Geloofsbelijdenis

Intro

Er zijn veel “Christelijke” stromingen en religies in de wereld. Veel van die “Christelijke” stromingen houden er geen of zeer kleine geloofsbelijdenis op na. Dit doen ze omdat het vergeten, onbelangrijk vinden, wat te verbergen hebben of hun financiële marktbasis niet in gevaar willen brengen. Geld is namelijk god bij veel “Christelijke” stromingen en religies.
Ik geloof de hele Bijbel en predik niet alleen wat mij financieel of maatschappelijk goed uitkomt. Ik predik de hele raad Gods en veel mensen zullen zich daardoor beledigd voelen.
Hieronder kunt u mijn geloofsbelijdenis lezen.

De vrijheid van meningsuiting en religie

Artikel 6 van de grondwet:

 • Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Artikel 7 van de grondwet:

 • Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
 • Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

De betekenis hiervan:

 • Ik heb niemands toestemming nodig om mijn geloof mondeling of schriftelijk te uiten.
 • Ik heb mijn mening en dat blijft mijn mening of u het nu leuk vindt of niet.
 • De vrijheid van godsdienst, levensovertuiging en meningsuiting zijn vrijheden die men geeft en neemt.
 • Ik geef u het recht om uw godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden en uw mening vrij te uiten.
 • Ik verwacht dan ook dat u mij het recht geeft om mijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden en mijn mening vrij te uiten.

De Bijbel

 • Ik geloof dat de Bijbel Gods Woord is.
 • Ik geloof dat er geen fouten in de Bijbel staan.
 • Ik geloof dat de enige en juiste vertaling in het Nederlands de Statenvertaling uit 1637 is.
 • Ik geloof dat alle overige vertalingen vervalsingen van de duivel zijn en het doel hebben argelozen mensen te misleiden en afvallige “Christelijke” stromingen te creëren.
 • Ik geloof dat God de Bijbel door inspiratie aan de mens heeft gegeven.
 • Ik geloof dat de apocriefe boeken geen onderdeel zijn van de Bijbel en niet door God geïnspireerd zijn.
 • Ik geloof dat God de Bijbel voor toekomstige generaties bewaard en dat niets en niemand Zijn Woord teniet kan doen.
 • Ik geloof dat de gehele Bijbel, van kaft tot kaft, voor ons nuttig is tot lering, wederlegging, verbetering en onderwijzing.

De Enige en Ware God

 • Ik geloof in één God.
 • Ik geloof dat God eeuwig bestaat uit drie individuele personen die samen één God vormen. Dit noemen we de Drie-eenheid.
 • Ik geloof dat de eerste persoon van de Drie-eenheid God de Vader is.
 • Ik geloof dat de tweede persoon van de Drie-eenheid God de Zoon is.
 • Ik geloof dat de derde persoon van de Drie-eenheid God de Heilige Geest is.
 • Ik geloof dat God eeuwig, almachtig, alwetend en alomtegenwoordig is.
 • Ik geloof dat God geen fouten maakt.
 • Ik geloof dat wanneer iemand, na onderwezen te zijn, nog steeds de Drie-eenheid ontkent, dat die persoon geen Christen is.

God de Vader

 • Ik geloof in de persoon en goddelijkheid van God de Vader.
 • Ik geloof dat God de Vader de eerste plaats inneemt binnen de drie-eenheid, maar volkomen gelijkwaardig is en blijft aan God de Zoon en God de Heilige Geest.
 • Ik geloof dat God de Vader zorgt voor de schepping. Hij zorgt voor de mensen, dieren en planten.
 • Ik geloof dat God de Vader zorgt voor alle wedergeboren Christenen en weet wat ze nodig hebben.
 • Ik geloof dat God de Vader de taak heeft om wedergeboren Christenen te bemoedigen, te beschermen, te leiden, te onderwijzen en te tuchtigen wanneer ze ongehoorzaam zijn.
 • Ik geloof dat God de Vader de persoon van de drie-eenheid is tot wie Christenen horen te bidden.

