© Perry de Graaf / Nature in Stock

Jezus Christus

Intro

Jezus Christus. Geen naam, die zo gehaat en vervloekt wordt.
Jezus Christus. Geen naam, die zo geprezen en bezongen wordt.
Jezus Christus. Geen naam, die meer invloed heeft gehad op de wereldgeschiedenis dan de Zijne.

We zijn nu aanbeland bij de belangrijkste persoon van de Bijbel en de wereldgeschiedenis. Sterker nog. Jezus Christus is de belichaming van de Bijbel en niemand heeft meer invloed gehad op de wereldgeschiedenis dan Hij.

Dit hele hoofdstuk is gewijd aan de tweede persoon van de drie-eenheid. Jezus Christus.

Gods liefde geopenbaard

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
(Johannes 3:16)

Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een Verzoening voor onze zonden.
(1 Johannes 4:9-10)

God heeft u lief. Dit is geen liefde als in: “ik ben dol op u en accepteer u wat u ook doet”. God haat, omdat Hij heilig is, alles wat zondig is.
Het is liefde als in medelijden, medeleven en het beste voorhebben met u ondanks uw slechtheid. Het is een liefde die omziet naar wat u nodig heeft.

God zag u in uw zonde en kreeg medelijden met u. Hij wilde niet dat u naar de hel gaat. God maakte daarom een plan om u met zich te verzoenen.
God zond daarom zijn eniggeboren zoon naar de wereld met als doel u met zich te verzoenen. Zijn naam is Jezus Christus.

Wat betekent de naam Jezus Christus?

De betekenis van “Jezus” is: Verlosser. Jezus kwam naar de aarde om u te verlossen van uw zonden en u met God te verzoenen.
De betekenis van “Christus” is: Gezalfde. Jezus is Heer en Redder van de mensheid en zal ooit als koning regeren tot in eeuwigheid. Hij is tot koning gezalfd tot in eeuwigheid.

De namen en macht van Jezus

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.
(Jesaja 9:5-6)

Jezus is:

 • Wonderlijk.
 • de Raadsman.
 • de Sterke God.
 • de Vader der eeuwigheid.
 • de Vredevorst.

Zijn koninkrijk:

 • en heerschappij zullen oneindig groot zijn.
 • zal gekenmerkt worden door vrede zonder einde.
 • zal gekenmerkt worden door recht en gerechtigheid.
 • zal eeuwig zijn.

Jezus Christus is 100% God

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
(Johannes 1:1)

Jezus (het Woord) is de Heere, de God, de Almachtige.

Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
(Johannes 1:3)

Alle dingen zijn door Jezus gemaakt en zonder Hem bestaat geen ding dat gemaakt is.

Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.
(Kolossenzen 1:16-17)

 • Alle dingen, in de hemel en op de aarde, zijn door Jezus geschapen.
 • Alle dingen zijn ook tot eer van Hem geschapen.
 • Hij neemt ook de eerste plaats in, vóór alle dingen.
 • Hij houdt de schepping in stand, zodat het blijft voortbestaan.

Jezus Christus is 100% mens

En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.
(Johannes 1:14)

Jezus is mens geworden. God in het vlees. Hij leefde onder de mensen op aarde en dat vol van genade en waarheid.

En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.
(1 Timotheüs 3:16)

Nogmaals. Jezus is God geopenbaard in het vlees. Hij is 100% God en 100% mens.

Hoe is Jezus geboren?

Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten Immánuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.
(Mattheüs 1:23)

Jezus werd geboren uit de maagd Maria. God was Zijn vader en Maria was Zijn biologische moeder. God met ons. Zijn conceptie gebeurde zonder tussenkomst van een man.

Hoe zag Jezus er uit?

Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij Hem zouden begeerd hebben.
(Jesaja 53:2)

Jezus zag er als mens niet aantrekkelijk uit. Hij zag er zeker niet uit als de knappe, langharig en verwijfde hippie die we kennen uit de films.

Hoe kwam Jezus?

Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.
(Jesaja 53:3)

Jezus, die God is, kwam niet op een glorieuze manier uit de hemel neergedaald. Hij kwam als een verachte en onwaardigste onder de mensen. Hij was een man die bekend was met verdriet en ziekte. Hij was als iemand waarvoor mensen het aangezicht verborgen. Hij was veracht en we hebben Hem niet als Gods Zoon erkend.

Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn,
Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;
En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.
(Filippenzen 2:6-8)

 • Jezus is God.
 • Jezus heeft zichzelf van geen reputatie gemaakt.
 • Jezus heeft de vorm van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden.
 • Jezus heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot aan Zijn dood aan het kruis.

Waarom moest Jezus komen?

Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.
(Johannes 1:29)

Alle mensen hadden gezondigd en God kon niet anders dan hen voor eeuwig in de hel te werpen, maar God had de mens lief en wilde voorzien in een reddingsplan. Helaas was er geen mens was die dat kon, want alle mensen hebben gezondigd. Daarom besloot God het zelf te doen. God de Zoon werd mens om zo Zelf, als Lam van God, de zonde van de wereld voor eens en altijd weg te nemen.

Omdat God oneindig is, moet Zijn straf ook oneindig zijn. Om het gewicht van een oneindige straf weg te kunnen nemen, is er een oneindig wezen nodig.
Mensen en dieren zijn eindig en kunnen daarom onmogelijk een oneindige straf wegnemen. Het offeren van dieren, religie en alle dodenwegen die mensen bewandelen, zijn onvoldoende om een oneindige straf weg te nemen.
Jezus Christus, die God Zelf is, is het oneindige wezen dat nodig was. Hij kwam naar de aarde om onze oneindige straf te dragen en van ons weg te nemen.

Wat deed Jezus op aarde?

En Jezus antwoordende zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, den armen het Evangelie verkondigd wordt.
(Lukas 7:22)

Jezus genas gedurende zijn leven op aarde blinden, kreupelen, melaatsen (we noemen het nu lepra) en allerlei andere ziektes. Als belangrijkste verkondigde Hij het Evangelie.

De storm op het meer

En het geschiedde in een van die dagen, dat Hij in een schip ging, en Zijn discipelen met Hem; en Hij zeide tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde van het meer. En zij staken af.
En als zij voeren, viel Hij in slaap; en er kwam een storm van wind op het meer, en zij werden vol water en waren in nood.
En zij gingen tot Hem en wekten Hem op, zeggende: Meester, Meester, wij vergaan. En Hij opgestaan zijnde, bestrafte den wind en de watergolven; en zij hielden op, en er werd stilte.
En Hij zeide tot hen: Waar is uw geloof? Maar zij bevreesd zijnde, verwonderden zich, zeggende tot elkander: Wie is toch Deze, dat Hij ook de winden en het water gebiedt en zij zijn Hem gehoorzaam?
(Lukas 8:22-25)

Op een dag ging Jezus een schip in en Zijn discipelen waren met Hem mee. Terwijl ze het meer overstaken stak er een storm op. De discipelen waren bang en maakten Jezus, die in slaap gevallen was, wakker. Jezus bestrafte de wind en de golven en het werd stil. Jezus toonde hiermee aan dat Hij de God was en Schepper van de hemel en aarde.

De opwekking van Lazarus

En er was een zeker man krank, genaamd Lázarus, van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha.
(Johannes 11:1)

Zijn zusters dan zonden tot Hem, zeggende: Heere, zie, dien Gij liefhebt, is krank.
(Johannes 11:3)

Lazarus was een vriend van Jezus en broer van Maria (niet de moeder van Jezus) en Martha. Hij was ernstig ziek. Maria en Martha stuurden bericht naar Jezus dat Lazarus ernstig ziek was, omdat zij geloofden dat Jezus hem genezen kon.

Dit sprak Hij; en daarna zeide Hij tot hen: Lázarus, onze vriend, slaapt; maar Ik ga heen om hem uit den slaap op te wekken.
Zijn discipelen dan zeiden: Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden.
Doch Jezus had gesproken van zijn dood; maar zij meenden dat Hij sprak van de rust des slaaps.
Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit: Lázarus is gestorven.
(Johannes 11:11-14)

In de tijd dat het bericht over Lazarus naar Jezus onderweg was, was Lazarus gestorven.

