© Rob Blanken / Nature in Stock

Het Evangelie

Intro

U bent nu aangekomen bij het belangrijkste hoofdstuk van deze website. Alle voorgaande hoofdstukken hadden als doel u een fundament te geven, die u in staat stelt het Evangelie te begrijpen. Nu is het tijd om u het Evangelie te verkondigen.

Lees dit hoofdstuk aandachtig en vraag God u te helpen om alles te begrijpen. God zal dit zeker doen, want God wil niets liever dan dat u ontsnapt aan Zijn oordeel en een eeuwigheid in de hel.

Wat betekent het woord Evangelie?

De betekenis van het woord Evangelie is: “goed nieuws”. Maar voordat ik dat goede nieuws kan brengen wil ik u eerst enkele begrippen leren.
U moet eerst de basis begrijpen zodat u weet wat God van u verwacht. Daarna kunt u een besluit nemen op basis van kennis.

Wat is een Christen?

Een Christen is een zondaar en voormalig goddeloze die is wedergeboren door bekering en geloof in het Evangelie.

Waarom zou ik Christen worden?

Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.
(Romeinen 5:9)

U wordt in eerste instantie Christen om verlost te worden van de komende toorn en oordeel van God. De toorn van God zal geopenbaard worden in het komende oordeel, waarin alle goddelozen tot een eeuwigheid in de hel zullen worden veroordeeld.

Wedergeboorte

Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.
(Psalm 51:12)

Uw hart is van nature geneigd om de zonde na te volgen. U zondigt niet alleen, maar heeft de zonde ook lief. U noemt het goede kwaad en het kwade goed. Verlossing van uw zondeschuld is niet genoeg, maar u moet ook verlost worden van de macht die de zonde over uw leven heeft. Uw natuurlijke neiging om te zondigen, uw gedachten en uw opvattingen moeten volledig veranderd worden. U heeft een nieuw en zuiver hart nodig, een nieuw binnenste en een oprechte geest. De Bijbel noemt dit wedergeboorte.

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.
(Johannes 3:5)

 • Uw eerste geboorte is die uit water, het vruchtwater in de baarmoeder van uw moeder.
 • U bent door uw geboorte en eigen keuze een zondaar.
 • U bent daardoor geestelijk gezien afgescheiden van God. Dit wordt de geestelijke dood genoemd. Omdat u in deze toestand bent, kunt u het Koninkrijk van God niet binnengaan. Het Koninkrijk van God is de hemel.
 • Om het Koninkrijk van God binnen te gaan moet uw geest wederom geboren worden. Dit betekent dat uw geest opnieuw tot leven gewekt moet worden. Alleen door wedergeboorte kan uw geestelijke afscheiding van God ongedaan worden gemaakt.
 • Zoals uw geboorte uit uw moeder lichamelijk nieuw leven brengt, zo brengt de wedergeboorte nieuw geestelijk leven.

Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.
En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
(Romeinen 8:7-8)

 • U moet wedergeboren worden omdat uw denken in staat van vijandschap is tegen God.
 • U moet wedergeboren worden omdat u zich niet aan Gods geboden onderwerpt.
 • U moet wedergeboren worden omdat u zich niet aan Gods geboden kunt onderwerpen.
 • U moet wedergeboren worden omdat u God, in uw huidige staat, niet kunt behagen.

Dan zal Ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.
En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven.
En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen en Mijn rechten zult bewaren en doen.
(Ezechiël 36:25-27)

Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden.
(Johannes 3:5)

 • Wedergeboorte is het door God de Heilige Geest gereinigd worden van uw zonden en de macht ervan over uw leven gebroken wordt.
 • Wedergeboorte is het krijgen van een nieuw hart. Geestelijk gezien moet uw harde, koude, levenloze en zondige stenen hart weggenomen worden en vervangen door een hart van vlees dat zonder zonde is. Vlees heeft leven en is zacht en warm in tegenstelling tot steen.
 • Wedergeboorte is het ontvangen van God de Heilige Geest in uw binnenste.
 • Wedergeboorte is dat u zult wandelen in al Gods geboden en Zijn rechten zult bewaren in uw hart en doen.
 • Wedergeboorte is meer dan reformatie van uw leven of een nieuwe bladzijde omslaan. Wedergeboorte houdt in dat u een nieuwe schepping wordt. Uw oude zondige mens moet worden vervangen door een nieuwe mens, die God wel gehoorzaam kan zijn.

Bekering en Geloof

Betuigende beide Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onzen Heere Jezus Christus.
(Handelingen 20:21)

Bekering en geloof zijn absoluut nodig om wedergeboren te worden en om aan Gods komende toorn en oordeel te kunnen ontsnappen. Bekering en geloof zijn twee verschillende dingen, maar tegelijkertijd twee kanten van dezelfde munt. Dit komt omdat beide tegelijkertijd plaatsvinden bij de wedergeboorte.

