© Nick Garbutt / Nature in Stock

Dodenwegen

Intro

Een dodenweg is, volgens Nederlandse begrippen, een weg waar gemiddeld genomen meer doden vallen dan op andere wegen. Ieder mens bewandelt een weg en er is maar één weg die niet met de eeuwige dood in de hel eindigt.

Dit hoofdstuk behandelt valse wegen die mensen bewandelen en heb ik geschreven om u te waarschuwen voor valse wegen die u kunt bewandelen. Het doel is dat u stopt met het bewandelen van deze valse wegen en de ene ware weg gaat bewandelen.

Dodenwegen naar de hel

Er is een weg die iemand recht schijnt, maar het laatste van dien zijn wegen des doods.
(Spreuken 14:12)

Vanuit de Bijbel gezien zijn er ook vele dodenwegen. Deze leiden allemaal naar de hel en zijn ruwweg in zeven rubrieken te plaatsen.

U bewandelt een dodenweg die naar de hel leidt als u:

 • een valse god of religie volgt.
 • een vals evangelie gelooft.
 • gelooft in uw doop.
 • Gods geboden probeert te houden.
 • goede werken doet om de hemel te verdienen.
 • wacht tot u weet of u uitverkoren bent.
 • niets doet.

Valse religies

Hunlieder afgoden zijn zilver en goud, het werk van des mensen handen:
Zij hebben een mond, maar spreken niet; zij hebben ogen, maar zien niet;
Oren hebben zij, maar horen niet; zij hebben een neus, maar zij rieken niet;
Hun handen hebben zij, maar tasten niet; hun voeten, maar gaan niet; zij geven geen geluid door hun keel.
Dat die hen maken hun gelijk worden; en al wie op hen vertrouwt.
(Psalm 115:4-8)

Valse goden, die door mensen gemaakt zijn, hebben:

 • een mond, maar spreken niet.
 • ogen, maar zien niet.
 • oren, maar horen niet.
 • een neus, maar ruiken niet.
 • handen, maar kunnen niets aanraken.
 • voeten, maar kunnen niet lopen.

Talloze mensen hebben door de geschiedenis heen valse goden gemaakt van goud, zilver, steen en hout. Laat alle dwazen die deze valse goden aanbidden aan hen gelijk worden.

Religieus zijn kan u niet verlossen van Gods komende toorn en oordeel. Miljarden mensen zijn religieus en net zoveel gaan naar de hel.

De volgende valse religies zijn allemaal wegen naar de hel:
Afrikaanse Traditionele Religies, Agnosticisme, Anabaptisme, Anglicanisme, Antitrinitarisme, Atheïsme, Bahá’í-geloof, Boeddhisme, Calvinisme, Caodaisme, Charismatische Beweging, Chinees Volksgeloof, Christian Science, Hekserij, Hindoeïsme, Humanisme, Hussieten, Illuminati, Islam, Jaïnisme, Jehova’s Getuigen, Judaïsme, Kabbalah, Lutheranisme, Mandeïsme, Methodisme, Modernisme, Mormoonse Kerk, Neopaganisme, New Age, Oosters-orthodoxe kerken, Oriëntaals-orthodoxe kerken, Pinksterbeweging, Quakers, Rastafari, Rooms Katholieke Kerk, Satanisme, Scientology, Shintoïsme, Sikhisme, Spiritisme, Tenrikyō, Unitaristisch Universalisme (Samenvoeging van Unitarisme en Universalisme), Vrijmetselarij, Wicca, Zevendedags-adventisme, Zoroastrisme, alle andere heidense en oosterse cultussen en talloze andere “Christelijke” denominaties.

De lijst is bijna onuitputtelijk en er vallen ook veel gereformeerde en protestantse kerken onder, wanneer die niet het Bijbelse Evangelie verkondigen en zaken als kinderdoop en belijdenis toevoegen aan het Evangelie.

U kunt al deze wegen bewandelen, maar het einde van deze wegen is EEUWIGE PIJNIGING IN DE HEL!

