© Nick Hawkins / Nature in Stock

Keuze Gemaakt

Intro

Wat is het doel van mijn leven?

Het antwoord is:
Leven voor God!

Dit doel kan alleen bereikt worden door u te bekeren en het Evangelie te geloven. Er zijn maar twee keuzes mogelijk.
Deze zijn:

 • ja
 • nee

Nee, ik wil niet!

Dat kan. De keuze om het Evangelie wel of niet te geloven is aan u.

Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden,
Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden.
(Hebreeën 10:26-27)

Als u Jezus Christus afwijst als offer van uw zonden, blijft er niets meer over dan de verschrikking van Gods komende toorn, oordeel en de horror van de hel. Er zal geen ander offer komen die uw zonde wegneemt.

Het goede nieuws is wel dat, zolang u nog ademt, u terug kunt komen op uw afwijzing en alsnog het Evangelie kunt geloven.

Ja, ik wil wel!

Ik ben blij dat te horen. Uw nieuwe leven als Christen begint nu. Om u een goede start te geven volgt hieronder een uiteenzetting van de basis van het leven als Christen.

Wie u bent in Christus

Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
(Romeinen 1:17)

Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het Die rechtvaardig maakt.
Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
(Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen der slachting.)
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem Die ons liefgehad heeft.
Want ik ben verzekerd dat noch dood noch leven, noch engelen noch overheden noch machten, noch tegenwoordige noch toekomende dingen,
Noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.
(Romeinen 8:31-39)

Lees deze woorden langzaam, overdenk ze en geloof God. Gevoelens komen en gevoelens gaan. Als Christen hoort u te leven uit het geloof en niet uit gevoelens.

De doop door onderdompeling

Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drieduizend zielen.
(Handelingen 2:41)

U heeft Gods Woord, het Evangelie, aangenomen door u te bekeren en te geloven. Nu is het Gods wil voor u dat u zich op korte termijn laat dopen. Het is Gods wil dat u zich laat dopen, door onderdompeling, in een Bijbelgetrouwe gemeente.

Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is ener goede consciëntie tot God, door de opstanding van Jezus Christus.
(1 Petrus 3:21)

God heeft uw geweten gereinigd van zonden en u voor eeuwig van uw zonden verlost. Als beeld van uw wedergeboorte vraagt God u zich te laten dopen. De doop is een uitbeelding van dat u met Christus gestorven bent en uit de dood opgestaan. Uw doop laat aan de wereld zien dat u Jezus toebehoort.

Christenen zondigen

U zult als Christen elke dag blijven zondigen. Als Christen hoort u in Gods ogen wel de zonde te overwinnen.

Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon dien Hij aanneemt.
Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er dien de vader niet kastijdt?)
(Hebreeën 12:6-7)

De kastijding, ofwel bestraffing, is bedoeld om u te corrigeren. Een goede vader corrigeert zijn kinderen uit liefde. God wil dat Zijn kinderen opgroeien tot goede Christenen en niet criminelen. Wanneer u afdwaalt, zal God u tuchtigen. Dit doet Hij door uw geweten, de Bijbel, door anderen of als u hardnekkig blijft ziekte, gevangenis tot de dood aan toe. Ik raad u aan niet hardnekkig vol te blijven houden in zonde.

De Heilige Geest

In Welken ook gij zijt, nadat gij het Woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte,
Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.
(Efeze 1:13-14)

Toen u het Evangelie geloofde, kwam God de Heilige Geest in u wonen.
God heeft u de Heilige Geest gegeven als onderpand. Een onderpand is iets wat je achterlaat bij iemand bij wie je een belofte moet inlossen. God heeft ons het eeuwige leven belooft en de Heilige Geest geven als onderpand van deze belofte. De Heilige Geest gaat u helpen met het Bijbel lezen, bidden en het leven als Christen.

En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.
(Efeze 4:30)

De Heilige Geest zal uw vrije wil volledig in stand houden en u nergens toe dwingen. U kunt de Heilige Geest wel bedroeven door te blijven leven in zonde.
Nogmaals u bent met de Heilige Geest verzegeld tot de dag van de verlossing en omdat niemand hoger dan God is kan niemand dat zegel verbreken.

Blust den Geest niet uit.
(1 Thessalonicenzen 5:19)

U kunt, door te blijven leven in zonde, de Heilige Geest uitblussen. Dit houdt in dat u niet meer groeit in uw geloof en dat uw geweten tot stilzwijgen wordt gebracht.