Bekering

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer.
Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan en het zal niet wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren.
(Jesaja 45:22-23)

God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom dat zij zich bekeren;
Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een Man Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.
(Handelingen 17:30-31)

Maar heb eerst dengenen die te Damascus waren, en te Jeruzalem, en in het gehele land van Judéa, en den heidenen verkondigd dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig.
(Handelingen 26:20)

Want zij zelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God te dienen,
En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.
(1 Thessalonicenzen 1:9-10)

Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren; niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken, en van het geloof in God.
(Hebreeën 6:1)

Bekering is niet:

 • een nieuw blad omdraaien of uw leven veranderen. Het is Gods taak uw leven te veranderen en niet uw taak. U kunt uzelf niet veranderen en alles wat u probeert om uzelf te veranderen is niet acceptabel voor God.
 • het slechts spijt hebben van uw daden. Veel criminelen hebben spijt omdat ze gepakt werden, maar niet omdat ze tegen God gezondigd hebben. Bekering is richting God. U heeft tegen God gezondigd.
 • het alleen geloven in Jezus. Het is niet “er hoeft niets te veranderen in uw leven, geloof in Jezus en u gaat naar de hemel”.
 • een religieuze ervaring. Het ervaren van “god” of gevoelens van blijdschap, liefde, vrede en warmte zijn geen bekering op zich. Het ontvangen van dromen of visioenen is ook geen bekering. Bekering is geen religieuze ervaring, maar een bewuste keuze die u maakt.

Bekering:

 • is een bewuste keuze. Deze keuze maakt u op basis van feiten uit de Bijbel.
 • is een draai van 180 graden. Als u zich tot God bekeert maakt u een draai van 180 graden en keert u de zonde de rug toe.
 • is het toegeven dat u gezondigd heeft tegen God en een zondaar bent. U heeft gezondigd tegen God, bent een zondaar en u bent niet goed. Bekering betekent dat u zegt: “Ik ben schuldig!”.
 • is het berouw hebben over uw zonden. U heeft Gods geboden gebroken en heeft God daarmee beledigd. Hij is uw Schepper en bij bekering hoort berouw over uw daden en dat u God daarmee beledigd hebt.
 • is het u afkeren van uw afgoden. Het Evangelie is exclusief. Het toevoegen van andere goden aan het Evangelie is niet toegestaan. Wie zich bekeert moet alle andere goden de rug toekeren.
 • is het u afkeren van uw dode werken. Het Evangelie is exclusief. Het toevoegen van goede werken aan het Evangelie is niet toegestaan. Wie zich bekeert moet alle goede werken als van geen waarde zien in Gods ogen.
 • is het u afkeren van uw valse religie. Het Evangelie is exclusief. Het toevoegen van religie is niet toegestaan. Wie zich bekeert moet alle valse religies de rug toekeren.
 • is het uw knieën buigen en u onderwerpen aan de levende God. U bent God ongehoorzaam geweest en heeft Zijn geboden gebroken. Wie zich bekeert moet in plaats van ongehoorzaam te zijn gehoorzaam worden. Gehoorzaamheid staat gelijk aan onderwerping.
 • is het belijden van Jezus Christus als Heere. Jezus Christus is de Heere en niet uzelf of een andere god.
 • is een verandering van gedachten waaruit altijd een verandering van leven volgt. Hieronder worden twee voorbeelden genoemd.
 • is gelijk een moordenaar die met de ene hand de gratie aanneemt en uit de andere hand het mes laat vallen.
 • is gelijk een dief die berouw heeft en dat wat gestolen is teruggeeft aan de rechtmatige eigenaar.

Geloof

Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet.
(Hebreeën 11:1)

Geloof:

 • is onverdeeld. Geloof kan niet verdeeld worden tussen Jezus Christus en andere goden. Geloof kan niet verdeeld worden tussen Jezus Christus en andere religies. Geloof is 100% in Jezus Christus alleen.
 • is vertrouwen. Geloof dat u uw ziel en zaligheid toevertrouwd aan Jezus Christus. Jezus Christus is meer dan in staat om al uw zonden weg te nemen en het twijfelen hieraan is ongeloof.
 • is overtuigd. Geloof is een rotsvaste overtuiging dat alles wat God zegt in Zijn woord, de waarheid is en dat Hij zich aan Zijn woord zal houden en al Zijn beloften vervuld.
 • is ongemengd. Geloof is ongemengd met goede werken. Het Evangelie is gratis en kan niet verdiend worden.
 • is ontvangend. Geloof ontvangt dat wat God zegt, als een kind. Een kind gelooft blindelings wat de ouders zeggen. God verwacht van u dat u Hem blindelings gelooft. Geloof ontvangt Jezus Christus als Verlosser en roept Hem aan.

Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat Hij is, en een Beloner is dergenen die Hem zoeken.
(Hebreeën 11:6)

 • Het is onmogelijk om God te behagen zonder geloof.
 • Als u tot God wilt komen, moet u ook geloven dat Hij bestaat.
 • Als u niet tot God komt, gelooft u ook niet dat Hij bestaat en bewijst u daarmee uw ongeloof.
 • Als u wat God zegt voor waarheid aanneemt, heeft u geloof.
 • Als u wat God zegt niet voor waarheid aanneemt, bewijst u daarmee uw ongeloof.

Zonder bekering en geloof

Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan.
(Lukas 13:3)

Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan.
(Lukas 13:5)

Jezus Christus herhaalde deze zin twee keer om ons te laten zien dat Zijn woord vast en zeker is. Wie zich niet bekeert, zal het eeuwige oordeel in de hel moeten ondergaan.

Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam van den eniggeboren Zone Gods.
En dit is het oordeel, dat het Licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.
Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.
(Johannes 3:18-20)

Wie niet het Evangelie gelooft, is al veroordeeld. De Bijbel geeft ook meteen de reden voor het ongeloof van mensen. Ze hebben de duisternis meer liefgehad dan het licht. Ze haten het licht en willen er niet naartoe komen, omdat hun zonden, die ze liefhebben, door het licht geopenbaard worden.

Verlossing

En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.
(Openbaring 20:12)

U heeft een strafblad in de hemel, waarin uw zondeschuld staat. Om een blanco strafblad te krijgen, moet uw zondeschuld afgelost worden.

Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde.
(Johannes 8:34)

U bent een slaaf van de zonde en een slaaf is niet vrij. Om een slaaf vrij te kopen is er een losprijs nodig.

Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.
(Markus 10:45)

Jezus Christus is naar de aarde gekomen om Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven om u vrij te kopen van uw zondeschuld en uw slavernij aan de zonde.

Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende.
(Kolossenzen 2:14)

Wanneer u zich bekeert en het Evangelie gelooft zal God het handschrift dat tegen u is, uw strafblad, uitwissen. God zal uw strafblad niet alleen wissen, maar ook wegnemen en aan het kruis nagelen. U zal voor eeuwig verlost worden van uw zondeschuld en de slavernij van de zonde.

Één weg!

Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij.
(Johannes 14:6)

Er is maar één weg tot God en dat is Jezus Christus. Alle ander wegen leiden naar de hel!

Één zaligmaker!

En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden.
(Handelingen 4:12)

Er is geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor u zalig kunt worden dan Jezus Christus.

Genade

Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God den Vader en den Heere Jezus Christus, onzen Zaligmaker.
(Titus 1:4)

Genade:

 • heeft synoniemen als: barmhartigheid, gratie, gunst, mededogen en vergeving.
 • is een onverdiende gunst.
 • is dat u vanwege uw zonden straf verdient, maar dat God u er niet voor straft.
 • is dat u vanwege uw zonden de hel verdient, maar de hemel krijgt.
 • wordt door God aan eenieder die wil uitgereikt.
 • wordt verkregen door bekering en geloof in het Evangelie.

Verzoening

Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.
(Romeinen 5:10)

Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.
(Romeinen 8:7)

Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen.
(2 Korinthe 5:20)

 • Verzoening met God betekent dat u, door u te bekeren en het Evangelie te geloven, vrede met God krijgt.
 • U bent als zondaar een vijand van God.
 • U onderwerpt zich niet aan Gods wet en kan het ook niet.
 • Laat u met God verzoenen!

Verzoening door Zijn bloed

Welken God voorgesteld heeft tot een Verzoening door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods,
Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene die uit het geloof van Jezus is.
(Romeinen 3:25-26)

In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,
(Efeze 1:7)

En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.
(Hebreeën 9:22)

Het bloed van Jezus Christus:

 • is het door God enige aangewezen middel waardoor de mens verzoend kan worden met God.
 • is het enige middel waardoor vergeving van zonden kan plaatsvinden.
 • moest uitgestort worden. Zonder het uitstorten van bloed vindt er geen vergeving plaats.

Rechtvaardigheid

Gelijk ook David den mens zalig spreekt welken God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken,
Zeggende: Zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn;
Zalig is de man welken de Heere de zonde niet toerekent.
(Romeinen 4:6-8)

Rechtvaardigheid:

 • wordt u alleen toegerekend zonder goede werken.
 • is dat uw ongerechtigheden vergeven zijn en uw zonden bedekt zijn.
 • is dat God u uw zonde niet toerekent.
 • is dat u vaardig wordt in recht doen. Rechtvaardigmaking stelt u in staat om God te gehoorzamen.

