© Nick Garbutt / Nature in Stock

Wie is God

Intro

Over niemand in de Bijbel bestaan er zoveel misverstanden als over God. Het “Christendom” legt zoveel nadruk op Gods liefde dat mensen denken dat Gods liefde zijn enige eigenschap is. Niets is verder van de waarheid. Gods is inderdaad liefde, maar God is zoveel meer. Dit hele hoofdstuk is daarom gewijd aan God.

De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;
En wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven en den adem en alle dingen geeft;
En heeft uit énen bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd, en de bepalingen van hun woning;
Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een iegelijk van ons.
(Handelingen 17:24-27)

Allereerst wil ik God aan u introduceren. De Bijbeltekst hierboven geeft een korte omschrijving van wie God is en leert ons het volgende:

 • God heeft de hemel en de aarde gemaakt en alles wat daarin is.
 • God is de Heere van zowel de hemel als de aarde.
 • God heeft de hoogste plaats, zowel in macht als autoriteit. Hij is de Heere!
 • God woont niet in tempels, die door mensenhanden gebouwd zijn.
 • God wordt ook niet aanbeden door mensenhanden, alsof Hij dat nodig heeft. God heeft ons geld en onze aanbidding, hulp of middelen niet nodig.
 • God Zelf geeft allen het leven, de levensadem en alles wat mensen nodig hebben. Wij kunnen niet zonder God, omdat Hij de bron is van alles wat geschapen en goed is, maar God kan prima zonder ons blijven voortbestaan.
 • God heeft uit een mens, Adam, de hele mensheid doen voortkomen, om op de aarde te wonen. Er is geen Aziatisch, blank of zwart ras. Er is maar een ras: de mens.
 • God heeft de tijden en grenzen van alle landen die hebben bestaan, bestaan en nog zullen bestaan, nog voor de geschiedenis plaatsvond, bepaald.
 • God heeft dit gedaan zodat de mens God zou zoeken en al tastende Hem mag vinden, want Hij is niet ver van ons.

Gods eigenschappen

Het is belangrijk dat u begrijpt wie God is en wat de Bijbel over Hem zegt. God heeft vele eigenschappen en al Zijn eigenschappen zijn belangrijk. U moet daarom met al Gods eigenschappen rekening houden en mag God niet naar uw eigen beeld kneden.

Hieronder volgt een lijst van eigenschappen die God bezit:

 • God is Drie-enig.
 • God is almachtig, alwetend en alomtegenwoordig.
 • God is heilig.
 • God is liefde.
 • God haat het kwaad.
 • God haat kwaaddoeners.
 • God is eeuwig.
 • God is geduldig.
 • God is genadig.
 • God is getrouw.
 • God is goed.
 • God is jaloers.
 • God is rechter.
 • God is rechtvaardig.
 • God is soeverein.
 • God is waarheid.
 • God is zorgzaam.
 • God bezit alles.
 • God heeft mensen lief.

Alle genoemde eigenschappen zijn onderdeel van Gods persoonlijkheid, maar wat we denken over deze eigenschappen is vaak fout. Mensen hebben door eigen aannames en door wat ze van anderen horen een verwrongen beeld gekregen van wie God is. De Bijbel is de enige en ultieme autoriteit om de juiste betekenis van Zijn eigenschappen te achterhalen.

Hierna zullen alle genoemde eigenschappen van God met de Bijbel uitgelegd worden. Het doel is dat u een goede basiskennis van Gods persoonlijkheid heeft en begrijpt wie God is.

Gods kerneigenschappen

Gods Drie-eenheid

Het woord Drie-enig betekent drie, maar toch een. De Drie-eenheid van God is een van de belangrijkste leerstellingen, zo niet de belangrijkste leerstelling van de Bijbel.
Deze leerstelling is zo belangrijk dat iemand die de Drie-eenheid stelselmatig ontkent onmogelijk als Christen beschouwd kan worden. De leer van de Drie-eenheid moet geloofd worden en is van groot belang om God en de Bijbel te kunnen begrijpen.