God de Zoon

 • Ik geloof in de persoon en goddelijkheid van God de Zoon.
 • Ik geloof dat God de Zoon de tweede plaats inneemt binnen de drie-eenheid, maar volkomen gelijkwaardig is en blijft aan God de Vader en God de Heilige Geest.
 • Ik geloof dat dit de Nederlandse naam is die God de Zoon heeft gekregen: Jezus Christus.
 • Ik geloof dat Jezus Christus de schepper is en dat de hemel en de aarde voor Hem, door Hem en tot Hem geschapen zijn.
 • Ik geloof dat Jezus Christus 100% God is.
 • Ik geloof dat Jezus Christus 100% mens is.
 • Ik geloof dat Jezus Christus uit de maagd Maria geboren is, zonder tussenkomst van een man.
 • Ik geloof dat Jezus Christus een volmaakt en zondeloos leven leidde.
 • Ik geloof dat Jezus Christus onschuldig aan het kruis is genageld.
 • Ik geloof dat God de Vader mijn zondeschuld, die onnoemelijk groot is, op Jezus Christus heeft gelegd en dat Hij mijn zondeschuld daar heeft weggedragen.
 • Ik geloof dat het bloed, dat door Jezus Christus vergoten is aan het kruis, mij reinigt van al mijn zonden.
 • Ik geloof dat Jezus Christus is begraven en niet tot ontbinding is overgegaan.
 • Ik geloof dat Jezus Christus, na drie letterlijke dagen van 24 uur, uit de dood is opgestaan voor mijn rechtvaardigmaking.
 • Ik geloof dat Jezus Christus, na Zijn opstanding, is opgevaren naar de hemel en gaan zitten aan de rechterhand van God de Vader.

God de Heilige Geest

 • Ik geloof in de persoon en goddelijkheid van de God Heilige Geest.
 • Ik geloof dat God de Heilige Geest de derde plaats inneemt binnen de drie-eenheid, maar volkomen gelijkwaardig is en blijft aan God de Vader en God de Zoon.
 • Ik geloof dat de Heilige Geest de taak heeft de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel.
 • Ik geloof dat de Heilige Geest de taak heeft mensen, die zich bekeren van hun zonde en het evangelie geloven, te verzegelen tot de dag van de verlossing.
 • Ik geloof dat de Heilige Geest in iedere wedergeboren Christen woont.
 • Ik geloof dat iemand die de Heilige Geest niet heeft, niet van God is.
 • Ik geloof dat de Heilige Geest, namens God de Vader, de taak heeft om wedergeboren Christenen te bemoedigen, te beschermen, te leiden, te onderwijzen en te tuchtigen wanneer ze ongehoorzaam zijn. Dit doet Hij tot de dag dat ze sterven en door Jezus thuisgehaald worden.
 • Ik geloof dat wedergeboren Christenen de Heilige Geest kunnen bedroeven door te zondigen en zelfs kunnen uitblussen door te volharden in zonde.
 • Ik geloof dat iedere wedergeboren Christen door hun zonde te belijden de relatie met God weer kunnen herstellen.

De duivel

 • Ik geloof dat de duivel volmaakt was en oprecht in al zijn wegen, toen hij werd geschapen door God.
 • Ik geloof dat de duivel, door een bewuste keuze, in opstand kwam en zondigde tegen God.
 • Ik geloof dat de duivel sindsdien de vijand van zowel God als de mens is en dat er geen goed in hem is.
 • Ik geloof dat de duivel in de toekomst door God in de poel van vuur en zwavel zal worden geworpen.

De Schepping

 • Ik geloof dat God de hemel, de aarde en alles wat daarin is schiep.
 • Ik geloof dat Jezus Christus de persoon van de drie-eenheid was Die het scheppingswerk uitvoerde.
 • Ik geloof dat God de aarde schiep in 6 letterlijke dagen van 24 uur.
 • Ik geloof dat alles wat God schiep zeer goed was.
 • Ik geloof dat God de mens op de 6e dag schiep en dat de mens volmaakt was in al zijn wegen.
 • Ik geloof dat God de mens naar Zijn beeld schiep, met een eigen vrije wil en intelligentie.
 • Ik geloof dat evolutie een leugen is van de duivel en dat alle planten, dieren en mensen naar hun eigen soort voortplanten.
 • Ik geloof dat een oude aarde een leugen is van de duivel en dat de aarde hooguit 7000 jaar oud is.
 • Ik geloof dat dinosaurussen door God geschapen zijn en tegelijkertijd met de mens op aarde rondliepen.
 • Ik geloof dat God op de 7e dag rustte van al zijn werken.
 • Ik geloof dat God in de toekomst een nieuwe hemel en aarde zal scheppen.