Een heilige levenwandel

Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.
Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.
En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is.
Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde die in mij woont.
Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.
Want het goede, dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.
Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde die in mij woont.
Zo vind ik dan deze wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.
Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar den inwendigen mens,
Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangenneemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is.
Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?
Ik dank God door Jezus Christus, onzen Heere.
Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
(Romeinen 7:14-26)

De apostel Paulus:

 • noemde zichzelf vleselijk, verkocht onder zonde;
 • wilde het goede doen, maar deed het niet;
 • wilde het kwade niet doen, maar deed het wel;
 • ervoer dat als hij het goede wilde doen, het kwade altijd nabij was;
 • vond inwendig vreugde in Gods wil;
 • ervoer dat er een andere wet in hem was die daartegen strijdt en hem gevangen wilde nemen onder de wet der zonde;
 • ervoer het ellendige gevoel dat hieruit voortkomt;
 • zag in dat er maar één weg tot overwinning op de zonde is. Jezus Christus.

U kunt zonden in uw leven niet in eigen kracht overwinnen. Het is een stijd die u in eigen kracht zult verliezen. U kunt dit alleen in Gods kracht doen. Het is God de Heilige Geest die gehoorzaamheid en groei teweeg brengt in uw leven. Onderwerp u aan God.

Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?
En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige?
Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods, gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen en Ik zal onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn.
Daarom, gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen.
En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige.
(2 Korinthe 6:14-18)

Er is niet één sleutel tot een heilige levenswandel. Een heilige levenswandel wordt bereikt door niet alleen aandacht te hebben voor de grote dingen in het leven, maar ook voor de details. Als u op de details let dan lossen de grote dingen zich meestal vanzelf wel op.

U krijgt een heilige levenswandel door:

 • een intieme wandel met God. Waar u mee omgaat wordt u mee besmet. Hoe dichter u met God wandelt, hoe meer u op Hem gaat lijken;
 • totaal afhankelijk te zijn van God. In eigen kracht kunt u niets, maar in Gods kracht is de overwinning zeker;
 • het Woord van God te verslinden. Lees Gods Woord, bestudeer Gods Woord en overdenk Gods Woord. Hoe meer u Gods Woord in uw leven toelaat hoe sneller u groeit en hoe heiliger uw levenswandel;
 • het Woord van God te beschermen. Valse onheilige bijbels maken valse onheilige Christenen. Bescherm Gods woord, verdedig het en gebruik alleen juiste vertalingen;
 • te begrijpen dat uw oude, zondige mens niet hervormd kan worden. Uw oude ik, die na uw wedergeboorte is blijven bestaan, kan niet veranderd worden;
 • God te leren kennen door zijn Woord;
 • te leven uit geloof. U bent wedergeboren door geloof en het leven als Christen kan alleen geleefd worden door geloof;
 • vervuld te worden met Gods Geest;
 • u af te scheiden van de zonde. Zonde is als onkruid in uw tuin. Als u de zonde niet uit uw leven trekt, dan gaat het overwoekeren in uw leven;
 • uw zonden te belijden. God is heilig. Zonde in uw leven verstoort uw wandel met God. Beleid uw zonden en laat ze na;
 • nederig en dienstbaar te zijn. Help uw broeders en zusters in Christus. Help uw naasten. Jezus kwam als een dienstknecht en verwacht van u dat u in Zijn voetsporen treedt;
 • uw leven in dienst te stellen van God;
 • Gods wil na te jagen;
 • u terecht te laten wijzen door God of andere Christenen;
 • ijver te hebben voor de waarheid. Heb de waarheid lief, volg het na en weest niet bang de waarheid te vertellen. Het verkondigen van de waarheid leidt altijd tot haat van zei die de waarheid haten. Dit is normaal en valt te verwachten;
 • te geven. God heeft u gezegend met geld en goederen. Het is Gods wil dat u daarvan geeft voor Zijn werk;
 • u af te scheiden van valse leraars en de wereld. Als u zich inlaat met valse leraars zult u zelf een valse leraar worden. Als u zich inlaat met de wereld zult u wereldgelijkvormig worden. Scheidt u af;
 • de hele wapenrusting van God aan te trekken;
 • onderworpen te zijn aan Gods tuchtiging;
 • in Christus te blijven en je te onderwerpen aan Gods snoeiwerk in uw leven. Soms moet God slechte takken en vruchten in uw leven wegsnoeien zodat u kunt groeien. Slechte takken en vruchten beroven de plant van voedingsstoffen en staan een gezonde groei in de weg;
 • het aanleren van Godvruchtige gewoonten. Het is belangrijk dat u ruimte maakt in uw leven voor Gods Woord, gebed en het bezoeken van samenkomsten;
 • te blijven doorgaan tot het einde. Geef niet op. U zult vroeg of laat falen in uw heilige levenswandel. Het enige wat u kunt doen is opstaan, naar God gaan voor hulp en doorgaan.

