© Rob Blanken / Nature in Stock

Het Evangelie

Intro

U bent nu aangekomen bij het belangrijkste hoofdstuk van deze website. Alle voorgaande hoofdstukken hadden als doel u een basis te geven, die u in staat stelt het Evangelie te begrijpen. Nu is het tijd om u het Evangelie te verkondigen.

Lees dit hoofdstuk goed en vraag God u te helpen om alles te begrijpen. God zal dit zeker doen, want God wil niets liever dan dat u ontsnapt aan Zijn oordeel en een eeuwigheid in de hel.

Wat betekent het woord Evangelie?

Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die Hem liefhebben.
(1 Korinthe 2:9)

De betekenis van het woord Evangelie is: “goed nieuws”. Maar voordat ik dat goede nieuws kan brengen wil ik u eerst enkele begrippen leren.
U moet eerst de basis begrijpen zodat u weet wat God van u verwacht. Daarna kunt u een besluit nemen op basis van kennis.

Christenen

Wat is een Christen?

En het is geschied dat zij een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente, en een grote schare leerden; en dat de discipelen eerst te Antiochíë Christenen genaamd werden.
(Handelingen 11:26)

Een Christen is een zondaar en voormalig goddeloze die is wedergeboren door bekering en geloof in het Evangelie.

Waarom wordt je Christen?

Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.
(Romeinen 5:9)

U wordt in eerste instantie Christen om verlost te worden van de komende toorn en oordeel van God. De toorn van God zal geopenbaard worden in het komende oordeel, waarin alle goddelozen tot een eeuwigheid in de hel zullen worden veroordeeld.

Hoe wordt ik een Christen?

U wordt een Christen door wedergeboorte.

Er zijn drie ingrediënten nodig om wedergeboren te worden:

 • 1: bekering
 • 2: geloof
 • 3: de Naam van de Heere aanroepen

Wedergeboorte, bekering en geloof zijn belangrijke begrippen van het Evangelie en deze moeten goed door u begrepen worden. Hieronder volgt een duidelijke uitleg van deze begrippen.

Wedergeboorte

Introductie

En er was een mens uit de farizeeën, wiens naam was Nicodémus, een overste der Joden.
Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen die Gij doet, zo God met hem niet is.
Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.
Nicodémus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan en geboren worden?
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.
(Johannes 3:1-5)

Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.
(Romeinen 5:12)

Jezus vertelde een Joodse leider met de naam Nicodémus dat hij wedergeboren moest worden. Nicodémus begreep dit verkeerd en was in de veronderstelling dat hij opnieuw de baarmoeder van zijn moeder moest binnengaan. Als reactie vertelde Jezus aan Nicodémus dat zowel uit water als Geest geboren moest worden.

Ik zal net zoals Jezus uw lichamelijke geboorte gebruiken om wedergeboorte uit te leggen:

 • Uw eerste geboorte is die uit water, het vruchtwater in de baarmoeder van uw moeder.
 • Adam zondigde als eerste en werd daardoor een zondaar. Als afstammeling van Adam heeft u het zondaar zijn van hem geërfd. U heeft het niet alleen van hem geërfd, maar doordat u doelbewust heeft gezondigd bent u ook door uw eigen keuze een zondaar geworden.
 • U bent daardoor geestelijk gezien afgescheiden van God. Dit wordt de geestelijke dood genoemd. Omdat u in deze toestand bent, kunt u het Koninkrijk van God niet binnengaan. Het Koninkrijk van God is de hemel.
 • Om het Koninkrijk van God binnen te gaan moet uw geest opnieuw geboren worden. Dit betekent dat uw geest opnieuw tot leven gewekt moet worden. Alleen door wedergeboorte kan uw geestelijke afscheiding van God ongedaan worden gemaakt.
 • Zoals uw geboorte uit uw moeder lichamelijk nieuw leven brengt, zo brengt de wedergeboorte nieuw geestelijk leven.

De wortel van uw probleem

Dat u zondigt, is niet de wortel van het probleem. De wortel van het probleem is de zonde die in uw hart woont. Het is uw hart, die zonden in daad, gedachte en woord voortbrengt.

De Bijbel zegt:
Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het; wie zal het kennen?
(Jeremia 17:9)

Uw hart is de zetel van uw wil en wie u bent. Het is de plaats waar uw geweten is en waar u beraadslaagt, bepaalt of iets goed of kwaad is en beslissingen neemt.

Achter iemands zonden zitten vaak een hoop beraadslagingen of smoezen:

 • Ik ga die persoon vermoorden, want ik haat die persoon.
 • Ik ga die persoon beroven, want ik ben arm.
 • Ik ga overspel plegen, want mijn vrouw is een kreng.

Mensen verzinnen de uiteenlopendste smoezen om tot hun daden te komen. Uiteindelijk is er maar een reden:
IK DEED HET, OMDAT IK HET WILDE.

De Bijbel noemt uw hart arglistig.
Arglistig heeft als synoniemen zoals: achterbaks, bedrieglijk, boosaardig, doortrapt, duivels, geraffineerd, geslepen, listig en vals.
Dat is de omschrijving die God aan het hart van de mens geeft.
Volgens de God van de Bijbel zijn u en ik slecht.

En Hij zeide: Hetgeen uitgaat uit den mens, dat ontreinigt den mens.
Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen,
Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij, onverstand.
Al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen den mens.
(Markus 7:20-23)

Het probleem is uw hart en de zonde die in uw hart woont. De zonden die u pleegt in daad, gedachte of woord zijn de symptomen van uw hartgesteldheid. Zonden komen vanuit uw hart en het zijn uw zonden die u verontreinigen.

De symptomen van een verkoudheid zijn hoesten, keelpijn en snotteren. De oorzaak en wortel van de verkoudheid is het verkoudheidsvirus.

De symptomen van zonde zijn diefstal, dronkenschap, leugens, moord, overspel, vraatzucht en talloze andere zonden die u kunt plegen. De oorzaak en wortel van uw zonden is uw hart en de zonde die in uw hart woont.

