarin Gods naam gebruikt wordt. Andere voorbeelden van ijdel gebruik zijn: O mijn God of Jezus Christus tijdens een uiting van verbazing.
  Als u zich niet altijd aan dit gebod heeft gehouden, dan bent u schuldig aan het breken van dit gebod.
 • 4.
  Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt.
  (Exodus 20:8)

 • Dit gebod is geen morele wet en alleen aan de Joden gegeven. Dit geeft ons geen ontheffing van de plicht om rust te nemen en God, Zijn Woord en Zijn geboden te overdenken.
 • 5.Eer uw vader en uw moeder.
  (Exodus 20:12)

 • De eerste betekenis van dit gebod is dat u, toen u nog kind was of als u dat nog bent, uw ouders altijd gehoorzaam moet zijn.
  De tweede betekenis is dat u ook als volwassene uw ouders met respect moet behandelen, hen hoort te bezoeken en hen hoort te verzorgen wanneer ze dit zelf niet kunnen. Als u zich niet altijd aan dit gebod heeft gehouden, dan bent u schuldig aan het breken van dit gebod.
 • 6.
  Gij zult niet doodslaan.
  (Exodus 20:13)

 • De betekenis van dit gebod is zowel het fysiek plegen van een moord, het plegen van moord in gedachten als het dood wensen van iemand. Als u zich niet altijd aan dit gebod heeft gehouden, dan bent u schuldig aan het breken van dit gebod.
  Alle vormen van abortus zijn moord. De morning after pil, het aan stukken laten trekken van uw kind door een abortusarts en het vervroegd geboren laten worden van een kind dat nog niet levensvatbaar is, zijn vormen van abortus.
  Als u als vader, uitdrukkelijk of stilzwijgend, uw toestemming hiervoor geeft, bent u ook een moordenaar.
 • 7.
  Gij zult niet echtbreken.
  (Exodus 20:14)

 • De betekenis van dit gebod is in eerste instantie echtscheiding en overspel.
  Dit neemt niet weg dat dit gebod een paraplu is voor allerlei seksuele zonden. Het gaat hierbij ook om alle seksuele zonden zoals: homoseksualiteit, biseksualiteit, transseksualiteit, genderneutraliteit, pedofilie, samenwonen zonder getrouwd te zijn, seks met lijken en seks met dieren.
  Daarnaast vallen alle vormen van porno, het lezen van tijdschriften met naaktheid, zelfbevrediging en seksuele fantasieën over iemand anders dan uw man of vrouw onder dit gebod.
  Als u zich niet altijd aan dit gebod heeft gehouden, dan bent u schuldig aan het breken van dit gebod.
 • 8.
  Gij zult niet stelen.
  (Exodus 20:15)

 • Heeft u vroeger drie snoepjes gepakt terwijl u er maar twee mocht hebben van uw ouders? Dan bent u een dief.
  Heeft u per ongeluk iets meegenomen en het doelbewust niet teruggebracht? Dan bent u een dief.
  Veel mensen denken bij diefstal aan beroving en winkeldiefstal. Het omvat veel meer.
  Wat dacht u van het illegaal downloaden van films, muziek en software. Wat dacht u van vaak internetten of op uw smartphone zitten in de baas zijn tijd, luieren op het werk, het zonder toestemming meenemen van papier, pennen en potloden. Tijd = Geld!
  Als u zich niet altijd aan dit gebod heeft gehouden, dan bent u schuldig aan het breken van dit gebod.
 • 9.
  Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  (Exodus 20:16)

 • U hoeft maar een keer in uw leven gelogen te hebben om een leugenaar te zijn.
  Tegen iemand liegen om die persoon niet te kwetsen is algemeen geaccepteerd in onze samenleving. In Gods ogen is dit het breken van Zijn gebod, welke u verbiedt te liegen. Als u zich niet altijd aan dit gebod heeft gehouden, dan bent u schuldig aan het breken van dit gebod.
 • 10.
  Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is.
  (Exodus 20:17)

 • Begeerte is een hevig verlangen naar iets wat u niet nodig heeft, niet kan krijgen of niet kan veroorloven.
  Begeerte is het almaar meer willen hebben en niet tevreden met wat u nu heeft. Ik wil meer geld. Ik wil een groter huis. Ik wil een grotere televisie. Ik wil mooiere kleding. Ik wil, ik wil, ik wil!
  Geldzucht is een begeerte die mensen doet meedoen aan gokken en loterijen.
  Begeerte is de eerste oorzaak van diefstallen en oorlogen. Wie niet begeert, steelt niet en een heerser die niet begeert, voert geen oorlog om grondstoffen of land.
  Als u zich niet altijd aan dit gebod heeft gehouden, dan bent u schuldig aan het breken van dit gebod.