Want Drie zijn er Die getuigen in den hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één.
(1 Johannes 5:7)

In de Bijbelboeken Mattheüs en 1 Johannes worden de Namen van de drie Personen die de Drie-eenheid vormen geopenbaard. Deze zijn:

 • God de Vader;
 • God de Zoon, ook het Woord genoemd;
 • God de Heilige Geest.

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn drie Personen, maar zijn één in:

 • almacht;
 • alomtegenwoordigheid;
 • alwetendheid;
 • doel;
 • eigenschappen;
 • essentie;
 • goddelijke natuur;
 • karakter;
 • kennis;
 • kracht;
 • mening;
 • alles.

God bestaat uit drie Personen, maar omdat ze één zijn in alles vormen ze toch één God.

Gods almacht

Een psalm van David, voor den opperzangmeester. HEERE, Gij doorgrondt en kent mij.
Gij weet mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachte.
Gij omringt mijn gaan en mijn liggen, en Gij zijt al mijn wegen gewend.
Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, HEERE, Gij weet het alles.
Gij bezet mij van achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij.
De kennis is mij te wonderbaar; zij is hoog, ik kan er niet bij.
Waar zou ik heen gaan voor Uw Geest, en waar zou ik heen vlieden voor Uw aangezicht?
Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar.
Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee,
Ook daar zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden.
Indien ik zeide: De duisternis zal mij immers bedekken; dan is de nacht een licht om mij.
Ook verduistert de duisternis voor U niet, maar de nacht licht als de dag; de duisternis is als het licht.
Want Gij bezit mijn nieren, Gij hebt mij in mijner moeders buik bedekt.
Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken; ook weet het mijn ziel zeer wel.
Mijn gebeente was voor U niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde.
Uw ogen hebben mijn ongeformeerden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was.
(Psalm 139:1-16)

Dit Psalm, geschreven door David de koning van Israël, leert ons heel veel over God. Het leert ons:

 • dat God weet van al uw zitten en uw staan. God weet alles wat u in uw dagelijks leven doet. Er is geen detail dat Hem ontgaat;
 • dat God al uw gedachten, nog voor dat u ze gedacht heeft, kent. God kent al uw gedachten en geen van uw gedachten zijn verborgen voor Hem;
 • dat God u omringt en al uw wegen kent. God is overal;
 • dat God weet wat u spreken zult, nog voordat u het gesproken heeft. God weet alles wat u gaat zeggen en heeft gezegd;
 • dat u onmogelijk Gods aangezicht kunt ontvluchten. U kunt onmogelijk aan Gods blik ontsnappen;
 • dat God overal is en dat het niet uitmaakt waar u heengaat of bent. God is overal;
 • dat het niet uitmaakt of het dag of nacht is. De duisternis en de nacht zijn voor God als het licht. Alles is helder voor de ogen van God;
 • dat God de mens bezit. God bezit ook u;
 • dat God u op wonderbaarlijke manier gemaakt heeft en dat Zijn werken wonderlijk zijn;
 • dat God u al zag toen u nog verborgen was in de baarmoeder van uw moeder;
 • dat God u zorgvuldig gevormd heeft in de baarmoeder van uw moeder. U bent daarom waardevol in Gods ogen;
 • dat Gods ogen u al zagen vanaf het moment dat de bevruchting plaatsvond;
 • dat God alles wat u heeft gedaan, doet en nog doen gaat, voordat u zelfs nog maar bestond, in Zijn boek opgeschreven heeft.

God kan deze dingen alleen als Hij almachtig, alwetend en alomtegenwoordig is.

Bij wien dan zult gijlieden Mij vergelijken, dien Ik gelijk zij? zegt de Heilige.
Heft uw ogen op omhoog en ziet Wie deze dingen geschapen heeft; Die in getal hun heir voortbrengt; Die ze alle bij name roept, vanwege de grootheid Zijner krachten en omdat Hij sterk van vermogen is; er wordt er niet één gemist.
(Jesaja 40:25-26)

God is almachtig, alwetend en alomtegenwoordig. Niemand is aan hem gelijk.
Kijk omhoog, kijk naar de sterren en probeer ze te tellen en een naam te geven. U zult falen, maar God kent het getal van de sterren en noemt ze bij naam. Er ontgaat Hem niets.