De oplossing van uw probleem

Verberg Uw aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden.
Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.
(Psalm 51:11-12)

Uw hart is van nature geneigd om de zonde na te volgen. U zondigt niet alleen, maar heeft de zonde ook lief. U noemt het goede kwaad en het kwade goed.
Verlossing van uw zondeschuld is niet genoeg, maar u moet ook verlost worden van de macht die de zonde over uw leven heeft. De zonde moet met wortel en tak uitgeroeid worden. Uw natuurlijke neiging om te zondigen, uw gedachten en uw opvattingen moeten volledig veranderd worden. U heeft een nieuw en zuiver hart nodig, een nieuw binnenste en een oprechte geest. De Bijbel noemt dit wedergeboorte.

Wat is wedergeboorte?

Dan zal Ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.
En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven.
En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen en Mijn rechten zult bewaren en doen.
(Ezechiël 36:25-27)

Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden.
(Johannes 3:5)

Wat is wedergeboorte:

 • Wedergeboorte is het door God de Heilige Geest gereinigd worden van uw zonden en dat de macht ervan over uw leven gebroken wordt.
 • Wedergeboorte is het krijgen van een nieuw hart. Geestelijk gezien moet uw harde, koude, levenloze en zondige stenen hart weggenomen worden en vervangen worden door een hart van vlees dat zonder zonde is. Vlees heeft leven en is zacht en warm in tegenstelling tot steen.
 • Wedergeboorte is het ontvangen van God de Heilige Geest in uw binnenste.
 • Wedergeboorte is dat u, met Gods hulp, zult wandelen in al Zijn geboden en Zijn rechten zult bewaren in uw hart en doen.
 • Wedergeboorte is meer dan reformatie van uw leven of een nieuwe bladzijde omslaan. Wedergeboorte houdt in dat u een nieuwe schepping wordt. Uw oude zondige mens moet worden vervangen door een nieuwe mens, die God wel gehoorzaam kan zijn.

Waarom is wedergeboorte nodig?

Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.
En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
(Romeinen 8:7-8)

U moet wedergeboren worden om de volgende redenen:

 • U moet wedergeboren worden omdat uw denken in staat van vijandschap is tegen God.
 • U moet wedergeboren worden omdat u zich niet aan Gods geboden onderwerpt.
 • U moet wedergeboren worden omdat u zich niet aan Gods geboden kunt onderwerpen.
 • U moet wedergeboren worden omdat u God, in uw huidige staat, niet kunt behagen.

Bekering en geloof

Betuigende beide Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onzen Heere Jezus Christus.
(Handelingen 20:21)

Bekering en geloof zijn absoluut nodig om wedergeboren te worden en om aan Gods komende toorn en oordeel te kunnen ontsnappen. Bekering en geloof zijn verschillend, maar tegelijkertijd twee kanten van dezelfde munt. Dit komt, omdat beide tegelijkertijd plaatsvinden op het moment van de wedergeboorte.

Bekering

Introductie

Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.
(Spreuken 28:13)

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer.
Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan en het zal niet wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren.
(Jesaja 45:22-23)

God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom dat zij zich bekeren;
Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een Man Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.
(Handelingen 17:30-31)

Maar heb eerst dengenen die te Damascus waren, en te Jeruzalem, en in het gehele land van Judéa, en den heidenen verkondigd dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig.
(Handelingen 26:20)

Want zij zelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God te dienen,
En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.
(1 Thessalonicenzen 1:9-10)

Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren; niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken, en van het geloof in God.
(Hebreeën 6:1)

Bekering is een verandering van gedachten die leidt tot een verandering van leven. Bekering is een van de benodigde ingrediënten voor wedergeboorte en zonder bekering kunt u onmogelijk het Evangelie geloven.
Er is veel verwarring over bekering en daarom zal hieronder uitgelegd worden wat bekering niet is en wat bekering wel is.

Wat is bekering niet?

Wat bekering niet is:

 • Bekering is niet een nieuw blad omdraaien of uw leven veranderen. Het is Gods taak uw leven te veranderen en niet uw taak. U kunt uzelf niet veranderen en alles wat u op eigen kracht doet om uzelf te veranderen is niet acceptabel voor God.
 • Bekering is niet het alleen maar spijt hebben van uw daden. Veel criminelen hebben spijt omdat ze gepakt werden, maar niet omdat ze tegen God gezondigd hebben. Bekering is richting God. U heeft tegen God gezondigd en Hem daarmee beledigd.
 • Bekering is niet het alleen geloven in Jezus. Het is niet “er hoeft niets te veranderen in uw leven, geloof in Jezus en u gaat naar de hemel”.
 • Bekering is niet een religieuze ervaring. Het ervaren van “God” of gevoelens van blijdschap, liefde, vrede en warmte zijn geen bekering op zich. Het ontvangen van dromen of visioenen is ook geen bekering. Bekering is geen religieuze ervaring, maar een bewuste keuze die u maakt.

Wat is bekering wel?

Wat bekering wel is:

 • Bekering is een bewuste keuze. Deze keuze maakt u op basis van feiten uit de Bijbel.
 • Bekering is een draai van 180 graden. Als u zich tot God bekeert maakt u een draai van 180 graden en keert u de zonde de rug toe.
 • Bekering is het toegeven dat u gezondigd heeft tegen God en een zondaar bent. U heeft gezondigd tegen God, bent een zondaar en u bent niet goed. Bekering betekent dat u zegt: “Ik ben schuldig!”.
 • Bekering is het spijt hebben over uw zonden. U heeft Gods geboden gebroken en heeft God daarmee beledigd. Hij is uw Schepper en bij bekering hoort spijt over uw daden en dat u God daarmee beledigd hebt.
 • Bekering is het u afkeren van uw afgoden. Het Evangelie is exclusief. Het toevoegen van andere goden aan het Evangelie is niet toegestaan. Wie zich bekeert moet alle andere goden de rug toekeren.
 • Bekering is het u afkeren van uw dode werken. Het Evangelie is exclusief. Het toevoegen van goede werken aan het Evangelie is niet toegestaan. Wie zich bekeert moet alle goede werken als van geen waarde zien in Gods ogen.
 • Bekering is het u afkeren van uw valse religie. Het Evangelie is exclusief. Het toevoegen van religie is niet toegestaan. Wie zich bekeert moet alle valse religies de rug toekeren.
 • Bekering is het uw knieën buigen en u onderwerpen aan de levende God. U bent God ongehoorzaam geweest en heeft Zijn geboden gebroken. Wie zich bekeert moet in plaats van ongehoorzaam te zijn gehoorzaam worden. Gehoorzaamheid staat gelijk aan onderwerping.
 • Bekering is het belijden van Jezus Christus als Heere. Jezus Christus is de Heere en niet uzelf of een andere god.
 • Bekering is een verandering van gedachten waaruit altijd een verandering van leven volgt.
 • Bekering is gelijk een moordenaar die met de ene hand de gratie aanneemt en uit de andere hand het mes laat vallen.
 • Bekering is gelijk een dief die spijt heeft en dat wat gestolen is teruggeeft aan de rechtmatige eigenaar.