Valse evangelies

Er zijn talloze valse evangelies. Hieronder geef ik wat voorbeelden van wat “Christenen” doen om naar de hemel te gaan en/of deze te verdienen. Mensen die deze dingen doen om zichzelf te verlossen van Gods komende toorn en oordeel, zijn niet gered.

Het Evangelie is NIET:

 • belijdenis doen.
 • gedoopt te zijn of worden.
 • het bidden van een (zondaars)gebed.
 • het doneren van geld of goederen.
 • het houden van de tien geboden.
 • het ontvangen van de zeven sacramenten (doopsel, vormsel, heilige communie, biecht, ziekenzalving, priesterwijding en huwelijk).
 • het opgeven van wereldse bezittingen.
 • het opgeven van zonden in uw leven.
 • het starten van een relatie met Jezus.
 • het uitnodigen van Jezus in uw hart.
 • Jezus tot Heer van (alle) gebieden uw leven maken.
 • Jezus volgen.
 • lidmaatschap van een kerkgenootschap of andere christelijke instelling.
 • naar de kerk gaan.
 • uw leven aan Jezus te geven.
 • uw leven veranderen.

U kunt al deze dingen doen om te proberen verlost te worden van Gods komende toorn en oordeel, maar deze dingen zijn niet Gods weg. U kunt al deze wegen bewandelen, maar het einde van deze wegen is EEUWIGE PIJNIGING IN DE HEL!

De (kinder)doop

Veel mensen zijn gedoopt als kind of later als volwassene en vertrouwen hierop voor hun verlossing van zonden. U misschien ook.
Er staat veel in de Bijbel over de doop, maar niets over de kinderdoop. Helemaal niets! Ik kan u daarom ook geen Bijbeltekst hierover geven.

De kinderdoop:

 • wordt niet geleerd in de Bijbel. Mensen lezen de Bijbel niet of verdraaien de Bijbel, zodat ze er hun eigen uitleg aan kunnen geven.
 • gaat tegen alles in wat de Bijbel wel leert over de doop. De Bijbel leert heel veel over de doop. De doop volgt op iemands bekering en geloof, wordt gedaan door onderdompeling en wordt gedaan in de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest. Zolang iemand niet in staat is om het Evangelie te begrijpen, mag er niet gedoopt worden. Er mag alleen gedoopt worden als iemand zich bekeert, het Evangelie begrijpt en Evangelie gelooft.
 • leert dat je hierdoor verlossing van zonden kunt ontvangen of een bepaalde zegening. Dit is niet het geval want verlossing van zonden komt alleen door bekering en geloof in het Evangelie.
 • leert dat de “kerk” verlossing van zonden kan schenken aan wie het wil. De eigen wil van de persoon, bekering en geloof in het Evangelie worden hier genegeerd.
 • geeft een schijnzekerheid. Mensen denken dat het wel goed zit en dat ze naar de hemel gaan. Dit is helemaal niet het geval, want de doop kan niet verlossen van zonden.

En hij stond op en ging heen. En zie, een Moorman, een kamerling en een machtig heer van Candacé, de koningin der Moren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem;
(Handelingen 8:27)

En Filippus deed zijn mond open, en beginnende van diezelve Schrift, verkondigde hem Jezus.
En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden?
En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: Ik geloof dat Jezus Christus de Zone Gods is.
En hij gebood den wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.
En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des Heeren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer; want hij reisde zijn weg met blijdschap.
(Handelingen 8:35-39)

Deze Bijbeltekst weerlegt zowel besprenkeling als kinderdoop en leert het volgende:

 • Eerst wordt het Evangelie verkondigd.
 • De doop is alleen geoorloofd als iemand met heel het hart gelooft.
 • Voordat de doop plaatsvindt moet Jezus Christus als Zoon van God beleden worden.
 • Na de belijdenis dalen de doper en de dopeling samen in het water af.
 • De doop vindt plaats door volledige onderdompeling.
 • Na de doop komen de doper en de dopeling weer op uit het water.
 • Als besprenkeling mogelijk is waarom stapten Filippus en de Moorman uit de wagen om de Moorman te dopen?
  De Moorman had een lange reis voor de boeg en had uiteraard water bij zich. Filippus had eenvoudig wat water op zijn hand kunnen gieten en de Moorman kunnen besprenkelen.
  De Bijbel zegt dat ze in het water afdaalden, de Moorman gedoopt werd door onderdompeling en ze tot slot weer uit het water opkwamen.
 • Tortillachips doop je in de saus. Je sprenkelt geen saus op tortillachips. Kruiden sprenkel je op het eten. Je doopt het eten niet in de kruiden. Dopen en besprenkelen zijn twee verschillende woorden, die een totaal andere betekenis hebben.
 • Als kinderdoop mogelijk is waarom zei Filippus dat persoonlijk geloof de voorwaarde is om gedoopt te worden? Hoe kan een klein kind, die nog geen Nederlands kan begrijpen of spreken, persoonlijk geloof uitoefenen?
 • Er staat geschreven “indien GIJ van ganser harte gelooft” en niet “indien uw OUDERS van ganser harte geloven”.

Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.
(Romeinen 4:3)

Het is geloof wat de mens rechtvaardigt en niet de doop.

Gods geboden houden

Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.
(Romeinen 3:20)

Door het houden van Gods geboden, de werken der wet, zal niemand gerechtvaardigd worden voor God.
U heeft zich niet aan Gods geboden gehouden en u kunt zich er niet aan houden. Al heeft u maar één zonde gedaan en heeft u de rest van uw leven Gods geboden houden, dan zal God u nog steeds in de hel werpen.

Goede werken

Goede werken zijn werken die mensen doen, om aan Gods komende toorn en oordeel te ontsnappen en op eigen kracht een plekje in de hemel proberen te verdienen. De Bijbel zegt dat de mens niet verlost kan worden door het doen van goede werken.

Doch dengene die niet werkt, maar gelooft in Hem Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.
(Romeinen 4:5)

Degene die NIET WERKT, maar GELOOFT in Hem die de goddeloze rechtvaardig maakt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

Het tegenovergestelde is ook waar.

Degene die WEL WERKT en GELOOFT in Hem die de goddeloze rechtvaardig maakt, wordt zijn geloof NIET gerekend tot rechtvaardigheid.

Het is onmogelijk om de hemel te verdienen met goede werken. Wat u toevoegt aan geloof in Hem die de goddeloze rechtvaardigt, leidt tot EEUWIGE PIJNIGING IN DE HEL!

Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind.
(Jesaja 64:6)

God ziet u als een onreine en uw goede werken als een bevuild kleed. Geen enkele hoeveelheid goede werken zullen uw zonden uitwissen. De kleinste leugen maakt u tot een leugenaar en dat feit kan door geen enkele hoeveelheid goede werken uitgewist worden.

Geen enkele goede rechter spreekt een misdadiger vrij omdat deze goede werken heeft gedaan. Goede werken heffen de slechte werken niet op noch heffen slechte werken de goede werken op. Is God, de Hemelse Rechter, niet rechtvaardiger dan een aardse rechter?

Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?
En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij die de ongerechtigheid werkt.
(Mattheüs 7:22-23)

U kunt voor Jezus leven, u kunt Hem liefhebben, u kunt Hem dienen met al uw kracht, tijd, talent en rijkdom. U kunt tot Jezus bidden, uw Bijbel lezen, gedoopt worden, lid worden van een kerk, over Hem getuigen naar mensen en elk wonderbaar werk doen die het Christendom bevat.
U kunt al deze dingen doen, maar als u niet Gods weg volgt, om verlost te worden van Gods komende toorn en oordeel, zult u van God openlijk te horen krijgen: “Ik heb u nooit gekend! Gaat weg van Mij, u die de ongerechtigheid werkt!”

Goede werken lijken op een weg die recht lijkt om te bewandelen, maar het eind van deze weg is EEUWIGE PIJNIGING IN DE HEL!

 • STOP met het doen van goede werken om vergeving van zonden te krijgen.
 • STOP met het doen van goede werken om Gods komende toorn en oordeel te ontvluchten.
 • STOP met het doen van goede werken om naar de hemel te gaan.
 • Het is zinloos, gedoemd te falen en zal nooit Gods aanklacht tegen u uitwissen of u verlossen van Gods komende toorn en oordeel.