Gods heiligheid

De HEERE is lankmoedig, doch van grote kracht, en Hij houdt den schuldige geenszins onschuldig; des HEEREN weg is in wervelwind en in storm, en de wolken zijn het stof Zijner voeten.
Hij scheldt de zee en maakt ze droog, en Hij verdroogt alle rivieren; Basan en Karmel kwelen, ook kweelt de bloem van Libanon.
De bergen beven voor Hem en de heuvelen versmelten; en de aarde licht zich op voor Zijn aangezicht; en de wereld, en allen die daarin wonen.
Wie zal voor Zijn gramschap staan, en wie zal voor de hittigheid Zijns toorns bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur, en de rotsstenen worden van Hem vermorzeld.
(Nahum 1:3-6)

God is verdraagzaam, maar Hij is ook groot van kracht en zal de schuldige niet voor onschuldig houden. Gods weg is in de wervelwind en storm en de wolken zijn als stof voor zijn voeten.
De bergen beven voor Gods aangezicht en de heuvels smelten weg. Niemand zal zich staande kunnen houden als God zijn toorn uitstort.

Laat het duidelijk zijn: God is HEILIG!

Het is dan ook Gods heiligheid, wat Zijn voornaamste drijfveer is in wat Hij doet.

Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand.
(Jakobus 1:13)

Geen mens kan zeggen dat hij door God verleid wordt tot het doen van kwaad. God kan niet verleid worden tot het doen van kwaad en Hij verleidt Zelf ook niemand hiertoe. Dit getuigt van Gods morele perfectie en afscheiding van alles wat kwaad is.

Maar gelijk Hij Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel;
Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig.
(1 Petrus 1:15-16)

Hier wordt heiligheid verbonden met iemands gedrag. Wees heilig, want God is heilig. God is volmaakt in al Zijn doen en laten en verwacht hetzelfde van u.

En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelf zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen; en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.
(Openbaring 4:8)

Er zijn vier dieren rondom Gods troon die dag en nacht Gods heiligheid uitroepen. Heilig is God de Vader, heilig is God de Zoon, heilig is de Heilige Geest de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komen zal.

Gods heiligheid is Zijn meest absolute eigenschap. Het is morele perfectie en absolute afscheiding van wat ook maar het kleinste beetje kwaad bevat.
God is zo oneindig heilig dat Hij zelfs het kleinste beetje kwaad niet kan tolereren.

Gods liefde

Goddelijke liefde is geen verliefdheid, romantisch of warm gevoel. Goddelijke liefde is niet de liefde die je ziet in Hollywoodfilms. De liefde in Hollywoodfilms is als suikerspin. Het lijkt veel, maar zodra je een hap neemt, smelt het weg zoals sneeuw wegsmelt voor de zon. Goddelijke liefde is ook geen religieuze ervaring, milieuactivisme of tolerantie. De tolerantie van onze tijd is dat je alles, iedereen en alles wat mensen doen moet accepteren onder het mom van “liefde”.
Het Bijbelse begrip “liefde” is iets totaal anders dan het verwrongen idee dat de samenleving heeft van het woord “liefde”.

Want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
(Mattheüs 5:45)

Hier is een voorbeeld van Gods liefde naar de mens. Hij doet de zon opgaan en geeft regen aan alle mensen. Hij doet dit zonder aanzien van de persoon en geeft ze aan zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen.

De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;
Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;
Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid;
Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
De liefde vergaat nimmermeer.
(1 Korinthe 13:4-8)

Goddelijke liefde:

