© Nick Garbutt / Nature in Stock

Wie is God

Intro

Over niemand in de Bijbel bestaan er zoveel misverstanden als over God. Het “Christendom” legt zoveel nadruk op Gods liefde dat mensen denken dat Gods liefde zijn enige eigenschap is. Niets is verder van de waarheid. Gods is inderdaad liefde, maar God is zoveel meer. Dit hele hoofdstuk is daarom gewijd aan God.

De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;
En wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven en den adem en alle dingen geeft;
En heeft uit énen bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd, en de bepalingen van hun woning;
Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een iegelijk van ons.
(Handelingen 17:24-27)

Allereerst wil ik God aan u introduceren. De bovenstaande Bijbeltekst geeft een korte omschrijving van wie God is en leert ons het volgende:

 • God heeft de hemel en de aarde gemaakt en alles wat daarin is.
 • God heeft de hoogste plaats, zowel in macht als autoriteit. Hij is de Heere!
 • God woont niet in tempels, die door mensenhanden gebouwd zijn.
 • God wordt ook niet aanbeden door mensenhanden, alsof Hij dat nodig heeft.
 • God Zelf geeft allen het leven, de levensadem en alle dingen die men nodig heeft.
 • God heeft uit één mens, Adam, de hele mensheid doen voortkomen, om op de aarde te wonen. Er is geen aziatisch, blank of zwart ras. Er is maar één ras: de mens.
 • God heeft de tijden en grenzen van alle landen die hebben bestaan, bestaan en nog zullen bestaan, nog voor de geschiedenis plaatsvond, bepaald.
 • God heeft dit gedaan zodat de mens God zou zoeken en al tastende Hem mag vinden, want Hij is niet ver van ons.

Gods karakter

Het is belangrijk dat u begrijpt wie God is en wat de Bijbel over Hem zegt. God heeft vele eigenschappen en al Zijn eigenschappen zijn belangrijk. U moet daarom met al Gods eigenschappen rekening houden en mag God niet naar uw eigen beeld kneden.

Hieronder volgt een lijst van eigenschappen die God bezit:

 • God is Drie-enig.
 • God is Heilig.
 • God is Liefde.
 • God is Goed.
 • God is Almachtig.
 • God is Alwetend.
 • God is Alomtegenwoordig.
 • God is Eeuwig.
 • God is Waarheid.
 • God is Soeverein.
 • God is Getrouw.
 • God is Jaloers.
 • God is bezitter van alle dingen.
 • God haat de zonde.
 • God heeft haatgevoelens naar zondaars.
 • God is rechter.
 • God is rechtvaardig.
 • God heeft de zondaar lief.

Alle bovengenoemde eigenschappen zijn onderdeel van Gods persoonlijkheid, maar wat wij denken over deze eigenschappen is vaak fout. Mensen hebben door eigen aannames en door wat ze van anderen horen een verwrongen beeld gekregen van wie God is. De Bijbel is de enige en ultieme autoriteit om de juiste betekenis van Zijn eigenschappen te achterhalen.

Hierna zullen alle bovengenoemde eigenschappen van God aan de hand van de Bijbel uitgelegd worden. Het doel is dat u een afgeronde basiskennis van Gods persoonlijkheid heeft en begrijpt wie God is.

God is Drie-enig

Het woord Drie-enig betekent drie, maar toch één. De Drie-eenheid van God is één van de belangrijkste leerstellingen zoniet de belangrijkste leerstelling van de Bijbel.
Deze leerstelling is zo belangrijk dat iemand die de Drie-eenheid stelselmatig ontkent onmogelijk als Christen beschouwd kan worden. De leer van de Drie-eenheid moet geloofd worden en is van fundamenteel belang om God en de Bijbel te kunnen begrijpen.

In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
(Genesis 1:1)

De Bijbel opent met dit vers en hier wordt het woord “God” in enkelvoud gebruikt. U zou op basis hiervan kunnen denken dat er één God is, die één persoon is en geen Drie-eenheid.
Een gedachtengang als deze is niet juist omdat de Bijbel als geheel moet worden genomen en u niet zomaar een tekst uit de Bijbel kunt plukken, om daar uw eigen draai aan te geven. Ik hoef u maar een klein stukje verder de Bijbel in te leiden, om dit te bewijzen.

En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
(Genesis 1:26)

Hier staat “Laat ONS mensen maken, naar ONS beeld, naar ONZE gelijkenis”. Dit is meervoud en niet enkelvoud en is het eerste bewijs dat God niet slechts uit één persoon bestaat, maar een Drie-eenheid is.