Bijbel lezen

De Bijbel lezen is luisteren naar God.
De Bijbel is het Woord van God en geschreven over een periode van enkele duizenden jaren. De Bijbel is geschreven door mensen, maar geïnspireerd door God. Dit betekent dat God de schrijvers ingaf welke woorden ze moesten opschrijven. Het resultaat is dat de Bijbel een volmaakt en samenhangend boek is geworden waar geen fouten in staan.

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is;
Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.
(2 Timotheüs 3:16-17)

U heeft de Bijbel nodig voor lering, wederlegging, verbetering en onderwijs. Het doel hiervan is dat God u volmaakt wil toerusten tot alle goede werken.

Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.
(Hebreeën 4:12)

U heeft de Bijbel nodig als leidraad voor uw leven. Zonder Bijbel weet u niet wat goed en fout is. Zonder Bijbel weet u niet hoe u moet leven als Christen.

En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen.
(1 Petrus 2:2)

Het is van belang dat u elke dag een onvervalste Bijbel leest en Bijbelstudie doet, zodat u mag groeien.
De mate waarin u dat wel of juist niet doet, is bepalend voor de groei die God in u teweeg brengt.

Bijbelvertalingen

De redenen des HEEREN zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.
Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid.
(Psalm 12:7-8)

De “redenen des HEEREN” zijn de woorden van God. God heeft belooft deze te bewaren tot in eeuwigheid.

De enige betrouwbare vertaling in het Nederlands is de Statenvertaling uit 1637.
De Statenvertaling wordt gepubliceerd door de Gereformeerde Bijbel Stichting (GBS). Het taalgebruik van de Statenvertaling is soms wat ouderwets, maar na wat tijd en gewenning is het prima te lezen. Voor de moeilijke woorden kunt u, wanneer aanwezig, de verklarende woordenlijst achter in gebruiken of een (online) woordenboek.

Alle overige Nederlandse vertalingen zijn vervalst en geen getrouwe vertaling van de oorspronkelijke teksten. God heeft ons maar één Bijbel gegeven. Bij de Herziene Statenvertaling (HSV) en de Nederlands Bijbel Genootschap 1951 (NBG 1951) worden teksten zo gewijzigd dat ze een andere betekenis krijgen. De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) en andere nieuwe vertalingen laten zelfs complete delen van de Bijbel weg.

Bidden

Bidden is spreken tot God.

U heeft maar één mond en twee oren. Luister dus minimaal twee keer zo veel naar God (de Bijbel lezen en Bijbelstudie) dan u tot hem spreekt.

En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden.
(Mattheüs 6:7)

Bidden is niet ingewikkeld. God heeft een hekel aan gekunstelde gebeden met veel onzinnige franje. Wees gewoon uzelf en kopieer geen gebeden van anderen.

Want wij hebben geen Hogepriester Die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde.
Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd.
(Hebreeën 4:15-16)

U zult als Christen nog steeds dagelijks zondigen, maar Jezus onze hogepriester weet hoe het is om verleid te worden door de zonde, ook al zondigde Hij niet.
Nader daarom zonder schroom tot God om hulp te krijgen. U kunt over allerlei onderwerpen bidden. Voorbeelden zijn genezing van ziekten van anderen en uzelf, uw werk, uw man of vrouw, uw kinderen en uw familie. U kunt ook vragen om wijsheid in het nemen van beslissingen en/of God u wilt helpen de Bijbel te begrijpen. U kunt waar u ook mee zit bij God in gebed brengen.

Bidden doet u als volgt:

 • 1.Wees respectvol. God is heilig en Hij is uw Schepper.
 • 2.Begin met: Vader in de hemel. Toen u tot geloof kwam is God uw Vader geworden. God is uw Vader en Hij woont in de hemel.
 • 3.Vertel God wat over uw dag en dank hem voor de zegeningen die Hij u geeft. Dank hem ook als het slecht gaat. Ook als het slecht gaat, kunt u God danken voor het voedsel op uw tafel.
 • 4.Belijd uw zonden.
 • 5.Bid voor anderen.
 • 6.Bid voor uzelf.
 • 7.Eindig met: dit vraag ik u in Jezus naam. Amen. Jezus is DE WEG tot God. Ook in het gebed. Het is door Jezus naam waardoor God ons gebed verhoort.