Man en Vrouw

Over mannen en vrouwen in het algemeen:

 • Ik geloof dat God twee verschillende geslachten schiep.
 • Ik geloof dat deze twee geslachten onderverdeeld kunnen worden in mannelijk en vrouwelijk.
 • Ik geloof dat iemands geslacht bij conceptie door God bepaald wordt en vanaf dat moment onveranderlijk is.
 • Ik geloof dat iemands geslacht tussen de benen zit en niet tussen de oren.
 • Ik geloof dat er genetische afwijkingen bestaan die onduidelijkheid kunnen veroorzaken. Een DNA-test biedt in dit geval uitsluitsel en is leidend in de bepaling van het geslacht.
 • Ik geloof dat het belachelijk en triest is dat dit tegenwoordig in een geloofsbelijdenis moet staan. Helaas is de Nederlandse samenleving zo ver van God af en verward dat dit noodzakelijk is.

Over geslachtsverandering:

 • Ik geloof dat mensen oprecht kunnen geloven dat ze niet het geslacht hebben, die ze van God bij conceptie hebben gekregen.
 • Ik geloof dat, ondanks dat deze gevoelens echt zijn, deze gevoelens een zonde zijn in Gods ogen.
 • Ik geloof dat “geslachtsverandering” een zonde is tegen God.
 • Ik geloof dat God mannen en vrouwen met deze zondige gevoelens of die zich hebben laten ombouwen vergeving aanbiedt door bekering en geloof in het evangelie van Jezus Christus.

Huwelijk en Gezin

Over het huwelijk:

 • Ik geloof dat God het huwelijk en gezin heeft ingesteld.
 • Ik geloof dat het huwelijk bestaat uit één man en één vrouw.
 • Ik geloof een huwelijk eindigt door de dood van één van de gehuwden.
 • Ik geloof dat echtscheiding een zonde is in Gods ogen.
 • Ik geloof dat hertrouwen na echtscheiding en ongehuwd samenwonen beide een zonde zijn in Gods ogen.

Over afwijkingen van het huwelijk en gezin:

 • Ik geloof dat homoseksualiteit, biseksualiteit en andere seksuele afwijkingen een zonde en gruwel zijn in Gods ogen.
 • Ik geloof dat het zogenaamde “homohuwelijk” een zonde en gruwel is in Gods ogen.
 • Ik geloof dat het krijgen of adopteren van kinderen door twee samenwonende mannen of vrouwen een zonde en gruwel is in Gods ogen.
 • Ik geloof dat God mannen en vrouwen met deze zondige gevoelens of geslachtsgemeenschap hebben gehad met iemand van hetzelfde geslacht in gedachten of daad, vergeving aanbiedt door bekering en geloof in het evangelie van Jezus Christus.

De mens

 • Ik geloof dat de mens naar het beeld van God geschapen is.
 • Ik geloof dat de mens oprecht was in al zijn wegen toen hij geschapen werd.
 • Ik geloof dat Adam, de eerste mens, opzettelijk zondigde tegen God.
 • Ik geloof dat toen Adam zondige, hij als straf geestelijk stierf, afgescheiden werd van God en later ook fysiek moest sterven.
 • Ik geloof dat al Adams nakomelingen geestelijk doodgeboren worden, Adams zondige natuur erven en moeten sterven.
 • Ik geloof dat ieder mens, door de zondige natuur, zal zondigen zodra ze kunnen.
 • Ik geloof dat God, de rechtvaardige rechter, kleine kinderen, zolang ze niet in staat zijn hun zonden of het evangelie te begrijpen, niet naar de hel stuurt.
 • Ik geloof dat ieder mens, zodra ze moreel verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun zonden, een zondaar wordt door eigen keuze.

Verlossing

 • Ik geloof dat er maar één weg tot God is.
 • Ik geloof dat de eerste stap tot verlossing bekering is.
 • Ik geloof dat bekering niet een verandering van leven, het opgeven van bepaalde zonden of het omdraaien van een nieuw blad is.
 • Ik geloof dat bekering inhoudt dat iemand zich moet afkeren van valse goden, valse religie en zonde.
 • Ik geloof dat iemand die zich bekeert de eigen zondigheid naar God toe, zonder uitvluchten, moet erkennen.
 • Ik geloof dat bekering altijd tot een verandering van leven leidt.
 • Ik geloof dat de tweede stap tot verlossing geloof is.
 • Ik geloof dat deze stap, hoewel verschillend, tegelijk met de eerste stap plaatsvindt en twee zijden zijn van één munt.
 • Ik geloof dat het voltooide werk van Jezus Christus. Zijn voltooide werk is Zijn dood aan het kruis, Zijn begrafenis en Zijn opstanding uit de dood en dat naar de Schriften.
 • Ik geloof dat geloof betekent dat je het voltooide werk van Jezus Christus voor waar aanneemt.
 • Ik geloof dat geloof onverdeeld, vast vertrouwend, overtuigd en ongemengd met goede werken moet zijn onder aanroeping van de Naam van de Heere Jezus Christus.
 • Ik geloof dat zowel bekering als geloof 100% noodzakelijk zijn voor de verlossing en dat niet één onderdeel van het evangelie kan worden weggelaten.