De koninklijke wet

Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
Dit is het eerste en het grote gebod.
En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.
(Mattheüs 22:37-39)

Deze samenvatting van Gods geboden wordt ook wel de gouden regel genoemd:

 • De eerste vier geboden gaan over ons gedrag naar God toe.
 • De andere zes geboden gaan over ons gedrag naar onze naaste toe.
 • Als iedereen God en zijn naaste lief zou hebben als zichzelf dan zouden diefstal, geweld, kindermisbruik, oorlog, overspel, verkrachting en al het andere kwaad dat mensen elkaar aandoen meteen ophouden. Het is de weigering van de mens om zich aan dit eenvoudige gebod te houden wat de oorzaak is van alle onrecht en verschrikkingen die in deze wereld plaatsvinden. God is onschuldig! U bent schuldig!

Zondigen in gedachten

Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan.
(Mattheüs 5:28)

Het kijken naar een vrouw om haar te begeren is overspel. Het maakt voor God geen verschil of overspel als daad wordt gepleegd of in het hart. Overspel is overspel.

Een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager; en gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende.
(1 Johannes 3:15)

Het haten van iemand staat gelijk aan moord. Haat is ook een zonde die iemand in het hart pleegt. Soms leidt die haat tot het daadwerkelijk uitvoeren van de moord.

God eist gehoorzaamheid

Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle.
(Jakobus 2:10)

God eist volmaakte gehoorzaamheid aan al zijn geboden in uw daden, gedachten en woorden. Geen enkel gebod mag worden gebroken of weggelaten. U kunt onschuldig zijn aan het breken van Gods geboden volgens de Nederlandse wet. In Gods ogen hebben u en ik al Zijn geboden vele malen gebroken. God zegt zelfs dat als u maar eenmaal Zijn geboden breekt, u schuldig bent aan alle.

De meeste mensen leven een moreel leven en plegen nooit gruwelijke zonden als moord en verkrachting. De meeste mensen mishandelen nooit iemand op straat en plegen nooit een overval.

Helaas is een moreel leven niet voldoende voor God. Gods eis is volmaakte gehoorzaamheid aan al Zijn geboden. God eist dat u 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar volmaakt aan Hem gehoorzaam bent. Het niet voldoen aan deze eis is zonde.

Uw probleem

U zondigt vanaf uw geboorte

De goddelozen zijn vervreemd van de baarmoeder aan; de leugensprekers dolen van moeders buik aan.
(Psalm 58:4)

De Bijbel zegt dat u van God vervreemd bent, liegt en dwaalt vanaf het moment dat u geboren bent.
Niemand hoeft een kind te leren om te liegen. Je hoeft een kind alleen te betrappen op iets verkeerds en ze spreken de leugen als kleine experts.

De wortel van uw zonden

Veel mensen zeggen dat de mens van nature goed is.
U die van nature goed bent: Waarom steelt u? Waarom liegt u? Waarom begeert u wat van uw naaste is?
Als u van nature goed bent, waarom zondigt u tegen God?

Dat u zondigt, is niet de wortel van het probleem. De wortel van het probleem is de zonde die in uw hart woont. Het is uw hart, die zonden in daad, gedachte en woord voortbrengt.

De Bijbel zegt:
Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het; wie zal het kennen?
(Jeremia 17:9)

Uw hart is de zetel van uw wil en wie u bent. Het is de plaats waar uw geweten is en waar u beraadslaagt, bepaalt of iets goed of kwaad is en beslissingen neemt.

Achter iemands zonden zitten vaak een hoop beraadslagingen of smoezen:

 • Ik ga die persoon vermoorden, want ik haat die persoon.
 • Ik ga die persoon beroven, want ik ben arm.
 • Ik ga overspel plegen, want mijn vrouw is een kreng.

Mensen verzinnen de uiteenlopendste smoezen om tot hun daden te komen. Uiteindelijk is er maar een reden:
IK DEED HET, OMDAT IK HET WILDE.