Het is van belang dat u elke dag tot God bidt.
De mate waarin u dat wel of juist niet doet, is bepalend voor de groei die God in u teweeg brengt.

Onderlinge samenkomsten

En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert.
(Hebreeën 10:25)

Het is Gods wil voor u dat u een gemeente zoekt en niet nalaat de samenkomsten te bezoeken. Een gemeente is een ander woord voor kerk en is niet een gemeente met burgemeester en wethouders.
Iedere gemeente bestaat uit (hopelijk) wedergeboren zondaars en is daarom niet volmaakt. Er is geen gemeente waar niets op aan te merken is. Dat ontslaat een gemeente niet van het streven naar volmaaktheid en zuiverheid van leerstellingen. Iedere gemeente hoort te voldoen aan een minimum aantal eisen. Als daar niet aan voldaan wordt, is die gemeente dood.

Noodzakelijke leerstellingen die in elke gemeente gepredikt moeten worden zijn onder andere:

 • de schepping en zondeval;
 • zonde, dood, oordeel en de hel;
 • de drie-eenheid van God. God bestaat uit drie personen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest;
 • de dood, begrafenis, opstanding en het bloed van Jezus Christus;
 • dat er één weg tot God en één zaligmaker is. Zijn naam is Jezus Christus;
 • geen verlossing door goede werken, maar door bekering en geloof;
 • eeuwige behoudenis. Als iemand het Evangelie gelooft, kan die persoon nooit meer verloren gaan;
 • de doop door onderdompeling. De Bijbel leert geen besprenkeling van baby’s.

Iedere gemeente:

 • hoort actief aan evangelisatie te doen. Veel gemeenten hebben een evangelisatiecommissie, maar die is niets anders dan een praatclub. Een gemeente die niet evangeliseert, geeft niets om mensen die verloren zijn en naar de hel gaan. Iedere gemeente die niet actief evangeliseert is dood. Ga weg uit haar;
 • hoort alleen de Statenvertaling te gebruiken. Een appelboom brengt geen peren voort en een perenboom brengt geen appels voort. Het is onmogelijk dat een gemeente waar een corrupte bijbel gebruikt wordt de juiste leerstellingen voortbrengt. Als u een gemeente bezoekt die een corrupte bijbel gebruikt, zult u ook besmet worden met valse leerstellingen. Ga weg uit haar!

Wanneer een gemeente niet aan deze minimumeisen voldoet, raad ik u aan geen lid te worden en zo snel als uw benen u dragen kunnen weg te rennen.
Wanneer u geen Bijbelgetrouwe gemeente niet kunt vinden in uw omgeving, kunt luisteren naar online preken van gemeenten die wel voldoen aan de minimumeisen. Bidt in die tijd tot God dat Hij u mag voorzien in een gemeente om naartoe te gaan.

Het is van belang dat u elke week de samenkomsten bezoekt.
De mate waarin u dat wel of juist niet doet, is bepalend voor de groei die God in u teweeg brengt.

Bijbelgetrouwe kerken in Nederland

Een Bijbelgetrouwe Baptistengemeente in Nederland is Lighthouse Baptist Church in Almere. Er zijn daarnaast ook nog een klein aantal andere gemeenten die bijbelgetrouw zijn.
U kunt hun website via deze link bezoeken: Lighthouse Baptist Church

Lighthouse Baptist Church:

 • is een Engelstalige Bijbelgetrouwe Baptistengemeente. De samenkomsten worden bezocht door mensen uit vele landen en daarom is deze gemeente Engelstalig. Hoewel de gemeente Engelstalig is kunnen veel mensen Nederlands;
 • gebruikt alleen de King James Version (KJV) uit 1611. Deze vertaling is de Engelstalige tegenhanger van onze Statenvertaling uit 1637;
 • wordt geleid door pastor Stan Kamps. Stan Kamps is een Canadese Nederlander van wie de voorouders uit Nederland naar Canada geëmigreerd zijn. Hij spreekt zowel Engels als Nederlands;
 • richt zich op de onderwijzing en opbouw van Christenen in hun geloof. Er wordt geen water bij de wijn gedaan en de Bijbel wordt er van kaft tot kaft gepredikt. Verwacht geen mierzoete oorstrelende preken maar preken die uw geweten prikkelen en u doen groeien in uw geloof;
 • heeft ingetogen muziek die gericht is op de onderwijzing en opbouw van Christenen en niet voor vermaak;
 • heeft vriendelijke leden, die u met open armen zullen ontvangen.