 • 1.is lankmoedig;
 • Lankmoedigheid is een ander woord voor geduldig. Het is de kwaliteit van zelfbeheersing terwijl je geprovoceerd wordt en het niet overhaast wraak nemen of onmiddellijk bestraffen.
 • 2.is goedertieren;
 • Goedertierenheid is het goed doen naar anderen en het beste met hen voorhebben. Goedertierenheid is anderen gelukkig maken door hun wensen in te willigen, te voorzien in wat ze nodig hebben en te steunen in nood. Goedertierenheid is het hebben van tederheid en goedheid.
 • 3.is niet afgunstig;
 • Afgunst is het afgunstig of jaloers zijn op anderen voor wie ze zijn, wat ze hebben, wat ze bereikt hebben of een beloning of positie die ze ontvangen hebben. Het komt voort uit egoïsme, haat en hebzucht.
  Goddelijke liefde is oprecht blij voor de ander, wanneer ze voorspoed hebben of een beloning of positie ontvangen.
 • 4.handelt niet lichtvaardiglijk;
 • Iemand die lichtvaardiglijk handelt, schept graag op over zichzelf, bluft over zijn eigenschappen en laat graag door ijdel vertoon zien hoe goed hij wel niet is. Goddelijke liefde verheft zichzelf niet en zwijgt liever over zichzelf.
 • 5.is niet opgeblazen;
 • Iemand die opgeblazen is, is trots, verwaand en heeft een veel te positief beeld van het eigen kunnen. Goddelijke liefde is nederig en oprecht over eigen kunnen.
 • 6.handelt niet ongeschiktelijk;
 • Ongeschiktelijk handelen is onbeschoft zijn en je onbehoorlijk gedragen. Goddelijke liefde is vriendelijk naar de ander en gedraagt zich hoffelijk.
 • 7.zoekt zichzelve niet;
 • Goddelijke liefde zoekt niet het eigen belang, maar dat van de ander.
 • 8.wordt niet verbitterd;
 • Iemand die verbitterd is, heeft harde en boze woorden en gedachten naar de ander toe. Mensen raken vaak verbitterd naar anderen toe, die hen kwaad hebben gedaan. Goddelijke liefde wordt niet verbitterd en wenst zelfs de ergste vijand het beste toe.
 • 9.denkt geen kwaad;
 • Goddelijke liefde bedenkt geen kwaad.
 • 10.verblijdt zich niet in de ongerechtigheid;
 • Goddelijke liefde gruwt van geweld, leugens, misdaad, oorlog en alles wat onrechtvaardig en slecht is. Goddelijke liefde verblijdt zich in wat goed is, recht en rechtvaardigheid.
  Goddelijke liefde gaat niet voorbij aan misdaden, maar doet recht en gerechtigheid in waarheid.
 • 11.verblijdt zich in de waarheid;
 • Goddelijke liefde heeft de waarheid lief en haat de leugen.
 • 12.bedekt alle dingen;
 • Goddelijke liefde bedekt wat er gebeurd is en verkondigt het niet van de daken, wanneer recht en gerechtigheid hun beloop hebben gehad.
 • Dit is wat de media niet doen. Iemand doet wat verkeerd en vervolgens wordt het met foto’s en videobeelden uitgebreid in het nieuws gebracht, zodat anderen ervan kunnen “genieten” ten koste van die ander. Het is roddel en achterklap en het is geen goddelijke liefde.
 • Zodra wat de ander misdaan heeft recht gemaakt is, hoort de zaak bedekt te worden en mag nooit meer in herinnering gebracht worden. Als een misdadiger gestraft is, dan is de zaak voorbij en hoort de misdaad bedekt te worden.
  Een strafblad erop na houden, nadat recht en gerechtigheid hun beloop hebben gehad, is een voorbeeld van wat goddelijke liefde niet is.
 • 13.gelooft alle dingen;
 • Goddelijke liefde neemt alles wat God zegt voor waar aan.
 • 14.hoopt alle dingen;
 • Goddelijke liefde heeft een vast vertrouwen in Gods kunnen en stelt daarin al zijn hoop.
 • 15.verdraagt alle dingen;
 • Goddelijke liefde is verdraagzaam naar de ander toe. Mensen zijn nu eenmaal onrechtvaardig en zullen je vroeg of laat pijn doen. Verdraagzaamheid omvat ook geduld met de ander, want verandering kost tijd.
 • 16.vergaat nimmermeer.
 • Goddelijke liefde houdt nooit op en is niet afhankelijk van omstandigheden.