Jezus dan wederom in Zichzelven zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf; en het was een spelonk, en een steen was daarop gelegd.
Jezus zeide: Neemt den steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot Hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft vier dagen aldaar gelegen.
Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult?
Zij namen dan den steen weg, waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, Ik dank U dat Gij Mij gehoord hebt.
Doch Ik wist dat Gij Mij altijd hoort; maar om der schare wil die rondom staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat Gij Mij gezonden hebt.
En als Hij dit gezegd had, riep Hij met grote stem: Lázarus, kom uit.
En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen: Ontbindt hem en laat hem heengaan.
Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren, en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in Hem.
(Johannes 11:38-45)

Toen Jezus bij het graf van Lazarus aankwam, gaf hij bevel de steen weg te halen die voor het graf was. Martha de zus van Lazarus gaf als weerwoord dat Lazarus al vier dagen in het graf lag en stonk vanwege de ontbinding van het lijk. Jezus wees haar op de belofte die Hij haar eerder had gedaan, namelijk dat ze de heerlijkheid van God zou zien. De steen werd weggerold en Jezus dankte God de Vader.

Daarna riep Jezus met grote stem: Lazarus, kom uit. Lazarus werd weer tot leven gewekt en kwam uit het graf. Velen die dit wonder handen gezien, geloofden in Jezus. Met dit wonder liet Jezus zien dat Hij God is en de macht heeft om de doden op te wekken. De opwekking van Lazarus uit de dood is een van de grootste wonderen die Jezus gedaan heeft.

Wat deed Jezus nooit?

Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;
Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan Dien Die rechtvaardiglijk oordeelt.
(1 Petrus 2:22-23)

Jezus leidde een volmaakt en zondeloos leven. Jezus heeft nooit gezondigd!

De reactie van de mens op Jezus

En de gehele menigte van hen stond op en leidde Hem tot Pilatus.
En zij begonnen Hem te beschuldigen, zeggende: Wij hebben bevonden dat Deze het volk verkeert, en verbiedt den keizer schattingen te geven, zeggende dat Hij Zelf Christus, de Koning, is.
(Lukas 23:1-2)

De Joden arresteerden Jezus en brachten hem voor Pilatus, de Romeinse stadhouder van Jeruzalem. Ze brachten allerlei valse beschuldigingen tegen hem.

Tegen het einde van de rechtszaak gebeurde het volgende:
Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten.
Maar zij riepen daartegen, zeggende: Kruis Hem, kruis Hem.
En hij zeide ten derden male tot hen: Wat heeft Deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in Hem gevonden. Zo zal ik Hem dan kastijden en loslaten.
Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat Hij zou gekruist worden; en hun en der overpriesters geroep werd geweldiger.
En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou.
(Lukas 23:20-24)

Pilatus veroordeelde Jezus op aandringen van de Joden, terwijl hij wist dat Jezus onschuldig was, tot de dood door kruisiging.

De kruisiging

En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid om met Hem gedood te worden.
En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners, den een ter rechter- en den ander ter linkerzijde.
(Lukas 23:32-33)

Kruisiging was een gruwelijke marteldood, welke verzonnen was door de Romeinen, om de gestraften zo lang mogelijk te laten lijden en maximale pijn te geven.
Een kruis bestaat uit twee houten planken. Een lange verticale plank en een kortere horizontale plank. De kortere plank wordt kruislings op de lange plank gezet op ongeveer een kwart van de top.
De Romeinse soldaten sloegen spijkers door de handen en de voeten van Jezus en zetten vervolgens het kruis rechtop.

Tijdens de kruisiging

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.
(Jesaja 53:5-6)

Toen Jezus aan het kruis hing, begon God de Vader met het straffen van Jezus voor de zonden van de mensheid en die van u en mij.