U als mens bent zelf ook een soort van drie-eenheid. U heeft namelijk een geest, een ziel en een lichaam. Deze hebben alle drie verschillende taken, maar vormen tegelijkertijd een eenheid. Uzelf!
God, naar Wiens beeld u geschapen bent, is ook een Drie-eenheid. Het grote verschil tussen u en de Drie-eenheid van God, is dat Die van God oneindig veel hoger en dieper is, dan die van de mens. De Drie-eenheid van God bestaat namelijk, in tegenstelling tot de mens, uit drie verschillende personen.

Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.
(Mattheüs 28:19)

Want Drie zijn er Die getuigen in den hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één.
(1 Johannes 5:7)

In de Bijbelboeken Mattheüs en 1 Johannes worden de Namen van de drie Personen die de Drie-eenheid vormen geopenbaard. Deze zijn:

 • God de Vader.
 • God de Zoon, ook het Woord genoemd.
 • God de Heilige Geest.

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn drie Personen, maar zijn één in:

 • almacht.
 • alomtegenwoordigheid.
 • alwetendheid.
 • doel.
 • eigenschappen.
 • essentie.
 • goddelijke natuur.
 • karakter.
 • kracht.
 • mening.

God bestaat uit drie Personen, maar is tegelijkertijd één.

Kunnen wij als mens de hoogte en diepte van de Drie-eenheid begrijpen? NEE! Wij zijn slechts stoffelijke, zondige en zwakke mensen en kunnen dat niet. God verwacht alleen van u, dat u wat Hij over zichzelf openbaart voor waarheid aanneemt.

Gods is Heilig

En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelf zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.
(Openbaring 4:8)

Er zijn vier dieren rondom Gods troon die dag en nacht Gods heiligheid uitroepen. Heilig is God de Vader, heilig is God de Zoon, heilig is de Heilige Geest de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.

Gods heiligheid is Zijn meest absolute eigenschap. Het is morele perfectie en absolute afscheiding van wat ook maar het kleinste beetje kwaad bevat.
God is zo oneindig heilig dat Hij zelfs het kleinste beetje zonde niet kan tolereren.

Het is dan ook Gods heiligheid, wat Zijn drijfveer is in wat Hij doet.

Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand.
(Jakobus 1:13)

Geen mens kan zeggen dat hij door God verleid wordt tot het doen van kwaad. God kan niet verleid worden tot het doen van kwaad en Hij verleidt Zelf ook niemand hiertoe. Dit getuigt van Gods morele perfectie en afscheiding van alles wat kwaad is.

Maar gelijk Hij Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel;
Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.
(1 Petrus 1:15-16)

Hier wordt heiligheid verbonden met iemands gedrag. Wees heilig, want God is heilig. God is volmaakt in al Zijn doen en laten en verwacht hetzelfde van u.

God is Liefde

De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;
Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;
Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid;
Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
De liefde vergaat nimmermeer.
(1 Korinthe 13:4-8)

Goddelijke liefde is geen verliefdheid, romantisch of warm gevoel. Goddelijke liefde is niet de liefde die je ziet in Hollywoodfilms. De liefde in Hollywoodfilms is als suikerspin. Het lijkt veel maar zodra je een hap neemt, smelt het weg als sneeuw voor de zon. Goddelijke liefde is ook geen religieuze ervaring, milieuactivisme of tolerantie. De tolerantie van onze tijd is dat je alles, iedereen en alles wat men doet maar moet accepteren onder het mom van “liefde”.
Het Bijbelse begrip “liefde” is iets totaal anders dan het verwrongen idee dat de samenleving heeft van het woord “liefde”.