Er moet met uw zonde afgerekend worden. Met uw vijandschap richting God moet afgerekend worden. Uw verdorvenheid, uw ondankbaarheid en uw liefde voor de duisternis moeten afgerekend worden.
Zolang u blijft ontkennen, kan er niet afgerekend worden. Zodra u uw schuld naar God toe erkent, kan er hiermee afgerekend worden. Dit is bekering!

Een Bijbels voorbeeld

Ninevé is een voorbeeld van bekering waarover u in het hoofdstuk “Bijbelse Geschiedenis” kon lezen. Zachéüs is een ander voorbeeld van bekering.

En Jezus ingekomen zijnde, ging Hij door Jericho.
En zie, daar was een man, met name geheten Zachéüs; en deze was een overste der tollenaars, en hij was rijk;
En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was.
En vooruitlopende, klom hij op een wilden vijgenboom, opdat hij Hem mocht zien; want Hij zou door dien weg voorbijgaan.
En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende zag Hij hem, en zeide tot hem: Zachéüs, haast u en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.
En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap.
En allen die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan om te herbergen.
En Zachéüs stond en zeide tot den Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder.
En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is.
Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was.
(Lukas 19:1-10)

Zachéüs was een tollenaar. Een tollenaar inde in het verleden tol voor de poorten van een stad. Zachéüs was een dief en inde meer tol van mensen dan de overheid vroeg. Het verschil stak hij in zijn zak.
Jezus zocht Zachéüs op en Zachéüs kwam toen tot bekering. Zijn bekering leidde tot een verandering van leven. Hij beloofde de helft van wat hij bezat aan de armen te geven en dat wat hij gestolen had viervoudig terug te geven.

Voorbeelden voor uw situatie

Als u Katholiek bent, betekent bekering voor u het volgende:

 • U moet de katholieke Jezus de rug toekeren en beschouwen als vals.
 • U moet Maria als koningin van de hemel de rug toekeren en beschouwen als vals.
 • U moet de paus, het pausdom en alles wat met de leiding van de Rooms-katholieke kerk te maken de rug toekeren en beschouwen als vals.
 • U moet alle katholieke gebruiken, leerstellingen, plichten en sacramenten de rug toekeren en beschouwen als vals.

Als u Moslim bent, betekent bekering voor u het volgende:

 • U moet Allah de rug toekeren en beschouwen als een valse god.
 • U moet Mohammed de rug toekeren en beschouwen als een valse profeet.
 • U moet de Koran, de Hadith en alle andere aanverwante geschriften de rug toekeren en beschouwen als valse geschriften.
 • U moet alle gebruiken, leerstellingen en plichten van de islamitische godsdienst de rug toekeren en beschouwen als vals.

Als u Hindoe bent, betekent bekering voor u het volgende:

 • U moet al uw goden de rug toekeren en beschouwen als valse goden.
 • U moet alle gebruiken, leerstellingen en plichten die uit het hindoeïsme volgen de rug toekeren en beschouwen als vals.

U kunt dezelfde stappen toepassen als u een andere religie aanhangt, atheïst bent of uzelf aanbidt.

Bekering samengevat

Bekering is een totale verandering van gedachten over de Bijbel, God, Jezus, uzelf, uw afgoden, uw goede werken, uw religie en alles wat u weerhoudt om 100% het Evangelie te geloven.

Geloof

Introductie

Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet.
(Hebreeën 11:1)

Geloof is een vast vertrouwen en overtuiging. Geloof is het grondslag van alles waarop iemand hoopt, maar (nog) niet fysiek ziet. Geloof is een van de benodigde ingrediënten voor wedergeboorte en zonder geloof kunt u onmogelijk verlost worden van uw zondeschuld.
Er is veel verwarring over geloof en daarom zal hieronder uitgelegd worden wat geloof is.

Wat is geloof?

Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.
Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de Wet en de Profeten:
Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven; want er is geen onderscheid.
Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods,
En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is;
Welken God voorgesteld heeft tot een Verzoening door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods,
Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene die uit het geloof van Jezus is.
Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs.
Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.
(Romeinen 3:20-28)

Wat is geloof:

 • Geloof is onverdeeld. Geloof kan niet verdeeld worden tussen Jezus Christus en andere goden. Geloof kan niet verdeeld worden tussen Jezus Christus en andere religies. Geloof is 100% in Jezus Christus alleen.
 • Geloof is vertrouwen. Geloof is dat u uw ziel en zaligheid toevertrouwt aan Jezus Christus. Jezus Christus is meer dan in staat om al uw zonden weg te nemen en het twijfelen hieraan is ongeloof.
 • Geloof is overtuigd. Geloof is een rotsvaste overtuiging dat alles wat God zegt in Zijn woord, de waarheid is en dat Hij zich aan Zijn woord zal houden en al Zijn beloften vervuld.
 • Geloof is ongemengd. Geloof is ongemengd met goede werken. Het Evangelie is gratis en kan niet verdiend worden.
 • Geloof is ontvangend. Geloof ontvangt dat wat God zegt als een kind. Een kind gelooft blindelings wat de ouders zeggen. God verwacht van u dat u Hem blindelings gelooft. Geloof ontvangt Jezus Christus als Verlosser en roept Hem aan.
 • Geloof is met het hart. Geloven doet u niet met uw hoofd, maar met uw hart. Uw hart is de zetel van uw wil en wie u bent. Het is de plaats waar uw geweten is en waar u beraadslaagt, bepaalt of iets goed of kwaad is en beslissingen neemt.