 • Jezus is om uw overtredingen verwond.
 • Jezus is om uw ongerechtigheden verbrijzeld.
 • Jezus heeft in uw plaats Gods toorn ondergaan, om u vrede met God te brengen.
 • God de Vader heeft, toen Jezus aan het kruis hing, uw zonden en de zonden van alle mensen die gestorven waren, leefden en nog niet geboren waren op Hem doen neerkomen.
 • U dwaalt als een schaap en gaat uw eigen weg, maar God heeft al uw zonden op Jezus doen neerkomen.

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid van God in Hem.
(2 Korinthe 5:21)

Jezus kende geen zonde, maar God de Vader heeft Hem tot offer voor uw zonden gemaakt, zodat u de rechtvaardigheid van God kunt ontvangen.

En Hij is een Verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.
(1 Johannes 2:2)

Jezus is niet alleen de verzoening voor uw zonden, maar voor de zonden van de hele wereld!

Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou,
En dat Hij door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.
(Kolossenzen 1:19-20)

Jezus heeft door zijn bloed niet alleen u en de mensheid verzoend met God, maar ook wat op de aarde en in de hemel is. De hele schepping!

Het offer geaccepteerd

En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.
En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor.
(Lukas 23:44-45)

Terwijl Jezus aan het kruis hing was de hele aarde gehuld in duisternis. Dit is geen duisternis veroorzaakt door een zonsverduistering, maar een wonder waardoor de zon ophield met schijnen. De duisternis duurde drie uur lang.

Het voorhangsel was een kleed, gemaakt van een zeer dikke stof, dat voor het Heilige der Heiligen hing. Het Heilige der Heiligen was de belangrijkste ruimte in Gods tempel. Er is nu geen tempel meer.
De hogepriester mocht vroeger eens in het jaar hier naar binnen om verzoening te doen voor zonden van het volk Israël. Op het binnendringen van het Heilige der Heiligen, zonder toestemming van God, stond de doodstraf.

Toen Jezus aan het kruis hing scheurde het voorhangsel middendoor. Dit is een wonder, want het was fysiek onmogelijk het voorhangsel middendoor te scheuren. Het voorhangsel was gewoon te dik en te groot om dat te doen.

Er zijn twee redenen dat het voorhangsel scheurde:

 • Het offer van Jezus was door God de Vader geaccepteerd.
 • Eenieder die wil kan nu naar God toegaan voor vergeving van zonden, omdat Jezus voorgoed de weg tot God vrijgemaakt heeft.

Jezus is gestorven

En Jezus roepende met grote stem, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.
(Lukas 23:46)

Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht; en het hoofd buigende, gaf den geest.
(Johannes 19:30)

Nadat God de zonden van iedere mens op Jezus gelegd had, was Jezus werk voltooid en kon Hij sterven. Al het werk dat Hij op aarde moest doen was volbracht. Daarna gaf Hij uit eigen vrije wil de geest.

Jezus is begraven

De krijgsknechten dan kwamen, en braken wel de benen des eersten en des anderen die met Hem gekruist was;
Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat Hij nu gestorven was, zo braken zij Zijn benen niet;
Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit.
(Johannes 19:32-34)

Romeinse soldaten waren experts in het doden en martelen van mensen. Deze soldaten wisten precies wat ze deden. Jezus was dood!

En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is.
(Jesaja 53:9)

En daarna Jozef van Arimathéa (die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vreze der Joden), bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen; en Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg.
En Nicodémus kwam ook (die des nachts tot Jezus eerst gekomen was), brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent honderd ponden gewicht.
Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven.
En er was in de plaats waar Hij gekruist was, een hof, en in den hof een nieuw graf, in hetwelk nog nooit iemand gelegd was geweest.
Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was.
(Johannes 19:38-42)

Jezus werd begraven. Dat maakte officieel dat Hij echt dood was. De discipelen hebben hem niet gereanimeerd of zijn dood in scene gezet.

Vroeger werden mensen begraven in een spelonk. Er werd dan een grote steen ervoor gerold om ontbindingsgeuren te voorkomen.