De opsomming hierboven omschrijft wat de liefde is die God van de mens verwacht, maar is ook een goede omschrijving van hoe God ons als mensen liefheeft. Alles wat genoemd is, uitgezonderd geloof en hoop, is ook op God, de Auteur van de liefde, van toepassing.

Want de HEERE heeft het recht lief, en zal Zijn gunstgenoten niet verlaten; in eeuwigheid worden zij bewaard; maar het zaad der goddelozen wordt uitgeroeid.
(Psalm 37:28)

God is liefde, maar God zal nooit voorbij gaan aan of zijn ogen sluiten voor het kwaad. Voorbij gaan aan het kwaad of je ogen ervoor sluiten, is geen liefde, maar haat.
Ware liefde eist recht en gerechtigheid en gruwt van onrecht net zoals ongerechtigheid.

God is liefde en Gods liefde naar de mens en zijn schepping is adembenemend mooi, maar God is meer dan alleen liefde.

Gods andere eigenschappen

God haat het kwaad

Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn Zijn ziel een gruwel:
Hoge ogen, een valse tong, en handen die onschuldig bloed vergieten,
Een hart dat ondeugdzame gedachten smeedt, voeten die zich haasten om tot kwaad te lopen,
Een vals getuige die leugens blaast, en die tussen broederen krakelen inwerpt.
(Spreuken 6:16-19)

God is heilig, moreel perfect en is afgescheiden van het kleinste beetje kwaad. God haat daarom het kwaad in alle vormen.

God haat:

 • een trotse blik;
 • de tong die leugens spreekt;
 • handen die onschuldig bloed vergieten;
 • slechte gedachten;
 • voeten die zich haasten in het kwaad doen;
 • een valse getuigenis;
 • het zaaien van verdeeldheid.
  Let op! Het gaat hier om onnodige verdeeldheid, niet om verdeeldheid over de waarheid. Als verkondiging van de waarheid verdeeldheid zaait dan is dit goed. Waarheid en leugen moeten strikt gescheiden blijven;
 • het kwaad.

God haat kwaaddoeners

Al Gods eigenschappen zijn belangrijk en de Bijbel zegt heel duidelijk dat God ook haatgevoelens heeft naar mensen die kwaad doen. God is niet een emotieloos wezen, maar heeft net zoals ons emoties. Laat ik beginnen met uitleggen wat haat is. Haat is het hebben van afschuw, een diepe afkeer, vijandschap, walging en weerzin van iets of iemand.

Want Gij zijt geen God Die lust heeft aan goddeloosheid; de boze zal bij U niet verkeren.
De onzinnigen zullen voor Uw ogen niet bestaan; Gij haat alle werkers der ongerechtigheid.
Gij zult de leugensprekers verdoen; van den man des bloeds en bedrogs heeft de HEERE een gruwel.
(Psalm 5:5-7)

God is een rechtvaardige Rechter, en een God Die allen dag toornt.
(Psalm 7:12)

De HEERE proeft den rechtvaardige; maar den goddeloze en dien die geweld liefheeft, haat Zijn ziel.
Hij zal op de goddelozen regenen strikken, vuur en zwavel; en een geweldige stormwind zal het deel huns bekers zijn.
(Psalm 11:5-6)

U zult dit zelden horen in de kerken, maar omdat God heilig is haat Hij:

 • allen die onrecht bedrijven;
 • de man van bloed en bedrog;
 • goddelozen;
 • wie geweld liefhebben.

De Bijbel zegt dat God geen vreugde vindt in het kwaad en dat Hij de leugenaars ombrengt.
God heeft een allesverterende haat voor het kwaad. God is een rechtvaardig rechter en omdat iedereen iedere dag kwaad doet, is Hij ook iedere dag toornig.

Als mensen hebben we net zoals God emoties:

 • Iemand die van bloemen houdt, haat het onkruid.
 • Iemand die van kinderen houdt, haat de pedofiel.
 • Iemand die vredestichters lief heeft, haat oorlogmakers.

Je kunt niet het ene liefhebben zonder het andere te haten.