Voorbeelden van geloof

Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan;
En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen;
Denwelken ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde; mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot.
(Job 19:25-27)

Job leefde ongeveer 4000 jaar geleden op aarde. De exacte tijd is onbekend, maar we weten dat hij na de zondvloed leefde.

Door geloof zag Job dat:

 • Jezus Christus, zijn Verlosser, leeft;
 • Jezus Christus in de toekomst op de aarde zal terugkeren;
 • hij op een dag zou sterven en dat zijn lichaam zou vergaan;
 • zijn vergane lichaam door God uit de dood zal worden opgewekt;
 • hij in zijn eigen lichaam en met zijn eigen ogen God zal aanschouwen.

Job geloofde God en ook al was alles wat Job geloofde in die tijd nog toekomstig, was het voor hem alsof het al gebeurd was.

Dat, beste lezer, is geloof!

Andere voorbeelden van geloof:

 • U kunt de wind niet zien, maar het toch voelen.
 • U wacht voor een rood stoplicht, omdat u gelooft dat het stoplicht op groen zal springen.
 • U kunt God niet zien, maar toch ziet u Hem door de schepping.
 • U heeft Jezus nooit gezien, noch Zijn kruisiging, nog Zijn opstanding uit de dood, maar toch neemt u wat de Bijbel zegt voor waar aan.

Geloof en ongeloof

Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat Hij is, en een Beloner is dergenen die Hem zoeken.
(Hebreeën 11:6)

Wat is het verschil tussen geloof en ongeloof:

 • Het is onmogelijk om God te behagen zonder geloof.
 • Als u tot God wilt komen, moet u ook geloven dat Hij bestaat.
 • Als u niet tot God komt, gelooft u ook niet dat Hij bestaat en bewijst u daarmee uw ongeloof.
 • Als u wat God zegt voor waarheid aanneemt, heeft u geloof.
 • Als u wat God zegt niet voor waarheid aanneemt, bewijst u daarmee uw ongeloof.

Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden; de een was een farizeeër en de ander een tollenaar.
De farizeeër staande, bad dit bij zichzelven: O God, ik dank U dat ik niet ben gelijk de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar;
Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles wat ik bezit.
En de tollenaar van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, zijt mij zondaar genadig.
Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.
(Lukas 18:10-14)

De gelijkenis over de farizeeër en de tollenaar leert u dit:

 • De farizeeër zag zichzelf niet als zondaar.
 • De farizeeër schepte op over al zijn goede werken.
 • De farizeeër geloofde niet.
 • De tollenaar stond veraf en durfde zelfs niet naar de hemel te kijken uit schaamte.
 • De tollenaar geloofde in zijn hart en uitte dat door te zeggen: “O God, wees mij, de zondaar, genadig”.
 • De tollenaar werd gerechtvaardigd door zijn geloof en de farizeeër niet vanwege zijn ongeloof.

Zonder bekering en geloof

Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan.
(Lukas 13:3)

Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan.
(Lukas 13:5)

Jezus Christus herhaalde deze zin twee keer om ons te laten zien dat Zijn woord vast en zeker is. Wie zich niet bekeert, zal het eeuwige oordeel in de hel moeten ondergaan.

Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam van den eniggeboren Zone Gods.
En dit is het oordeel, dat het Licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.
Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.
(Johannes 3:18-20)

Wie niet het Evangelie gelooft, is al veroordeeld. De Bijbel geeft ook meteen de reden voor het ongeloof van mensen. Ze hebben de duisternis meer liefgehad dan het licht. Ze haten het licht en willen er niet naartoe komen, omdat hun zonden, die ze liefhebben, door het licht geopenbaard worden.

De Naam van de Heere aanroepen

Introductie

Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken:
Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven dat Hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.
Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met den mond belijdt men ter zaligheid.
Want de Schrift zegt: Een iegelijk die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden.
Want er is geen onderscheid, noch van Jood, noch van Griek; want Eénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die Hem aanroepen.
Want een iegelijk die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.
Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt?
En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen!
Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?
Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.
(Romeinen 10:8-17)

Deze tekst is de belangrijkste reden dat ik “lang van stof ben”:

 • Jezus Christus heeft me gezonden om u op deze website het Evangelie te verkondigen.
 • Als ik u het Evangelie niet verkondig, kunt u het niet horen met uw hart en het niet begrijpen.
 • Als u het Evangelie niet begrijpt, kunt u het ook niet geloven.
 • Als u niet gelooft, kunt u uiteindelijk niet de “Naam des Heren” aan roepen en verlost worden van uw zonden.
 • Ik wil dat u het Evangelie ziet met uw ogen, hoort met uw oren en begrijpt met uw hart. Wanneer u dat doet, kunt u zich bekeren, geloven en verlossing vinden voor uw ziel.

Wat is aanroepen?

Komt dan, en laat ons tezamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
(Jesaja 1:18)

De woorden “komt dan” vereisen een actie van uw kant. U moet komen. God nodigt u uit om dat wat krom is, uw zonden, recht te maken. Kleding geverfd in de kleuren scharlaken en karmozijn kunnen onmogelijk weer wit gemaakt worden. Zoals u kleding niet wit kunt maken, zo kunt u uw zonden niet wit maken. Als u zich bekeert, het Evangelie gelooft en tot God komt, zal God uw zonden wit als de sneeuw en als witte wol maken. In Gods ogen zult u op dat moment volledig zuiver zijn.

Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.
(Mattheüs 11:28-30)

De woorden “komt herwaarts tot Mij” vereisen een actie van uw kant. De Heere Jezus Christus nodigt u uit om tot Hem te komen en rust voor uw ziel te vinden. Verlossing van uw zonde komt geheel en al van God en is niet afhankelijk van uw doen en laten. In Jezus Christus kan uw ziel tot rust komen.

Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen.
(2 Korinthe 5:20)

God roept u op zich met Hem te verzoenen. U bent vijand van God, maar u kunt zich met Hem verzoenen door de dood van Jezus Christus. Verzoening met een ander vereist actie van uw kant. Verzoening vereist dat u naar de persoon toegaat die u heeft gekwetst. Om uzelf te verzoenen met God, Die u met uw zonden gekwetst heeft, moet u naar Hem toegaan.