Goddelijke liefde:
is lankmoedig.
Lankmoedigheid is een ander woord voor geduldig. Het is de kwaliteit van zelfbeheersing terwijl je geprovoceerd wordt en niet overhaast wraak nemen of onmiddellijk bestraffen.
is goedertieren.
Goedertierenheid is het goed doen naar anderen en het beste met hen voorhebben. Goedertierenheid is anderen gelukkig maken door hun wensen in te willigen, te voorzien in wat ze nodig hebben en te steunen in nood. Goedertierenheid is het hebben van tederheid en goedheid.
is niet afgunstig.
Afgunst is het afgunstig of jaloers zijn op anderen voor wie ze zijn, wat ze hebben, wat ze bereikt hebben of een beloning of positie die ze ontvangen hebben. Het komt voort uit de zonden van egoïsme, haat en hebzucht.
Goddelijke liefde is oprecht blij voor de ander, wanneer ze voorspoed hebben of een beloning of positie ontvangen.
handelt niet lichtvaardiglijk.
Iemand die lichtvaardiglijk handelt schept graag op over zichzelf, bluft over zijn capaciteiten en laat graag door ijdel vertoon zien hoe goed hij wel niet is. Goddelijke liefde verheft zichzelf niet en zwijgt liever over zichzelf.
is niet opgeblazen.
Iemand die opgeblazen is, is trots, verwaand en heeft een veel te positief beeld van het eigen kunnen. Goddelijke liefde is nederig en oprecht over eigen kunnen.
handelt niet ongeschiktelijk.
Ongeschiktelijk handelen is onbeschoft zijn en je onbehoorlijk gedragen. Goddelijke liefde is vriendelijk naar de ander en gedraagt zich hoffelijk.
zoekt zichzelve niet.
Goddelijke liefde zoekt niet het eigen belang, maar dat van de ander.
wordt niet verbitterd.
Iemand die verbitterd is, heeft harde en boze woorden en gedachten naar de ander toe. Mensen raken vaak verbitterd naar anderen toe, die hen kwaad hebben gedaan. Goddelijke liefde wordt niet verbitterd en wenst zelfs de ergste vijand het beste toe.
denkt geen kwaad.
Goddelijke liefde bedenkt geen kwade dingen.
verblijdt zich niet in de ongerechtigheid.
Goddelijke liefde gruwt van geweld, leugens, misdaad, oorlog en alles wat onrechtvaardig en slecht is. Goddelijke liefde verblijdt zich in wat goed is, recht en rechtvaardigheid.
verblijdt zich in de waarheid.
Goddelijke liefde heeft de waarheid lief en haat de leugen.
bedekt alle dingen.
Goddelijke liefde bedekt wat er gebeurd is en verkondigd het niet van de daken.
Dit is wat de media doen. Iemand doet wat verkeerd en vervolgens wordt het met foto’s en videobeelden uitgebreid in het nieuws gebracht, zodat anderen ervan kunnen “genieten” ten koste van die ander. Het is roddel en achterklap en het is geen goddelijke liefde.
Zodra wat de ander misdaan heeft recht gemaakt is, hoort de zaak bedekt te worden en mag nooit meer in herinnering gebracht worden. Als een misdadiger gestraft is, dan is de zaak voorbij en hoort de misdaad bedekt te worden. Een strafblad is een voorbeeld van wat goddelijke liefde niet is.
gelooft alle dingen.
Goddelijke liefde neemt alles wat God zegt voor waar aan.
hoopt alle dingen.
Goddelijke liefde heeft een vast vertrouwen in Gods kunnen en stelt daarin al zijn hoop.
verdraagt alle dingen.
Goddelijke liefde is verdraagzaam naar de ander toe. Mensen zijn nu eenmaal zondig en zullen je vroeg of laat pijn doen. Verdraagzaamheid omvat ook geduld met de ander, want verandering kost tijd.
vergaat nimmermeer.
Goddelijke liefde houdt nooit op en is niet afhankelijk van omstandigheden.

De opsomming hierboven omschrijft wat de liefde is die God van de mens verwacht, maar is ook een goede omschrijving van hoe God ons als mensen liefheeft. Alles wat genoemd is, uitgezonderd geloof en hoop, zijn ook op God, de Auteur van de liefde, van toepassing.

Want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
(Mattheüs 5:45)

Hier is een voorbeeld van Gods liefde naar de mens. Hij doet de zon opgaan en geeft regen aan alle mensen. Hij doet dit zonder aanzien des persoons en geeft deze dingen aan zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen.

God is Goed

Maar Gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid.
(Psalm 86:15)

Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.
(Psalm 100:5)

Looft den HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
(Psalm 107:1)

Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
De HEERE is aan allen goed, en Zijn barmhartigheden zijn over al Zijn werken.
(Psalm 145:8-9)

Wat is goedertierenheid? Goedertierenheid is dit: barmhartig, genadig, meevoelend, mild, trouw, vergevingsgezind, welwillend en zachtmoedig.

Want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
(Mattheüs 5:45)

God zou u meteen kunnen straffen voor uw zonden. In plaats daarvan geeft God u zon, regen en al het goede wat deze aarde te bieden heeft.
God is goed!