Gods haat is geen haat als in iemand het slechtste toewensen. De Bijbel zegt ook dit:
Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent hen die u vervloeken; doet wel dengenen die u haten; en bidt voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen.
(Mattheüs 5:44)

God zegent de mens met eten, drinken, kleding, regen, zonneschijn en nog veel meer. God is goed naar Zijn vijanden en gaat voorlopig voorbij aan Zijn haatgevoelens naar hen.

God is eeuwig

Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake.
(Psalm 90:4)

Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand.
(Jesaja 40:28)

Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag.
(2 Petrus 3:8)

God woont in de hemel en de hemel bestaat buiten de “tijd, ruimte en materie”, die op en om de aarde zijn. God is daarom eeuwig.

God is eeuwig:

 • en daarom is duizend jaar voor Hem gelijk aan een dag en een dag aan duizend jaar;
 • en raakt daarom ook niet moe of uitgeput. Er is niemand die Hem kan doorgronden.

God is geduldig

Om Mijns Naams wil zal Ik Mijn toorn langer uitstellen, en om Mijns roems wil zal Ik, u ten goede, Mij bedwingen, opdat Ik u niet afhouwe.
(Jesaja 48:9)

Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve.
(Ezechiël 33:11)

God is geduldig naar ons toe, bedwingt zich en stelt Zijn toorn uit.
God haat de kwaaddoener, maar vindt geen vreugde in de dood van hen. God wil dat de kwaaddoener zich bekeert van zijn weg en leeft en Hij wacht daarom geduldig en geeft de mens de tijd om tot inkeer te komen.

God is genadig

Maar Gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid.
(Psalm 86:15)

God is barmhartig, geduldig en groot in goedheid en waarheid. God is genadig.
Genade is een gunst die verleend wordt aan hen die het niet verdienen.

Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden.
Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.
Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen die Hem vrezen.
(Psalm 103:8-11)

Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden.
Want Ik zal niet eeuwiglijk twisten en Ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn; want de geest zou van voor Mijn aangezicht overstelpt worden, en de zielen die Ik gemaakt heb.
(Jesaja 57:15-16)

God is de Hoge en Verhevene. God woont in de eeuwigheid. Gods Naam is HEILIG. God woont in de hoogte en in het heilige. God is al deze dingen, maar Hij is ook barmhartig, genadig, geduldig en goed naar ons toe.
God is niet langdurig toornig. Hij wil niet dat de ziel van de mens door Zijn toorn overweldigd wordt.

God is getrouw

Gij zult dan weten, dat de HEERE uw God die God is, die getrouwe God, Dewelke het verbond en de weldadigheid houdt dien die Hem liefhebben en Zijn geboden houden, tot in duizend geslachten.
En Hij vergeldt een ieder van hen die Hem haten, in zijn aangezicht, om hem te verderven; Hij zal het Zijn hater niet vertrekken, in zijn aangezicht zal Hij het hem vergelden.
(Deuteronomium 7:9-10)

God is getrouw en houdt zich aan Zijn woord. Als God iets belooft, dan zal Hij dat ook uitvoeren.

God is getrouw in:

 • goedheid aan hen die Hem liefhebben en Zijn geboden houden;
 • vergelding aan hen die Hem haten en Zijn geboden niet houden.

God is goed

Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.
(Psalm 100:5)

Looft den HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
(Psalm 107:1)

Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
De HEERE is aan allen goed, en Zijn barmhartigheden zijn over al Zijn werken.
(Psalm 145:8-9)

Wat is goedertierenheid? Goedertierenheid is dit: barmhartig, genadig, meevoelend, mild, trouw, vergevingsgezind, welwillend en zachtmoedig.

Want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
(Mattheüs 5:45)

God zou de mens meteen kunnen straffen voor het kwaad wat ze doen. In plaats daarvan geeft God ze zonlicht, regen en al het goede wat deze aarde te bieden heeft.
God is goed!

Alle goede gave en alle volmaakte gift is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering is of schaduw van omkering.
(Jakobus 1:17)

Alles wat goed en volmaakt is komt van God. Bij God is geen verandering of zelfs maar een schaduw van omkering.