Want Gij zult Mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten dat Uw Heilige de verderving zie.
(Psalm 16:10)

Door een wonder van God is Jezus lichaam nooit tot ontbinding overgegaan.

Jezus is opgestaan uit de dood

Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.
(Mattheüs 12:40)

Jezus is drie dagen en drie nachten in het graf gebleven. Tussen goede vrijdag en zondag zitten geen drie dagen en drie nachten. Jezus is dus niet op vrijdag gestorven.

En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar.
En zij vonden den steen afgewenteld van het graf.
En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van den Heere Jezus niet.
En het geschiedde als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen.
En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: Wat zoekt gij den Levende bij de doden?
Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galiléa was,
Zeggende: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derden dage weder opstaan.
(Lukas 24:1-7)

Wat kan ik hier meer zeggen dan: DE HEERE JEZUS CHRISTUS IS OPGESTAAN UIT DE DOOD!

Jezus is na zijn opstanding gezien

En dat Hij is van Céfas gezien, daarna van de twaalve.
Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broederen op eenmaal, van welke het meerderdeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen.
Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen.
En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien.
(1 Korinthe 15:5-8)

Jezus is na zijn opstanding gezien door:

 • Petrus (Céfas) en daarna door de twaalf apostelen (Petrus zit daar ook bij).
 • Meer dan vijfhonderd Christenen, waarvan het merendeel, toen dit Bijbelboek geschreven werd, nog in leven was.
 • Jakobus de halfbroer van Jezus en daarna door alle andere apostelen.
 • Tot slot heeft de apostel Paulus, als laatste, Jezus ook gezien.

Deze honderden mensen hebben naar veel anderen getuigd dat ze Jezus hebben gezien. Velen hebben hun getuigenis geloofd. Dat zou al voldoende bewijs moeten zijn.

Talloze Christenen zijn, vanwege hun getuigenis dat Jezus is opgestaan uit de dood, gedood. Deze Christenen zijn voor de leeuwen geworpen, als schouwspel in gladiatorengevechten gedood, gekruisigd, gemarteld, in stukken gehakt, onthoofd, levend verbrand en op talloze andere manieren het leven zuur gemaakt.
In heel veel Afrikaanse landen en landen als China en Noord-Korea worden Christenen dagelijks in concentratiekampen opgesloten of gewoon gedood. Als de opstanding van Jezus een leugen is, waarom zouden ze dan zichzelf dit aandoen.

Stel uzelf de volgende vraag:
Wie zal willen sterven voor een leugen?

Antwoord:
Niemand! Behalve als u ze ziet vliegen.

Vrede met God

En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden.
(Lukas 24:36)

Nadat Jezus uit de dood opstond, verscheen Hij aan zijn discipelen en zei: “Vrede zij u”!
Deze vrede, vrede met God, wordt ook aan u uitgereikt. In het volgende hoofdstuk kunt u lezen hoe u vrede met God kunt krijgen.

Jezus is opgevaren naar de hemel

De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods.
(Markus 16:19)

En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen.
En het geschiedde als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel.
(Lukas 24:50-51)

Jezus zegende Zijn discipelen en werd daarna opgenomen in de hemel om te gaan zitten aan de rechterhand van God de Vader.

Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft Hem gezet tot Zijn rechterhand in den hemel,
Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en allen naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;
(Efeze 1:20-21)

Jezus voer niet alleen op naar de hemel. Hem zijn:

 • alle overheden, machten, krachten, heerschappijen en alles wat ook maar een naam heeft onderworpen. Hij is ver verheven boven al deze dingen.
 • niet alleen alle dingen in deze wereld, maar ook in de toekomende wereld, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, onderworpen.
 • alle dingen aan Zijn voeten onderworpen.

Jezus zal terugkeren

Zie, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.
(Openbaring 1:7)

Jezus zal terugkomen met de wolken en iedereen zal hem zien.

En ik zag den hemel geopend, en zie, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.
(Openbaring 19:11)

 • Op een dag zal de hemel worden geopend en zal Jezus daar verschijnen op een wit paard.
 • Jezus, de Getrouwe en Waarachtige, zal komen om de wereld te oordelen en oorlog te voeren in gerechtigheid.