En de Geest en de bruid zeggen: Kom. En die het hoort, zegge: Kom. En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.
(Openbaring 22:17)

De woorden “kom”, “kom” en “kome” vereisen een actie van uw kant. De Heere Jezus Christus nodigt u uit om tot Hem te komen voor vergeving van zonden. Het is gratis! Het kost u niets, helemaal niets!

Zoekt den HEERE terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is.
De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.
Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.
Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten.
(Jesaja 55:6-9)

Zoek de Heere Jezus Christus, geloof in Hem en roep Hem aan. Verlaat uw goddeloze wegen en gedachten en bekeer u tot God. God zal uw zonden vergeven en zich over u ontfermen.
God is barmhartig en genadig en zal uw zonden in de diepte van de zee werpen wanneer u tot Hem komt.

Zoeken, bekering, geloof en aanroepen zijn allemaal acties die u moet ondernemen, als u verlost wilt worden van uw zonden.

En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden.
(Joël 2:32)

Ziet u hoe aanroepen een actie van u kant vereist? Eenieder die in geloof de Naam van Jezus Christus aanroept, zal behouden worden.

De dokter

Iedereen moet wel eens naar de dokter voor een kwaal of ziekte.

Voordat u naar de dokter gaat, vindt er een proces plaats. Dit gaat zo:

 • Eerst moet u erkennen dat u ziek bent. Als u niet ziek bent, hoeft u toch ook niet naar de dokter te gaan?
 • Als tweede moet u de dokter vertrouwen.
 • Tot slot moet u naar de dokter toegaan en hem vragen u te helpen met uw ziekte.

Hetzelfde geldt als u verlost wilt worden van uw zondeprobleem:

 • Eerst moet u erkennen dat u een zondaar bent, geheel en al bankroet en niet in staat uzelf te verlossen.
 • Als tweede moet u het evangelie geloven.
 • Tot slot moet u naar de Heere Jezus Christus toegaan en Hem vragen u te verlossen van uw zonden.

Voorbeelden van aanroepen

In de paragraaf “geloof en ongeloof” zijn de farizeeër en tollenaar besproken. De tollenaar zei “O God, wees mij, de zondaar, genadig”. Hij had zich bekeerd, geloofde God en alles wat hij deed waren deze simpele woorden uitspreken en hij ging gerechtvaardigd naar huis.

En een van de kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons.
Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt?
En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.
En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn.
En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.
(Lukas 23:39-43)

Een van de misdadigers, die met Jezus gekruisigd was, kwam tot bekering. Hij erkende dat hij zijn kruisdood had verdiend en dat Jezus onschuldig was. In geloof wendde hij zich tot Jezus en zei “Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent”. Voor Jezus was dit voldoende om deze misdadiger rechtvaardig te maken. Hij zei tegen de misdadiger “voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn”.

Zowel de tollenaar als de misdadiger kwamen in bekering en geloof tot God en werden meteen gerechtvaardigd.

Gods belofte

En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
Maar Ik heb u gezegd, dat gij Mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet.Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.
(Johannes 6:35-37)

Als u, nadat u zich bekeerd en geloofd heeft, de Heere Jezus Christus aanroept, zal Hij u NOOIT, maar dan ook NOOIT weigeren. Deze belofte staat als een huis!

Andere begrippen

Er zijn naast wedergeboorte, bekering, geloof en aanroepen nog enkele andere Bijbelse begrippen en leerstellingen die u moet begrijpen om het Evangelie op de juiste manier te kunnen geloven. Deze volgen hieronder met tot slot het Evangelie.

Vijf keer één

Één bloedoffer

Want de ziel van het vlees is in het bloed, waarom Ik het u op het altaar gegeven heb om over uw zielen verzoening te doen; want het is het bloed dat voor de ziel verzoening doen zal.
(Leviticus 17:11)

Welken God voorgesteld heeft tot een Verzoening door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods,
Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene die uit het geloof van Jezus is.
(Romeinen 3:25-26)

In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,
(Efeze 1:7)

En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.
(Hebreeën 9:22)

De Bijbel legt veel nadruk op het bloed van Jezus Christus. De ziel van het vlees, het leven, zit in het bloed. Zonder bloed gaat u dood. God heeft bepaald dat er zonder uitstorting van bloed geen vergeving kan plaatsvinden en dat uitgestort bloed voor de ziel tot verzoening zal zijn. De prijs die betaald moet worden om de zondeschuld te vereffenen, is BLOED!

God toonde dit al aan Adam en Eva toen Hij een lam in hun plaats slachtte en hun kleedde met de vellen. God toonde dit aan het Joodse volk toen hij hen de opdracht gaf dieren te slachten om vergeving van zonde uit te beelden.
Om bloed uit te kunnen storten moet een dier of iemand sterven. Een dier is lager geschapen dan de mens en is onvoldoende om de zondeschuld te vereffenen. Een mens is zondig en het bloed van de mens is besmet met zonde. Het bloed van een mens is daarom onvoldoende om de zondeschuld te vereffenen.

Om de zondeschuld te kunnen vereffenen had God bloed nodig dat:

 • onbesmet was door zonde;
 • aan Zijn rechtvaardige straf over de zonde voldeed;
 • menselijk was, maar tegelijkertijd ook beter.

God de vader heeft God de Zoon, Jezus Christus, naar de aarde gestuurd om de zondeschuld te komen vereffenen. Jezus Christus is God, maar werd tegelijkertijd ook mens. Hij is de Godmens. Het was het letterlijke, volmaakte en zondeloze bloed dat Jezus Christus voor ons en voor u aan het kruis uitstortte dat de zondeschuld vereffende.
Tijdens de kruising heeft Jezus Christus Zijn bloed uitgestort en daarmee verzoening gedaan voor uw ziel. Het is op basis van het letterlijke, zondeloze, uitgestorte bloed van Jezus Christus dat u vergeving van zonden kunt ontvangen, verlost kan worden van de macht van de zonde en rechtvaardig voor God gemaakt kan worden.