God is Almachtig, Alwetend en Alomtegenwoordig

Een psalm van David, voor den opperzangmeester. HEERE, Gij doorgrondt en kent mij.
Gij weet mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachte.
Gij omringt mijn gaan en mijn liggen, en Gij zijt al mijn wegen gewend.
Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, HEERE, Gij weet het alles.
Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij.
De kennis is mij te wonderbaar; zij is hoog, ik kan er niet bij.
Waar zou ik heen gaan voor Uw Geest, en waar zou ik heen vlieden voor Uw aangezicht?
Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar.
Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee,
Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden.
Indien ik zeide: De duisternis zal mij immers bedekken; dan is de nacht een licht om mij.
Ook verduistert de duisternis voor U niet, maar de nacht licht als de dag; de duisternis is als het licht.
Want Gij bezit mijn nieren, Gij hebt mij in mijner moeders buik bedekt.
Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken; ook weet het mijn ziel zeer wel.
Mijn gebeente was voor U niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde.
Uw ogen hebben mijn ongeformeerden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was.
(Psalm 139:1-16)

Dit Psalm, geschreven door David de koning van Israël, leert ons heel veel over God. Het leert ons:

 • dat God weet van al uw zitten en uw staan. God weet alles wat u in uw dagelijks leven doet. Er is geen detail dat Hem ontgaat.
 • dat God al uw gedachten, nog voor dat u ze gedacht heeft, kent. God kent al uw gedachten en geen van uw gedachten zijn verborgen voor Hem.
 • dat God u omringt en al uw wegen kent. God is overal.
 • dat God weet wat u spreken zult, nog voordat u het gesproken heeft. God weet alles wat u gaat zeggen en heeft gezegd.
 • dat u onmogelijk Gods aangezicht kunt ontvluchten. U kunt onmogelijk aan Gods blik ontsnappen.
 • dat God overal is en dat het niet uitmaakt waar u heengaat of bent. God is overal.
 • dat het niet uitmaakt of het dag of nacht is. De duisternis en de nacht zijn voor God als het licht. Alles is helder voor de ogen van God.
 • dat God de mens bezit. God bezit ook u.
 • dat God u op wonderbaarlijke manier gemaakt heeft en dat Zijn werken wonderlijk zijn.
 • dat God u al zag toen u nog verborgen was in de baarmoeder van uw moeder.
 • dat God u zorgvuldig gevormd heeft in de baarmoeder van uw moeder. U bent daarom waardevol in Gods ogen.
 • dat Gods ogen u al zagen vanaf het moment dat de bevruchting plaatsvond.
 • dat God alles wat u heeft gedaan, doet en nog doen gaat, voordat u zelfs nog maar bestond, in Zijn boek opgeschreven heeft.

God kan deze dingen alleen als Hij almachtig, alwetend en alomtegenwoordig is.

God is Eeuwig

Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake.
(Psalm 90:4)

Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand.
(Jesaja 40:28)

Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag.
(2 Petrus 3:8)

God woont in de hemel en de hemel staat buiten tijd en ruimte. God is daarom eeuwig.

God is eeuwig:

 • en daarom is duizend jaar voor Hem gelijk aan een dag en een dag aan duizend jaar.
 • en raakt daarom ook niet moe of uitgeput. Er is niemand die Hem kan doorgronden.

God is Waarheid

Alle paden des HEEREN zijn goedertierenheid en waarheid, dengenen die Zijn verbond en Zijn getuigenissen bewaren.
(Psalm 25:10)

De werken Zijner handen zijn waarheid en oordeel. Al Zijn bevelen zijn getrouw.
(Psalm 111:7)

Alle paden van God zijn waarheid en de werken van Gods handen zijn waarheid en oordeel. God is de waarheid zelf en de auteur ervan.

God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken?
(Numeri 23:19)

Mensen liegen waneer het hun uitkomt en bedekken de leugen met nog meer leugens. God is niet zoals de mensen. God is heilig en is niet in staat tot liegen. God doet wat Hij zegt en wat Hij zegt is vast en zeker.

God is Soeverein

Daniël antwoordde en zeide: De Naam Gods zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want Zijne is de wijsheid en de kracht.
Want Hij verandert de tijden en stonden, Hij zet de koningen af en Hij bevestigt de koningen; Hij geeft den wijzen wijsheid, en wetenschap dengenen die verstand hebben;
Hij openbaart diepe en verborgen dingen; Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij Hem.
(Daniël 2:20-22)

Het woord soeverein betekent alleenheerser, autonoom en die de meeste macht heeft.