God is jaloers

Want gij zult u niet buigen voor een anderen god; want des HEEREN Naam is IJveraar, een ijverig God is Hij.
(Exodus 34:14)

God is ook een ijverige God. Hoewel God ook hard werkt en ijverig is, betekent het woord “ijverig” in dit geval “jaloers”.

Gods jaloezie is geen jaloezie op u of uw bezittingen, maar jaloezie naar wie u op de eerste plaats zet. God is jaloers als u Hem niet op de eerste plaats zet. God wil de eerste plaats in uw leven innemen en niet de tweede, derde…

God is onveranderlijk

Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden.
(Psalm 102:28)

God zal altijd hetzelfde blijven. Hij is onveranderlijk in:

 • almacht;
 • alomtegenwoordigheid;
 • alwetendheid;
 • doel;
 • eigenschappen;
 • essentie;
 • goddelijke natuur;
 • karakter;
 • kennis;
 • kracht;
 • mening;
 • alles.

God is rechter

Want wij kennen Hem Die gezegd heeft: Mijne is de wrake, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: De Heere zal Zijn volk oordelen.
Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods.
(Hebreeën 10:30-31)

God is de Rechter van hemel en aarde.

Daarom zal God:

 • al het kwaad wreken;
 • al het kwaad vergelden;
 • al het kwaad oordelen.

God is rechtvaardig

En de goedertierenheid, o Heere, is Uwe; want Gij zult een iegelijk vergelden naar zijn werk.
(Psalm 62:13)

Het begin Uws woords is waarheid, en in der eeuwigheid is al het recht Uwer gerechtigheid.
(Psalm 119:160)

Ik, de HEERE, doorgrond het hart en proef de nieren, en dat om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen.
(Jeremia 17:10)

Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelven toorn als een schat in den dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods,
Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken.
(Romeinen 2:5-6)

God is rechtvaardig. God is heilig. God laat zich niet beïnvloeden door omkoping of vriendjespolitiek zoals aardse rechters doen.

Daarom:

 • doorgrondt God het hart van ieder mens. Dit betekent dat God alle facetten van iemands leven onderzoekt en dan pas Zijn oordeel velt;
 • zal God iedereen vergelden naar zijn eigen werken;
 • zullen Gods recht en gerechtigheid zijn tot in eeuwigheid. Gods recht is vastgelegd in de Bijbel, het Woord van de waarheid, en is onveranderlijk;
 • is Gods oordeel altijd rechtvaardig en oordeelt Hij zonder aanzien van de persoon;
 • is God rechtvaardig.

God is soeverein

Daniël antwoordde en zeide: De Naam Gods zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want Zijne is de wijsheid en de kracht.
Want Hij verandert de tijden en stonden, Hij zet de koningen af en Hij bevestigt de koningen; Hij geeft den wijzen wijsheid, en wetenschap dengenen die verstand hebben;
Hij openbaart diepe en verborgen dingen; Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij Hem.
(Daniël 2:20-22)

Het woord soeverein betekent alleenheerser, autonoom en die de meeste macht heeft.

God is:

 • soeverein en heeft de meeste macht;
 • onafhankelijk van een hoger gezag. Er is niemand hoger dan Hij;
 • daarom te loven tot in eeuwigheid. Hij heeft alle wijsheid en kracht;
 • soeverein en kan tijden en seizoenen veranderen wanneer Hij maar wil;
 • soeverein en kan koningen op hun troon zetten, maar Hij kan ze ook weer afzetten. God heeft uiteindelijk de macht over de overheden van de aarde. Hij kan koning Willem-Alexander en de Nederlandse regering afzetten wanneer Hij maar wil;
 • soeverein en staat heersers toe hun macht te misbruiken en gruwelijke dingen te doen. God heeft heersers, net zoals andere mensen, een vrije wil gegeven. Heersers zijn vrij om te doen wat ze willen, maar zullen uiteindelijk verantwoording moeten afleggen aan God;
 • de bron van de wijsheid;
 • de bron van de wetenschap. De wetenschap ontdekt alleen wat God al geschapen heeft en zal nooit meer dan dat kunnen;
 • degene die weet wat in het duister is, want het licht woont bij Hem.