En een iegelijk priester stond wel allen dag dienende, en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen;
Maar Deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods,
Voorts verwachtende totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank Zijner voeten.
Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden.
En de Heilige Geest getuigt het ons ook.
Want nadat Hij tevoren gezegd had: Dit is het verbond dat Ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten geven in hun harten, en Ik zal die inschrijven in hun verstanden;
En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken.
Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde.
(Hebreeën 10:11-18)

De Joodse priesters offerden vroeger dagelijks dieren in de tempel van God in Jeruzalem, maar deze offers konden nooit de zonden van iemand wegnemen.
Jezus Christus heeft Zichzelf één keer geofferd om eenieder die zich bekeert en het Evangelie gelooft volmaakt te maken.

Er is maar één offer, waardoor uw zonden vergeven kunnen worden. Jezus Christus heeft Zichzelf geofferd voor u en er zal nooit meer een ander offer voor uw zonden komen.

Één rechtvaardigheid

Gelijk ook David den mens zalig spreekt welken God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken,
Zeggende: Zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn;
Zalig is de man welken de Heere de zonde niet toerekent.
(Romeinen 4:6-8)

Wat is rechtvaardigheid:

 • Rechtvaardigheid is het vaardig zijn in recht doen. Rechtvaardig zijn stelt u in staat om God te gehoorzamen.
 • Rechtvaardigheid komt van God.
 • Rechtvaardigheid wordt u alleen toegerekend zonder goede werken. Het is gratis!
 • Rechtvaardigheid is dat uw ongerechtigheden vergeven zijn en uw zonden bedekt zijn.
 • Rechtvaardigheid is dat God u uw zonde niet toerekent.

Want Dien Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.
(2 Korinthe 5:21)

Jezus Christus leidde een volmaakt en zondeloos leven en was rechtvaardig. Hij is voor u door God de Vader tot zonde gemaakt en al uw zonden zijn aan Jezus Christus toegerekend.
Als u zich bekeert en het Evangelie gelooft, zult u de rechtvaardigheid van Jezus Christus toegerekend krijgen.

En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof;
(Filippenzen 3:9)

Het is niet rechtvaardigheid die uit uzelf komt, maar de rechtvaardigheid van Jezus Christus zelf, die u door geloof toegerekend wordt.

Er is maar één rechtvaardigheid die u kunt ontvangen en dat is rechtvaardigheid die door het geloof van Jezus Christus door Hemzelf gekocht is.

Één verlosser

Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.
(Markus 10:45)

Vroeger kon iemand een slaaf vrijkopen. Eerst moest de slaaf zelf gekocht worden en vervolgens moest er een som geld betaald worden om de slaaf vrij te kopen. Vaak bleef de voormalige slaaf dan bij die persoon in dienst en kreeg ervoor betaald.
Jezus Christus is naar de aarde gekomen om Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven om u kopen op de slavenmarkt van de zonde en u vervolgens vrij te maken.

Nadat u bent vrijgemaakt kunt u uit eigen vrije wil Jezus Christus gaan dienen.

Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde.
En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk.
Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.
(Johannes 8:34-36)

U bent een slaaf van de zonde en een slaaf is niet vrij. Om een slaaf vrij te kopen is er een losprijs nodig. Wanneer Jezus Christus u vrijgemaakt zal hebben, zult u werkelijk vrij zijn.

Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.
(Romeinen 8:3)

U bent krachteloos en kunt zich onmogelijk aan Gods geboden houden. God de Vader heeft daarom Jezus Christus als mens naar de aarde gezonden. God de Vader heeft Hem veroordeeld voor uw zonden.

Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt.
(Galaten 3:13)

Jezus Christus heeft u verlost van de vloek van de wet, door als een vervloekte te worden voor u.

Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende.
(Kolossenzen 2:14)

Wanneer u zich bekeert en het Evangelie gelooft zal God het handschrift dat tegen u is, uw strafblad, uitwissen. God zal uw strafblad niet alleen wissen, maar ook wegnemen en aan het kruis nagelen. U zult voor eeuwig verlost worden van uw zondeschuld en de slavernij van de zonde.

En verlossen zou al degenen die met vreze des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren.
(Hebreeën 2:15)

Uw hele leven staat in dienst van de zonde en ze heeft u volledig in haar macht. Uw hele leven staat in het teken van de vrees voor de naderende dood. U kunt het wegstoppen en het negeren, maar vroeg of laat wordt u altijd met de dood geconfronteerd. Een opa, oma, vader, moeder en andere geliefden zullen vroeg of laat een keer sterven. U zult ook een keer moeten sterven.
Jezus Christus is voor u gestorven om u te bevrijden uit de dienst en de macht van de zonde. Hij is voor u gestorven om u te bevrijden uit de macht van de dood. Als u bevrijd bent uit de macht van de dood hoeft u het ook niet meer te vrezen.

En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.
(Openbaring 20:12)

U heeft een strafblad in de hemel, waarin uw zondeschuld staat. Om een blanco strafblad te krijgen, moet uw zondeschuld afgelost worden.

Één weg

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij.
(Johannes 14:6)

Er is maar één weg tot God en dat is Jezus Christus. Alle andere wegen leiden naar de hel!

Één zaligmaker

En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden.
(Handelingen 4:12)

Er is geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor u zalig kunt worden, dan Jezus Christus.

Géén dodenwegen

Zij zeiden dan tot Hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?
Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem Dien Hij gezonden heeft.
(Johannes 6:28-29)

God vereist één werk van u en niet meerdere werken. Bekeer u en geloof het Evangelie!

Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij;
En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.
Mijn Vader, Die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen, en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.
(Johannes 10:27-29)

God geeft eeuwig leven, God zorgt ervoor dat iedere wedergeborene nooit meer verloren gaat en niemand kan ze uit Gods hand rukken.
God doet alles van het begin tot het eind en doop, religie, goede werken etc. hebben daar niets, maar dan ook niets mee te maken. Uw verlossing is Gods werk en zorg en niet de uwe!

Vertrouwende ditzelve, dat Hij Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus.
(Filippenzen 1:6)

Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke voor de vreugde die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van den troon Gods.
(Hebreeën 12:2)

Jezus Christus zal in iedereen die zich bekeert en het evangelie gelooft een goed werk beginnen en deze voleindigen. Het is Jezus Christus die het begin en het einde is van uw verlossing. Behalve bekering en geloof komt er niets van uw kant bij kijken.