Het zal allemaal branden

Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden.
(2 Petrus 3:10)

Er zal een dag komen dat God de aarde en de werken erop zal verbranden. Uw huis, uw auto, uw fiets, uw meubels, uw verzamelingen, uw bankrekening, uw erfenis en al uw andere bezittingen zullen allemaal verbranden. Er zal niets meer van overblijven. Zonder bezittingen bent u geboren en zonder bezittingen zult u het graf indalen.

Verzamelt u schatten in de hemel

Die zich des armen ontfermt, leent den HEERE, en Hij zal hem zijn weldaad vergelden.
(Spreuken 19:17)

Geef aan de echte armen en God gaat u ervoor belonen. Zo verzamelt u zichzelf schatten in de hemel. Geef niet aan zogenaamde goede doelen die hun directeuren en leden van de raad van bestuur tonnen per jaar uitkeren. Geef niet aan zogenaamde armen, die in werkelijkheid te lui zijn om te werken. God gaat u er niet voor belonen als u dat wel doet.

Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen;
Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen.
Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
(Mattheüs 6:19-21)

God heeft u, om niet, Zijn rechtvaardigheid gegeven. Nu wil God dat u schatten in de hemel gaat verzamelen.

U kunt dit doen door:

 • het winnen van zielen voor God ofwel evangeliseren;
 • het ondersteunen van hen die evangeliseren;
 • het ondergaan van vervolging, afwijzing en gelasterd worden vanwege Jezus;
 • geld te geven voor het werk van de Heere. Denk hierbij aan het geven aan evangelisten (zolang het juiste Evangelie verkondigt wordt), missionarissen (mensen die in het buitenland gemeenten opzetten en evangeliseren), echte armen en lenen zonder iets terug te verwachten;
 • bidden voor anderen;
 • nog veel meer.

En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft alleenlijk een beker koud water in den naam eens discipels, voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen.
(Mattheüs 10:42)

God herinnert zich de kleinste details ook van het goede dat u heeft gedaan. God zal zelfs het geven van een beker koud water in de naam van een discipel nog niet overzien.
Tijd = geld en geld = tijd. Stel u maakt een mooie evangelisatiefolder en print deze uit. Dan beloont God u voor de tijd gestoken in het maken en printen van de folder, de verbruikte inkt, het verbruikte papier en de afschrijving op gebruikte spullen.

De grote opdracht

De leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk.
(Daniël 12:3)

Ziet u de tekst “die er velen rechtvaardigen”? Dit betekent dat als u velen tot rechtvaardigheid brengt, door verkondiging van het Evangelie, God u ook meer glans gaat geven in de hemel.

Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.
En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.
(Mattheüs 28:19-20)

Evangeliseren is de grote opdracht die ons gegeven is door Jezus Christus zelf.
Evangeliseren is gewoon herhalen wat ik u geleerd heb op deze website. Verkondig het Evangelie aan familie, kennissen, buren, collega’s en ga dan verder. God heeft beloofd met u te zijn. Bid tot God om hulp als u niet durft. Bid tot God voor de bekering van anderen en dat hij u mag leiden naar mensen die het Evangelie nodig hebben.

De opname van de gemeente

Voordat God Zijn toorn gaat uitstorten over deze wereld zal God alle wedergeboren Christenen die zijn gestorven of nog leven naar de hemel brengen.

Zie, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,
In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.
Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.
Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?
(1 Korinthe 15:51-55)

De gestorven Christenen zullen eerst uit de dood worden opgewekt.
De Christenen die dan nog op aarde leven zullen in een punt des tijds, in een ogenblik veranderd worden.

Uw verderfelijke lichaam zal onverderfelijk worden gemaakt en uw sterfelijke lichaam zal onsterfelijkheid aandoen. U zal een lichaam krijgen dat niet onderworpen is aan de dood en de zonde.

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.
Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.
(1 Thessalonicenzen 4:16-18)

De Heere Jezus zal op een dag uit de hemel neerdalen met een geroep, met de stem van de aardsengel en de bazuin van God.

Zowel de gestorven Christenen als de nog levende Christenen zullen nadat ze hun nieuwe lichaam hebben ontvangen tezamen worden opgenomen in de wolken, de Heere Jezus tegemoet.

Vertroost uzelf hiermee als het moeilijk wordt in uw leven.

Slot

Geen zorgen, ik ben nu uitgeschreven.