De uitverkiezing

De uitverkiezing is populair binnen de protestante kerken. Het houdt in dat God van tevoren bepaald wie naar de hemel gaat en naar de hel.
Ik zal een kort verzonnen verhaal vertellen wat dit inhoudt. God heeft in de hemel twee schaaltjes. De eerste heet “hemel” en de tweede “hel”. Daarnaast heeft God een bingomolen en ieder mens een bingoballetje met hun naamkaartje erin. Vervolgens draait God aan de bingomolen, laat een balletje eruit rollen, opent het balletje, pakt het naamkaartje eruit en gooit het ongeïnteresseerd in één van de schaaltjes.
U moet weten dat dit niet in de Bijbel staat en een menselijke traditie is. Helaas is het een zeer dodelijke traditie, die miljoenen mensen tot een eeuwigheid in de hel heeft verdoemd.

De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.
(2 Petrus 3:9)

Hier staat: “God wil NIET dat iemand verloren gaat, maar dat ALLEN tot bekering komen”.

Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.
(Johannes 6:44)

Hier staat: “Niemand kan tot Jezus Christus komen tenzij God de Vader, die Hem gezonden heeft, die persoon trekt.” Hoeveel mensen worden getrokken? Alleen de uitverkorenen? Nee! God wil NIET dat iemand verloren gaat en daarom is de enige en juiste conclusie dat God iedereen trekt.

Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.
En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.
(Johannes 5:39-40)

Hier zegt Jezus: “U WILT niet tot Mij komen”. Er staat niet: “U KUNT niet tot Mij komen” of “U MAG niet tot Mij komen”. U kunt iets willen of u kunt iets niet willen. Bekeren of niet bekeren, geloven of niet geloven en hemel of hel is en blijft een keuze van de mens en is en blijft een keuze van u.

Want die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren verordineerd den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.
En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.
(Romeinen 8:29-30)

Dit is de betekenis:

 • God is almachtig, alwetend en alomtegenwoordig.
 • Van wie God voorkennis had, dat ze de keuze zouden maken zich te bekeren en het Evangelie geloven, die heeft Hij ook voorbestemd om Jezus Christus gelijkvormig te zijn.
 • Op basis van Zijn voorkennis heeft God deze mensen geroepen en nadat ze zelf de keuze maakten te geloven, heeft Hij deze mensen ook gerechtvaardigd en verheerlijkt.

Hier volgt uit dat:

 • als u zich niet bekeerd en het Evangelie gelooft, u daarmee bewijst NIET uitverkoren te zijn.
 • als u zich wel bekeerd en het Evangelie gelooft, u daarmee bewijst WEL uitverkoren te zijn.
 • of u wel of niet uitverkoren bent afhangt van de keuze die u maakt.

Onderzoek de Schriften en geloof de Schriften. Geloof niet blindelings menselijke tradities.

Niets doen

Om naar de hel te gaan, hoeft u niets te doen. U kunt achterover leunen en uw leventje leiden zoals u wilt. Leef erop los zoals de rijke man en denk niet aan God of uw medemens. Doe wat u wilt, zal het geheel van uw wet zijn. De dag dat u sterft, zult u uw ogen open doen in de hel om daar voor eeuwig te blijven.

Gods weg

Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan;
Want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die denzelven vinden.
(Mattheüs 7:13-14)

Uiteindelijk zijn alle wegen die mensen bewandelen terug te brengen tot twee. De smalle weg en de brede weg. De smalle weg eindigt met een nauwe poort en de brede weg eindigt met een brede poort.

 • De smalle weg en de nauwe poort leiden tot het eeuwige leven.
 • De brede weg en de wijde poort leiden tot het eeuwige verderf in de hel.
 • Er zijn weinig mensen die de smalle weg en de nauwe poort zullen vinden.
 • De realiteit is dat maar een paar procent van de mensen het eeuwige leven vindt. Dit komt, omdat de meeste mensen Gods weg niet willen, maar het op hun eigen manier willen doen.

De manier waarop u de smalle weg kunt vinden en verlost worden van Gods komende toorn en oordeel, vindt u in de komende twee hoofdstukken.