 • God, die soeverein is, heeft de meeste macht.
 • God, die soeverein is, is onafhankelijk van een hoger gezag. Er is niemand hoger dan Hij.
 • De naam van God is daarom te loven tot in eeuwigheid. Hij heeft alle wijsheid en kracht.
 • God is soeverein en kan tijden en seizoenen veranderen wanneer Hij maar wil.
 • God is soeverein en kan koningen op hun troon zetten maar Hij kan ze ook weer afzetten. God heeft uiteindelijk de macht over de overheden van de aarde. Hij kan koning Willem-Alexander en de Nederlandse regering afzetten wanneer Hij maar wil.
 • God is soeverein en staat heersers toe hun macht te misbruiken en gruwelijke dingen te doen. God heeft heersers, net zoals andere mensen, een vrije wil gegeven. Heersers zijn vrij om te doen wat ze willen, maar zullen uiteindelijk verantwoording moeten afleggen aan God.
 • God is de bron van de wijsheid.
 • God is de bron van de wetenschap. De wetenschap ontdekt slechts wat God al geschapen heeft.
 • God weet wat in het duister is, want het licht woont bij Hem.

God is Getrouw

Gij zult dan weten, dat de HEERE uw God die God is, die getrouwe God, Dewelke het verbond en de weldadigheid houdt dien die Hem liefhebben en Zijn geboden houden, tot in duizend geslachten.
En Hij vergeldt een ieder van hen die Hem haten, in zijn aangezicht, om hem te verderven; Hij zal het Zijn hater niet vertrekken, in zijn aangezicht zal Hij het hem vergelden.
(Deuteronomium 7:9-10)

God is getrouw en houdt zich aan Zijn woord. Als God iets belooft, dan zal Hij dat ook uitvoeren.

 • God is getrouw in goedheid aan hen die Hem liefhebben en Zijn geboden houden.
 • God is getrouw in vergelding aan hen die Hem haten en Zijn geboden niet houden.

God is Jaloers

Want gij zult u niet buigen voor een anderen god; want des HEEREN Naam is IJveraar, een ijverig God is Hij.
(Exodus 34:14)

God is ook een ijverig God. Hoewel God ook hard werkt en ijverig is, betekent het woord “ijverig” in dit geval “jaloers”.

Gods jaloezie is geen jaloezie op u of uw bezittingen, maar jaloezie naar wie u op de eerste plaats zet. God is jaloers als u Hem niet op de eerste plaats zet. God wil de eerste plaats in uw leven innemen en niet de tweede, derde…

God is bezitter van alle dingen

Een psalm van David. De aarde is des HEEREN, mitsgaders haar volheid, de wereld en die daarin wonen.
Want Hij heeft ze gegrond op de zeeën, en heeft ze gevestigd op de rivieren.
Wie zal klimmen op den berg des HEEREN? En wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid?
(Psalm 24:1-3)

God bezit ook alle dingen.

 • De aarde is van God en de volheid ervan.
 • De wereld is van God en allen die daarin wonen.
 • God bezit alle mensen, alle dieren, alle planten en bomen, elke druppel water en elke zandkorrel.
 • God heeft al deze dingen gemaakt en niemand zal tot Hem opklimmen om aan Hem gelijk te worden.

God haat de zonde

Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn Zijn ziel een gruwel:
Hoge ogen, een valse tong, en handen die onschuldig bloed vergieten,
Een hart dat ondeugdzame gedachten smeedt, voeten die zich haasten om tot kwaad te lopen,
Een vals getuige die leugens blaast, en die tussen broederen krakelen inwerpt.
(Spreuken 6:16-19)

God is heilig, moreel perfect en is afgescheiden van het kleinste beetje kwaad. God haat daarom de zonde in alle vormen.

God haat:

 • een trotse blik.
 • de tong die leugens spreekt.
 • handen die onschuldig bloed vergieten.
 • slechte gedachten.
 • voeten die zich haasten in het kwaad doen.
 • een vals getuigenis.
 • het zaaien van verdeeldheid.
  Let op! Het gaat hier om onnodige verdeeldheid niet om verdeeldheid over de waarheid. Als verkondiging van de waarheid verdeeldheid zaait dan is dit goed. Waarheid en leugen moeten strikt gescheiden blijven.
 • de zonde.