Nadat Jezus al Zijn vijanden vernietigd heeft, zal Hij Zijn koninkrijk vestigen.

Het koninkrijk van Jezus

Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen; doch Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds, en met den adem Zijner lippen zal Hij den goddeloze doden.
Want gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel Zijner lendenen zijn.
En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen, en een klein jonksken zal ze drijven.
De koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os.
En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder, en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in den kuil van den basilisk.
Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.
(Jesaja 11:4-9)

 • Jezus zal in gerechtigheid oordelen.
 • Jezus zal de zachtmoedigen eerlijk terechtwijzen.
 • Jezus heerschappij zal er niet één zijn van pappen en nathouden.
 • Jezus heerschappij zal gekenmerkt worden door gerechtigheid en waarheid.
 • In Zijn koninkrijk zullen de wolf en het lam samenzijn.
 • In Zijn koninkrijk zullen de luipaard en de geit zich naast elkaar liggen.
 • In Zijn koninkrijk zullen de leeuw en het vee bij elkaar door een kleine jongen geweid worden.
 • In Zijn koninkrijk zullen koe en berin samen in de wei lopen, hun jongen zullen naast elkaar liggen en de leeuw zal stro eten als een os.
 • In Zijn koninkrijk zullen kleine kinderen zich vermaken bij het hol van een slang en hun hand erin steken.
 • In Zijn koninkrijk zal niemand onrecht kunnen bedrijven.
 • De aarde zal vol zijn van de kennis van God. Er zal zoveel kennis van God zijn dat het vergeleken wordt met het water dat de zee bedekt.

De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos.
(Jesaja 35:1)

Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend worden.
Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong des stommen zal juichen; want in de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis.
En het dorre land zal tot staand water worden, en het dorstige land tot springaders der wateren; in de woning der draken, waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn.
(Jesaja 35:5-7)

 • In Zijn koninkrijk zullen de woestijnen en alle dorre plaatsen tot bloei komen en vruchtbaar zijn. De aarde zal zijn als de hof van Eden.
 • In zijn koninkrijk zullen blinden kunnen zien, doven horen, de kreupelen zullen springen als een hert en de stomme zal kunnen spreken.

Er is hoop

Mensen zien hoe verdorven de aarde en de natuur zijn geworden en denken dat er geen hoop is. Ik heb een boodschap voor u. Er is hoop! Er is niet alleen een hel, maar ook een hemel. Deze wereld zal niet altijd blijven bestaan, maar vervangen worden door een nieuwe wereld.

Want zie, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen.
(Jesaja 65:17)

En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is.
En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
En Die op den troon zat, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.
(Openbaring 21:1-5)

Jezus zal een nieuwe hemel en aarde scheppen.

De Bijbel geeft een prachtige omschrijving van hoe het zal zijn:

 • De oude hemel en de oude aarde en al wat daarop gebeurd is zullen niet meer in de gedachten opkomen. Er zal geen herinnering meer zijn aan al de oorlogen en verschrikkingen, die mensen hebben ondergaan.
 • Jezus zal de mensen, die op de nieuwe aarde wonen, een nieuwe stad geven. Dit is het nieuwe Jeruzalem.
 • Het nieuwe Jeruzalem zal onbeschrijfelijk mooi zijn. Goud zal in deze stad voor de straatstenen gebruikt worden.
 • God Zelf zal onder de mensen wonen en Hij zal hun God zijn.
 • God zal alle tranen van de ogen afwissen.
 • De dood zal er niet meer zijn. Ook rouw, huilen en moeite zullen tot het verleden behoren.
 • Jezus zal alle dingen nieuw maken.
 • Jezus woord is waarachtig en getrouw. Jezus zal niet op Zijn woord terugkomen en doen wat Hij zegt.

Tot slot

Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
(Romeinen 11:36)

In het volgende hoofdstuk kunt u lezen hoe u verlost kunt worden van uw zonden, Gods komende toorn en vrede met God kunt krijgen.