De Bijbel noemt uw hart arglistig.
Arglistig heeft als synoniemen zoals: achterbaks, bedrieglijk, boosaardig, doortrapt, duivels, geraffineerd, geslepen, listig en vals.
Dat is de omschrijving die God aan het hart van de mens geeft.
Volgens de God van de Bijbel zijn u en ik slecht.

En Hij zeide: Hetgeen uitgaat uit den mens, dat ontreinigt den mens.
Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen,
Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand.
Al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen den mens.
(Markus 7:20-23)

Het probleem is uw hart en de zonde die in uw hart woont. De zonden die u pleegt in daad, gedachte of woord zijn de symptomen van uw hartgesteldheid. Zonden komen vanuit uw hart en het zijn uw zonden die u verontreinigen.

De symptomen van een verkoudheid zijn hoesten, keelpijn en snotteren. De oorzaak en wortel van de verkoudheid is het verkoudheidsvirus.

De symptomen van zonde zijn diefstal, dronkenschap, leugens, moord, overspel, vraatzucht en talloze andere zonden die u kunt plegen. De oorzaak en wortel van uw zonden is uw hart en de zonde die in uw hart woont.

De slavernij van de zonde

Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde.
(Johannes 8:34)

Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid.
(Romeinen 6:20)

Eenieder die zondigt, is slaaf van de zonde. Als u om u heen kijkt en in uzelf kijkt, ziet u deze waarheid.
De eerste leugen wordt een tweede, een derde, een vierde en voor je het weet zit je vast in een web van leugens waar je niet meer uitkomt. Diefstal begint vaak bij iets kleins als een fles shampoo of boodschappen gedeeltelijk afrekenen bij de supermarkt. Geleidelijk aan wordt het stelen steeds makkelijker en neemt de waarde van het gestolene toe.

Het kan om allerlei zonden gedaan zoals drank, drugs, gokken, liegen, moord, (kinder)porno, roken en stelen. U begint ermee en daarna komt u er nooit meer vanaf. U bent een slaaf geworden van die zonde en omdat u slaaf bent van de zonde, bent u zonder gerechtigheid.
Probeert u maar eens te stoppen met zondigen. Het zal u niet op eigen kracht lukken. De zonde heeft u volledig in haar macht en maakt u tot een slaaf ervan.

God noemt u een dwaas

De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk; er is niemand die goed doet.
De HEERE heeft uit den hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien of iemand verstandig ware, die God zocht.
Zij zijn allen afgeweken, tezamen zijn zij stinkende geworden; er is niemand die goed doet, ook niet één.
(Psalm 14:1-3)

God zegt in Zijn woord dat de dwaas in zijn hart zegt dat er geen God is. God zegt dat u uw hart heeft verdorven, het gruwelijk heeft gemaakt door uw boze werken en dat u niet altijd goed doet.
U kunt voor de buitenwereld een moreel leven leiden, maar omdat u zondigt, ziet God uw hart als verdorven. Het enige verschil tussen het hart van mensen is dat het ene hart verdorvener is dan het andere.

God heeft uit de hemel naar u gekeken om te zien of u verstandig was en Hem zocht. Zijn conclusie is dat u bent afgeweken, door uw zonden stinkt en niet altijd goed doet.

God noemt u een goddeloze

Het woord goddeloos komt van “van God loos” of “zonder God”. Dit is de situatie van iedere zondaar die geboren wordt. U bent van geboorte af een zondaar, zonder God en daarmee een goddeloze.

De gevolgen van uw zonden

Dwaalt niet: noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven.
(1 Korinthe 6:10)

De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid,
Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,
Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke; van dewelke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.
(Galaten 5:19-21)

God eist volmaakte gehoorzaamheid van ieder mens om het Koninkrijk van God, de hemel, binnen te kunnen gaan. U bent een zondaar in uw hart, in woord en in daad en kan daardoor onmogelijk op eigen kracht Gods Koninkrijk binnengaan.

Totale verdorvenheid

In sommige christelijke kringen gebruikt men de Dordtse leerregels. Hierin staat dat mensen totaal verdorven zijn:
“Mensen zijn door hun zondige natuur niet in staat om zelf naar God terug te gaan. Alleen dankzij Gods goedheid en genade laat de Heilige Geest mensen opnieuw geboren worden. ‘Totaal’ wil zeggen: elke mens is zo intens zondig, dat de zonde het gehele menselijke wezen heeft bedorven.”