Mensen zijn ziekelijk en bijna ongeneeslijk religieus en willen in hun trots van alles doen om zichzelf te verlossen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Er is geen plaats voor:

 • de doop;
 • goede werken;
 • religie;
 • valse evangelies;
 • valse goden;
 • enig ander ding boven de aarde, op de aarde of beneden de aarde om uzelf te verlossen.

Alles wat hierboven genoemd wordt is een goedkope imitatie van het werk dat Jezus Christus heeft voltooid aan het kruis. Het enige wat u kan verlossen van uw zondeschuld en Gods komende oordeel over uw zonden is bekering en geloof in het evangelie van de Heere Jezus Christus.

Iedereen, ook u, moet geheel bankroet naar Jezus Christus toekomen. U bent moreel gezien totaal bankroet. U heeft geen rechtvaardigheid, geen verdienste, geen krediet en draagt een enorme zondeschuld met u mee. U kunt God niets, maar dan ook niet bieden om de rekening van uw schuld te vereffenen.
U komt geheel bankroet naar Jezus Christus of helemaal niet.

Wat God u wil geven

Oneindige genade

Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God den Vader en den Heere Jezus Christus, onzen Zaligmaker.
(Titus 1:4)

Wat is genade:

 • Genade heeft synoniemen als: barmhartigheid, gratie, gunst, mededogen en vergeving.
 • Genade is een onverdiende gunst.
 • Genade is dat u vanwege uw zonden straf verdient, maar dat God u er niet voor straft.
 • Genade is dat u vanwege uw zonden de hel verdient, maar de hemel krijgt.
 • Genade wordt door God aan eenieder die wil uitgereikt.
 • Genade wordt verkregen door bekering en geloof in het Evangelie.

Als u zich bekeert en het Evangelie gelooft zal Gods genade, barmhartigheid en vrede, die Hij aan u gegeven heeft, nooit eindigen.

Oneindig leven

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem Die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven.
(Johannes 5:24)

God belooft hier dat eenieder die zich bekeert en het evangelie gelooft nooit naar de hel zal gaan en eeuwig leven heeft.

En dit is de wil Desgenen Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk die den Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.
(Johannes 6:40)

Het moment dat u zich bekeert en het Evangelie gelooft, geeft God u eeuwig leven en op de door Hem bepaalde dag zal Hij u opwekken uit de dood. Als eeuwig leven iets is wat u kwijt kan raken na verloop van tijd, dan is het tijdelijk en niet eeuwig. Eeuwig leven is een gift van God en wordt verleend zonder goede werken, religie of enig ander ding wat mensen toevoegen om Gods gunst te verdienen.

Oneindige vergeving

Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons.
(Psalm 103:12)

Als u van de noordpool in één lijn naar het zuiden reist, komt u uiteindelijk op de zuidpool terecht. Als u in dezelfde lijn verder reist, zult u weer terugkeren op de noordpool. De afstand tussen de noord- en zuidpool is 20,004 kilometer.
De afstand tussen de noord- en zuidpool is eindig, maar er is geen afstand tussen het oosten en het westen. U kunt eindeloos in oostelijke richting reizen zonder het westen te ontmoeten en u kunt eindeloos in westelijke richting reizen zonder het oosten te ontmoeten.

De afstand tussen het oosten en westen is oneindig. Als u zich bekeert en het Evangelie gelooft zal God uw zonden oneindig ver van Zich wegdoen.

Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet.
Maak Mij indachtig, laat ons tezamen rechten, vertel gij uw redenen, opdat gij moogt gerechtvaardigd worden.
(Jesaja 43:25-26)

Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbijgaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid, want Hij heeft lust aan goedertierenheid.
Hij zal Zich onzer weder ontfermen; Hij zal onze ongerechtigheden dempen; ja, Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen.
(Micha 7:18-19)

Als u zich bekeert en het evangelie gelooft zal God:

 • u uw zonden vergeven;
 • uw zonden behandelen alsof ze nooit gebeurd waren;
 • uw zondeschuld zo ver het oosten is van het westen wegdoen;
 • uw zondeschuld uitwissen en nooit meer gedenken;
 • Zich over u ontfermen en uw ongerechtigheden aan zich onderwerpen;
 • uw zondeschuld in de diepte van de zee werpen.

God kan niet liegen

God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken?
(Numeri 23:19)

In de hope des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft vóór de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd.
(Titus 1:2)

God kan niet liegen en doet wat Hij zegt. Wanneer God een belofte doet zal hij die belofte tot in de kleinste details goedmaken. Als u zich bekeert en het Evangelie gelooft, wordt uw zondeschuld volledig vergeven en krijgt u eeuwig leven.

Nog een aantal teksten

En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden,
Opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.
Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam van den eniggeboren Zone Gods.
En dit is het oordeel, dat het Licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.
Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.
Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.
(Johannes 3:14-21)

Deze tekst vat veel samen van wat u al geleerd heeft:

 • Jezus Christus moest verhoogd worden aan het kruis, om te sterven voor uw zonden.
 • Als u in Jezus Christus gelooft, gaat u niet verloren, maar heeft u eeuwig leven.
 • God heeft u lief.
 • Jezus Christus is door God de Vader de wereld ingezonden om deze door Hem te behouden.
 • Wie wel gelooft, wordt niet veroordeeld.
 • Wie niet gelooft, is al veroordeeld.
 • Het Licht, Jezus Christus, was in de wereld gekomen, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht.
 • Wie kwaad doet, haat het licht. Het licht openbaart de zonde en veel mensen willen dit koste wat kost vermijden.
 • Wie de waarheid liefheeft, komt tot het licht.

Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven.
Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven;
Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren.
Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.
Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.
(Romeinen 5:6-10)

U bent van uzelf krachteloos, een vijand van God en u kunt zichzelf niet redden, maar Jezus Christus is op Zijn tijd voor u gestorven. God heeft zijn liefde voor u toont, doordat Jezus Christus voor u gestorven is.
Als u zich bekeert en het Evangelie gelooft zult u rechtvaardig gemaakt worden door Zijn bloed en door Hem behouden worden van de komende toorn.

Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens.
Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien énen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Eén velen tot rechtvaardigen gesteld worden.
(Romeinen 5:18-19)

Door de zonde van Adam is de schuld over u gekomen tot verdoemenis in de hel, maar door de rechtvaardigheid van Jezus Christus is de genade over u gekomen tot rechtvaardigmaking.
Door de ongehoorzaamheid van Adam bent u zondaar geworden, maar door de gehoorzaamheid van Jezus Christus kunt u rechtvaardig gemaakt worden.

Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.
Want Hij is onze Vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,
Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot één nieuwen mens zou scheppen, vrede makende,
En opdat Hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.
(Efeze 2:13-16)

Jezus Christus:

 • heeft het door Zijn bloed mogelijk gemaakt tot God naderen;
 • is uw vrede en Hij de muur tussen u en God afgebroken;
 • heeft de vijandschap tussen u en God teniet gedaan en heeft vrede gemaakt;
 • is uw verzoening.

Wat moet ik doen?

Iedere Christen hoort de gehele Bijbel van kaft tot kaft te geloven, maar om vergeving van zonde te ontvangen moet u het Evangelie geloven.

En hen buitengebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde?
En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.
(Handelingen 16:30-31)

Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;
En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften.
(1 Korinthe 15:3-4)

 • BEKERING
  • 1.Bekeer u van uw goede werken! U moet al uw goede werken volledig verwerpen en beschouwen als dood en van geen nut.
  • 2.Bekeer u van uw religie! U moet uw religie met alle daaraan verbonden goden, profeten, leiders en leerstellingen volledig verwerpen.
  • 3.Bekeer u van uw zonden! U moet uw zondigheid erkennen, uzelf beschouwen als verdorven in Gods ogen en zonder hoop buiten Jezus Christus.
  • !Zolang u zich vastklampt aan uw goede werken, religie of zonde, houdt u dat af van het volledig geloven in wat Jezus Christus voor u gedaan heeft. Zolang u zich vastklampt aan dit alles, kunt u niet verlost worden van uw zonden.
 • +
 • GELOOF
  • 1.Geloof in de Heere Jezus Christus.
  • 2.Geloof in het volmaakte en zondeloze bloed van de Heere Jezus Christus dat Hij voor uw zonden aan het kruis heeft vergoten.
  • 3.Geloof dat het werk dat de Heere Jezus Christus aan het kruis voldoende is om verzoening te doen voor uw zonden en u te verlossen van de eeuwige dood in de hel.
  • 4.Geloof dat de Heere Jezus Christus in uw plaats is gestorven aan het kruis. De doodstraf voor uw zonden is op Hem neergekomen.
  • 5.Geloof dat de Heere Jezus Christus begraven is.
  • 6.Geloof dat de Heere Jezus Christus op de derde dag is opgewekt uit de dood.
  • !Voeg niets toe! Haal er niets van af! Zodra u ook maar iets toevoegt aan het Evangelie of er ook maar iets van afhaalt, zult u nooit wedergeboren worden.
 • +
 • AANROEPEN
  • 1.Ga naar de Heere Jezus Christus toe en vraag Hem u te verlossen van uw zonden.
 • =
 • WEDERGEBOORTE

Ziet u hoe eenvoudig het Evangelie is? Het is niet moeilijk, maar u moet alles wel op Gods manier doen. Als u niet op Gods voorgeschreven manier tot Hem komt, volgt er “doodgeboorte” in plaats van “wedergeboorte”.

Van uitstel komt afstel

Want Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn.
De dagen des mensen zijn als het gras; gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij.
Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.
(Psalm 103:14-16)

U bent gemaakt uit stof en uw leven is als een bloem. Het groeit, het bloeit, het verdort en het sterft. U weet niet wanneer uw laatste uur heeft geslagen. U kunt over een seconde sterven of over tientallen jaren.

Veel mensen denken als volgt:

 • “Ik ga over een paar jaar me bekeren en het Evangelie geloven”.
 • “Ik wil eerst nog even genieten van wat God verboden heeft”.

Ik zeg u dat velen u hierin zijn voorgegaan en even zovelen zijn in de hel terecht gekomen.

Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel?
(Mattheüs 16:26)

Want wat zou het den mens baten, zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed?
Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel?
(Markus 8:36-37)

Wat is het voor nut als u de hele wereld als uw bezit had, maar voor eeuwig naar de hel moet gaan? Wat kunt u geven voor de verlossing van uw ziel?

Uw ziel is te waardevol om te riskeren!
Neem geen risico! Bekeer u en geloof NU het Evangelie.

Aan de weigeraars

Want zij vervolgen dien Gij geslagen hebt, en maken een praat van de smart Uwer verwonden.
Doe misdaad tot hun misdaad, en laat hen niet komen tot Uw gerechtigheid.
Laat hen uitgedelgd worden uit het boek des levens, en met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden.
(Psalm 69:27-29)

Wanneer u tot uw dood weigert zich te bekeren en het evangelie te geloven zal het voor eeuwig te laat zijn. U zult nooit komen tot Gods gerechtigheid, zelf voor al uw zonden moeten boeten en gewist worden uit het boek van het leven.

Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
(Johannes 3:36)

Gods toorn rust al op u en zal op u blijven rusten.

Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.
En wij weten dat het oordeel Gods naar waarheid is over degenen die zulke dingen doen.
En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degenen die zulke dingen doen, en dezelve doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden?
Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en lankmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?
Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelven toorn als een schat in den dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods,
Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken.
(Romeinen 2:1-6)

U bent niet te verontschuldigen weigeraar. Door uw verachting naar God toe en uw harde hart, verzamelt u zichzelf toorn als schat. God gaat u in de dag van Zijn toorn vergelden naar uw werken.

Slot

Alle basisbeginselen zijn nu behandeld en nu staat u voor een keuze. Deze keuze kan ik niet voor u maken en is geheel en al aan u. Als u nog vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen.
Het volgende hoofdstuk is bedoeld voor wie zich bekeerd hebben en het Evangelie hebben geloofd en geeft basisonderwijs over het leven als Christen.