God is waarheid

God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken?
(Numeri 23:19)

Mensen liegen wanneer het hun uitkomt en bedekken de leugen met nog meer leugens. God is niet zoals de mensen. God is heilig en is niet in staat tot liegen. God doet wat Hij zegt en wat Hij zegt is vast en zeker.

Alle paden des HEEREN zijn goedertierenheid en waarheid, dengenen die Zijn verbond en Zijn getuigenissen bewaren.
(Psalm 25:10)

De werken Zijner handen zijn waarheid en oordeel. Al Zijn bevelen zijn getrouw.
(Psalm 111:7)

Alle paden van God zijn waarheid en de werken van Gods handen zijn waarheid en oordeel. God is de waarheid zelf en de auteur ervan.

God is zorgzaam

Zult gij voor den ouden leeuw roof jagen, of de graagheid der jonge leeuwen vervullen,
Als zij nederbukken in de holen, en in den kuil zitten ter loering?
Wie bereidt de raaf haar kost als haar jongen tot God schreeuwen, als zij dwalen omdat er geen eten is?
Weet gij den tijd van het baren der steengeiten? Hebt gij waargenomen den arbeid der hinden?
Zult gij de maanden tellen die zij vervullen? En weet gij den tijd van haar baren?
Als zij zich krommen, haar jongen met versplijting voortbrengen, haar smarten uitwerpen?
(Job 39:1-6)

Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? En niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader.
En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld.
(Mattheüs 10:29-30)

God zorgt voor Zijn schepping. Uiteindelijk is het God die de buik van de leeuwen vult en het voedsel voor de raaf bereidt. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
God weet wanneer de geit moet baren en er valt nog geen musje op de aarde zonder dat Hij het weet. Ook weet God het aantal haren op uw hoofd. Sommige mannen kunnen ook de haren op hun hoofd tellen.

God is zorgzaam en volgt Zijn gehele schepping met grote interesse. Er ontgaat hem niets.

God bezit alles

Een psalm van David. De aarde is des HEEREN, mitsgaders haar volheid, de wereld en die daarin wonen.
Want Hij heeft ze gegrond op de zeeën, en heeft ze gevestigd op de rivieren.
Wie zal klimmen op den berg des HEEREN? En wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid?
(Psalm 24:1-3)

God bezit ook alle dingen.

God bezit:

 • de aarde en de volheid ervan;
 • de aarde en allen die daarin wonen;
 • alle mensen, dieren, planten en bomen, elke druppel water en elke zandkorrel;
 • niet alleen alles, maar heeft ook alles gemaakt en niemand zal tot Hem opklimmen om aan Hem gelijk te worden.

God heeft mensen lief

God heeft mensen ook lief. Hierover volgt later meer.

Slot

U heeft nu wat basiskennis over God. In het volgende hoofdstuk kunt u lezen over Gods schepping van de hemel en de aarde.

Ik wil dit hoofdstuk eindigen met nog wat Bijbelteksten over God.

De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechte wijsheid gevende.
De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart; het gebod des HEEREN is zuiver, verlichtende de ogen.
De vreze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid; de rechten des HEEREN zijn waarheid, tezamen zijn zij rechtvaardig.
Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honing en honingzeem.
(Psalm 19:8-11)

Want des HEEREN woord is recht en al Zijn werk getrouw.
Hij heeft gerechtigheid en gericht lief; de aarde is vol van de goedertierenheid des HEEREN.
Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir.
Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop; Hij stelt den afgronden schatkameren.
Laat de ganse aarde voor den HEERE vrezen; laat alle inwoners van de wereld voor Hem schrikken.
Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er.
De HEERE vernietigt den raad der heidenen, Hij breekt de gedachten der volken.
Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid; de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht.
Welgelukzalig is het volk welks God de HEERE is; het volk dat Hij Zich ten erve verkoren heeft.
De HEERE schouwt uit den hemel, en ziet alle mensenkinderen.
Hij ziet uit van Zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde.
Hij formeert hun aller hart; Hij let op al hun werken.
(Psalm 33:4-15)

Die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen.
(1 Timotheüs 6:16)

Amen.