En Jezus antwoordende zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem halfdood liggen.
En bijgeval kwam een zeker priester denzelven weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij.
En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem, en ging tegenover hem voorbij.
Maar een zekere Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen.
En hij tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem.
En des anderen daags weggaande, langde hij twee penningen uit, en gaf ze den waard, en zeide tot hem: Draag zorg voor hem; en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom.
Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen die onder de moordenaars gevallen was?
En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen en doe gij desgelijks.
(Lukas 10:30-37)

Was de daad van de Samaritaan een daad van “totale verdorvenheid” of “pure goedheid”?
Pure goedheid natuurlijk. De daden van artsen, brandweermensen en politiemensen bewijzen dat de mens niet puur kwaad is. Ieder mens doet goede dingen.

Het probleem is dit:
U doet niet altijd goede dingen, maar ook slechte dingen.

Gods oordeel over de mensheid

God is heilig en rechtvaardig en moet daarom de zonde oordelen.

Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden;
(Romeinen 1:18)

Hieronder volgt een opsomming waarom de mensheid onder Gods oordeel staat:

 • Gods toorn wordt geopenbaard, vanuit de hemel waar Hij woont, over alles wat goddeloos en ongerechtigheid is.
 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat ze de waarheid opzettelijk afwijzen.
 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat ze hun ongerechtigheid, hun zonden, meer liefhebben dan de waarheid.

Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.
Want Zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn;
(Romeinen 1:19-20)

 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat ze kennis heeft van God, maar deze kennis opzettelijk negeert.
 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat Gods onzichtbare eigenschappen, namelijk Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, te kennen zijn door te kijken naar de zon, maan, sterren, de natuur en zichzelf. De mensheid weet van nature dat God alles gemaakt heeft en is daarom niet te verontschuldigen.

Omdat zij God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen, en hun onverstandig hart is verduisterd geworden.
(Romeinen 1:21)

 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat ze God niet hebben geëerd noch gehoorzaam zijn geweest.
 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat ze God niet hebben gedankt voor hun eten, hun drinken, hun kleding, hun woning en al het andere goede dat Hij geeft. De mensheid is ondankbaar.
 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat hun gedachten van geen enkele waarde zijn geworden voor God.
 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat ze zondig is, de zonde lief heeft en omdat hun onverstandig hart duister geworden is. Het hart van de mens is doordrenkt van slechte gedachten en slechte daden en daarom Gods oordeel waardig.

Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden,
En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten.
(Romeinen 1:22-23)

 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat ze zichzelf erg wijs vinden en het beter denken te weten dan God. Mensen kiezen hun eigen wegen boven die van God en daarmee maken ze zichzelf tot hun eigen god. Dit is de zonde van afgoderij en God haat het. Omdat mensen deze doen doe, noemt God hen een dwaas.
 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat ze de heerlijkheid van God hebben ingeruild voor beelden van mensen, vogels en viervoetige en kruipende dieren. Mensen aanbidden andere goden, popsterren, filmsterren, wetenschappers, zichzelf, hun huisdier, hun geld, hun hobby en nog veel meer. God haat dit, omdat Hij als God en Schepper door de mens geëerd wil worden. God wil de eerste zijn in het leven van de mensen en gaat niet de tweede viool te spelen.

Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren;
Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen.
(Romeinen 1:24-25)

 • Omdat de mensheid God afwijst en niet in gedachten wil houden, heeft God hen overgegeven aan hun eigen slechtheid en laat ze hun eigen gang gaan. De specifieke zonde die hier besproken wordt, is de zonde van overspel. De zonde van overspel kan gepleegd worden in zowel gedachten als daad en omvat ook pornografie, zelfbevrediging, echtscheiding om vervolgens met iemand anders te hertrouwen en andere seksuele zonden.
 • De oorzaak hiervan is dat de mensheid de waarheid van God heeft veranderd in de leugen en De Schepper, Die tot in eeuwigheid te prijzen is, vervangen hebben door schepsels.

Daarom heeft hen God overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;
En insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.
(Romeinen 1:26-27)

 • Omdat de mensheid God afwijst en niet in gedachten wil houden, heeft God hen overgegeven aan hun eigen slechtheid en laat ze hun eigen gang gaan. De specifieke zonde die hier besproken wordt, is de zonde van homoseksualiteit in gedachten en daad. God noemt het een schande en de straf die ze in zichzelf ontvangen verwijst naar de veelheid aan seksueel overdraagbare aandoeningen, die hen treffen.