Eeuwige zekerheid

 • Ik geloof dat een wedergeboren Christen de eeuwige zekerheid bezit en nooit meer verloren kan gaan.

Afscheiding

 • Ik geloof dat we in de wereld moeten staan.
 • Ik geloof dat een Christen zich moet afscheiden van de boze werken van de wereld. Er is een verschil tussen in de wereld staan en meedoen met haar boze werken.

Laatste dingen

 • Ik geloof dat Jezus Christus de eerste keer onzichtbaar zal wederkomen voor alle wedergeboren Christenen.
 • Ik geloof dat Jezus Christus, gedurende een periode van 7 jaar, in vlammend vuur wraak zal nemen op een zondige wereld die weigert in Hem te geloven.
 • Ik geloof dat Jezus Christus, na deze periode van 7 jaar, zichtbaar zal wederkomen op de wolken van de hemel.
 • Ik geloof dat Jezus Christus na zijn wederkomst als Koning zal heersen op aarde voor duizend jaren.
 • Ik geloof dat Jezus Christus na deze duizend jaren een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen.
 • Ik geloof dat Jezus Christus in dat koninkrijk als Koning zal heersen tot in eeuwigheid.

Het oordeel

 • Ik geloof dat er twee aparte oordelen zijn. Één oordeel voor de wedergeboren Christenen en één voor de ongelovigen.
 • Ik geloof dat God alle wedergeboren Christenen zal oordelen voor de rechterstoel. Tijdens dit oordeel wordt bepaald hoeveel beloningen ze ontvangen.
 • Ik geloof dat God alle ongelovigen voor de Grote Witte Troon zal oordelen, naar hun eigen werken. Tijdens dit oordeel wordt de strafmaat bepaald.

De hel

 • Ik geloof dat de hel een fysieke plaats is, die werd geschapen voor de duivel en zijn demonen.
 • Ik geloof dat de hel, toen Adam zondigde, ook de eindbestemming werd voor alle zondaars die niet het evangelie hebben geloofd.
 • Ik geloof dat de straf in de hel voor eeuwig is.
 • Ik geloof dat de hel de eeuwige afscheiding betekent van God en Zijn goedheid.
 • Ik geloof ook dat mensen in de hel gepijnigd zullen worden onder toeziend oog van Jezus Christus en Zijn heilige engelen.
 • Ik geloof dat de hel een plaats is van eeuwige fysieke foltering en pijniging.
 • Ik geloof dat deze fysieke pijniging veroorzaakt wordt doordat de hel een letterlijke poel van vuur is, die brandt met vuur en zwavel.
 • Ik geloof dat de hel een plaats is van eeuwige geestelijke foltering en pijniging.
 • Ik geloof dat deze geestelijke pijniging veroorzaakt wordt door wroeging over het aarde leven, de afwijzing van het evangelie en het leven in de hemel dat men had kunnen hebben.

De hemel

 • Ik geloof dat de hemel de woonplaats van God is.
 • Ik geloof dat alle wedergeboren Christenen naar de hemel gaan.
 • Ik geloof dat alle ongeboren kinderen, gestorven baby’s en kleine kinderen naar de hemel gaan.
 • Ik geloof dat de hemel een volmaakte plaats is waar de dood, verdriet en moeite voorgoed voorbij zijn.
 • Ik geloof dat de hemel een volmaakte plaats is waar mensen voor eeuwig gelukkig, in vrede en in vreugde zullen leven.

Valse kerken en religies

 • Ik geloof dat alle andere religies, behalve het ware Christendom, tot de eeuwige dood leiden.
 • Ik geloof dat de charismatische beweging met haar in tongen spreken, valse profetieën, lachen en blaffen in de geest en veel andere krankzinnige zaken die daar voorkomen, niet van God zijn.
 • Ik geloof dat de Rooms-katholieke sekte en vele andere stromingen binnen het “Christendom” vals zijn.
 • Ik geloof dat wedergeboren Christenen geen samenwerking horen aan te gaan met deze afvallige “Christelijke” stromingen en afvallige “Christenen” of met valse religies.