God heeft haatgevoelens naar zondaars

Al Gods eigenschappen zijn belangrijk en de Bijbel is heel duidelijk dat God ook haatgevoelens heeft naar zondaars. Laat ik beginnen met uitleggen wat haat is. Haat is het hebben van afschuw, een diepe afkeer, vijandschap, walging en weerzin van iets of iemand.

Want Gij zijt geen God Die lust heeft aan goddeloosheid; de boze zal bij U niet verkeren.
De onzinnigen zullen voor Uw ogen niet bestaan; Gij haat alle werkers der ongerechtigheid.
Gij zult de leugensprekers verdoen; van den man des bloeds en bedrogs heeft de HEERE een gruwel.
(Psalm 5:5-7)

God is een rechtvaardige Rechter, en een God Die allen dag toornt.
(Psalm 7:12)

De HEERE proeft den rechtvaardige; maar den goddeloze en dien die geweld liefheeft, haat Zijn ziel.
Hij zal op de goddelozen regenen strikken, vuur en zwavel; en een geweldige stormwind zal het deel huns bekers zijn.
(Psalm 11:5-6)

U zult dit zelden horen in de kerken, maar omdat God heilig is haat Hij:

 • allen die onrecht bedrijven.
 • de man van bloed en bedrog.
 • goddelozen.
 • wie geweld liefhebben.

De Bijbel zegt dat God geen vreugde vindt in goddeloosheid en dat Hij de leugenaars ombrengt.
God heeft een allesverterende haat voor zonde. God is een rechtvaardig rechter en omdat iedereen iedere dag zondigt, is Hij ook iedere dag toornig.

Als mensen zijn wij naar Gods beeld geschapen. Wij hebben net zoals God emoties zoals haat en liefde.

 • Iemand die van bloemen houdt, haat het onkruid.
 • Iemand die van kinderen houdt, haat de pedofiel.
 • Iemand die vredestichters lief heeft, haat oorlogmakers.

Je kunt niet het ene liefhebben zonder het andere te haten.

Gods haat is geen haat als in iemand het slechtste toewensen. De Bijbel zegt ook dit:
Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent hen die u vervloeken; doet wel dengenen die u haten; en bidt voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen.
(Mattheüs 5:44)

God zegent de mens met eten, drinken, kleding, regen, zonneschijn en nog veel meer. God is goed naar Zijn vijanden en gaat voorbij aan Zijn haatgevoelens naar hen.

Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve.
(Ezechiël 33:11)

God haat de goddeloze, maar vindt geen vreugde in de dood van hen. God wil dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft.

God is rechter

Want wij kennen Hem Die gezegd heeft: Mijne is de wrake, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: De Heere zal Zijn volk oordelen.
Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods.
(Hebreeën 10:30-31)

God is de Rechter van hemel en aarde.

Daarom zal God:

 • al het onrecht wreken.
 • al het onrecht vergelden.
 • al het onrecht oordelen.

God is rechtvaardig

En de goedertierenheid, o Heere, is Uwe; want Gij zult een iegelijk vergelden naar zijn werk.
(Psalm 62:13)

Het begin Uws woords is waarheid, en in der eeuwigheid is al het recht Uwer gerechtigheid.
(Psalm 119:160)

Ik, de HEERE, doorgrond het hart en proef de nieren, en dat om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen.
(Jeremia 17:10)

Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelven toorn als een schat in den dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods,
Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken.
(Romeinen 2:5-6)

God is rechtvaardig. God is heilig. God laat zich niet beïnvloeden door omkoping of vriendjespolitiek zoals aardse rechters doen.

 • God doorgrondt het hart van ieder mens. Dit betekent dat God alle facetten van iemands leven onderzoekt en dan pas Zijn oordeel velt.
 • God zal iedereen vergelden naar zijn eigen werken.
 • Gods recht en gerechtigheid zijn tot in eeuwigheid. Gods recht is vastgelegd in de Bijbel, het Woord van de waarheid, en is onveranderlijk.
 • Gods oordeel is altijd rechtvaardig en Hij oordeelt zonder aanzien des persoons.
 • Gods is daarom rechtvaardig.

God heeft de zondaar lief

God heeft de zondaar ook lief. Hierover volgt later meer. In het volgende hoofdstuk kunt u lezen over het komende oordeel van God.

Tot slot

Die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen.
(1 Timotheüs 6:16)

Amen.