En gelijk het hun niet goedgedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft hen God overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen die niet betamen:
Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid; vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;
Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouders ongehoorzaam;
Onverstandigen, verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen;
(Romeinen 1:28-31)

 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat ze God niet in hun gedachten houden en wat hierboven genoemd worden in hun gedachten, woorden en daden doen.

Dewelke, daar zij het recht Gods weten (namelijk dat degenen die zulke dingen doen, des doods waardig zijn), niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen die ze doen.
(Romeinen 1:32)

 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat ze weten dat hun zonden de dood waardig zijn, hun zonden blijven liefhebben en hierin blijven doorgaan.
 • De mensheid staat onder Gods oordeel niet alleen omdat ze zondigen, hun zonden blijven liefhebben en hierin blijven doorgaan, maar ook omdat ze hun goedkeuring geven aan mensen die deze ook doen.

Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één;
Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt;
Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe.
Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen;
Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;
Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;
Vernieling en ellendigheid is in hun wegen;
En den weg des vredes hebben zij niet gekend.
Er is geen vreze Gods voor hun ogen.
Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.
(Romeinen 3:10-19)

 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat ze niet rechtvaardig zijn.
 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat ze niet verstandig zijn.
 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat ze God niet zoeken.
 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat ze van Zijn geboden zijn afgedwaald.
 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat ze, vanwege hun ongehoorzaamheid en zonden, nutteloos voor God zijn geworden.
 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat ze niet altijd goed doen.
 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat hun keel een open graf is, hun tong bedrog pleegt en er addergif onder hun lippen is. God vergelijkt de woorden van mensen met een open graf waarin een lijk ligt weg te rotten. Weerzinwekkend!
 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat hun mond vol van vervloeking en bitterheid is.
 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat hun voeten zich haasten om bloed te vergieten. Is dit niet waar? Waarom denkt u dat er zoveel moord, oorlog en geweld op aarde is? Bevel is bevel, laten we onze naaste doden! Als mensen hun naaste liefhadden als zichzelf, zou al het bloedvergieten meteen ophouden.
 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat hun wegen bezaaid zijn met vernieling en ellende.
 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat ze de weg van vrede niet gekend hebben.
 • De mensheid staat onder Gods oordeel, omdat ze geen angst voor Hem hebben. De mensen hebben geen respect voor God en Zijn geboden en willen Hem niet gehoorzamen.

Heeft u recht van spreken? Heb ik recht van spreken? De zonden waarvan we anderen beschuldigen, doen we zelf ook. Alleen God heeft recht van spreken en Hij spreekt nu tot u door Zijn woord.
De hele wereld, inclusief uzelf, is het oordeel waardig in Gods ogen.

Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods.
(Romeinen 3:23)

De waarheid is dat ieder mens gezondigd heeft. De waarheid is dat u gezondigd heeft. De waarheid is dat ik gezondigd heb. De waarheid is dat niemand onschuldig is in Gods ogen.
We schieten allen tekort vergeleken met Gods heerlijkheid. Gods heerlijkheid is zijn absolute heiligheid, volmaaktheid, morele perfectie en afgescheiden zijn van wat slecht en zondig is.

Gods wraak over de zonde

Hij heeft gerechtigheid en gericht lief; de aarde is vol van de goedertierenheid des HEEREN.
(Psalm 33:5)

Met vlammend vuur wraak doende over degenen die God niet kennen, en over degenen die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn;
Dewelke zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid Zijner sterkte.
(2 Thessalonicenzen 1:8-9)

God is heilig en liefde, maar Hij houdt ook van gerechtigheid en recht. Er zal een dag komen dat God wraak gaat nemen over uw zonde. De zonde kan niet onbestraft blijven en gerechtigheid vereist een rechtvaardig oordeel.

Slot

Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand.
Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt.
Daarna de begeerlijkheid, ontvangen hebbende, baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde, baart den dood.
(Jakobus 1:13-15)

Sinds de zonde van Adam en Eva in de hof van Eden is de wereld in een neerwaartse spiraal geraakt. Iedereen wordt verzocht tot zonde en zodra iemand toegeeft, wordt de zonde geboren. Zodra de zonde voleindigd is, brengt het de dood. De zonde is een wrede meester en eist de hoogste prijs, de dood!
Het onderwerp van het volgende hoofdstuk is de dood en Gods wraak over de zonde. Het is geen vrolijk onderwerp, maar wel nodig om te kunnen begrijpen wat er gebeurt nadat u sterft.