Zijn rechtvaardigheid

Want Dien Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.
(2 Korinthe 5:21)

Jezus Christus:

 • leidde een volmaakt en zondeloos leven en was rechtvaardig.
 • is door God de Vader voor u tot zonde gemaakt. Al uw zonden zijn aan Jezus Christus toegerekend.
 • geeft u Zijn rechtvaardigheid, wanneer u zich bekeert en het Evangelie gelooft.

Rechtvaardigmaking is gratis

Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods,
En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is.
(Romeinen 3:23-24)

 • Rechtvaardigmaking is “om niet”. Het is gratis!
 • U hoeft rechtvaardigmaking alleen als een cadeau te ontvangen, door bekering en geloof in het Evangelie. Wanneer u moet werken voor een cadeau is het cadeau geen cadeau meer, maar loon.

Gods vergeving

Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons.
(Psalm 103:12)

 • Als u van de noordpool in één lijn naar het zuiden reist, komt u uiteindelijk op de zuidpool terecht.
 • Als u in dezelfde lijn verder reist, komt u weer op de noordpool terecht.
 • U kunt oneindig naar het westen reizen zonder het oosten ooit te ontmoeten.
 • U kunt oneindig naar het oosten reizen zonder het westen ooit te ontmoeten.
 • De afstand tussen het oosten en westen is oneindig.
 • Als u zich bekeert en het Evangelie gelooft zal God uw zonden oneindig ver van Zich wegdoen.

Eens Gered Altijd Gered

En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.
(Johannes 10:28)

 • Het moment dat u zich bekeert en het Evangelie gelooft, geeft God u eeuwig leven. Als eeuwig leven iets is wat u kwijt kan raken na verloop van tijd, dan is het niet eeuwig.
 • Als u zich bekeert en het Evangelie gelooft, is het onmogelijk voor u om alsnog naar de hel te gaan.
 • Omdat u, als u zich bekeert en het Evangelie gelooft, eeuwig leven krijgt, hoeft u ook geen goede werken te om wedergeboren te worden of te blijven.

God kan niet liegen!

In de hope des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft vóór de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd.
(Titus 1:2)

 • God kan niet liegen!
 • Als u zich bekeert en het Evangelie gelooft, krijgt u eeuwig leven.

Gods uitnodiging

Komt dan, en laat ons tezamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
(Jesaja 1:18)

 • God nodigt u uit om dat wat krom is, uw zonden, recht te maken.
 • Kleding geverfd in de kleuren scharlaken en karmozijn kunnen onmogelijk weer wit gemaakt worden.
 • U kunt uw zonden niet zelf wit maken.
 • Als u zich bekeert en het Evangelie gelooft zal God uw zonden wit als de sneeuw en als witte wol maken.

En de Geest en de bruid zeggen: Kom. En die het hoort, zegge: Kom. En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.
(Openbaring 22:17)

De Heere Jezus Christus nodigt u uit om tot Hem te komen voor vergeving van zonden. Het is gratis! Het kost u niets, helemaal niets!

Eenieder de Naam van de Heere aanroept!

Want een iegelijk die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.
(Romeinen 10:13)

U kunt zich bekeren en het Evangelie geloven. Wat houdt u nog tegen? Roep de Heere Jezus Christus aan en u zult verlost worden van uw zonden en gerechtvaardigd worden voor God.

Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden; de een was een farizeeër en de ander een tollenaar.
De farizeeër staande, bad dit bij zichzelven: O God, ik dank U dat ik niet ben gelijk de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar;
Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles wat ik bezit.
En de tollenaar van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, zijt mij zondaar genadig.
Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.
(Lukas 18:10-14)

 • De farizeeër zag zichzelf niet als zondaar.
 • De farizeeër schepte op over al zijn goede werken.
 • De tollenaar stond veraf en durfde zelfs niet naar de hemel te kijken uit schaamte.
 • De tollenaar zei slechts: “O God, wees mij zondaar genadig”.
 • De tollenaar werd gerechtvaardigd en de farizeeër niet.

Één werk!

Zij zeiden dan tot Hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?
Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem Dien Hij gezonden heeft.
(Johannes 6:28-29)

God vereist één werk van u. Bekeer u en geloof het Evangelie!

Nog even een herhaling…

Nu de basis is gelegd, zullen de belangrijkste begrippen die in alle voorgaande hoofdstukken uitgelegd zijn in het kort herhaald worden.

SAMENVATTEND:
A. God is Drie-enig. De Drie-eenheid bestaat uit de volgende drie individuele personen die alle drie God zijn, maar toch één zijn. De eerste is God de Vader. De tweede is God de Zoon. De derde is God de Heilige Geest.
B. God heeft in zes dagen de hemel, de aarde en alles wat daarin is geschapen en op de zevende dag rustte Hij. De mens was de kroon op zijn scheppingswerk en was volmaakt in al zijn wegen.
C. Adam, de eerste mens, heeft door doelbewust van de boom van kennis en goed en kwaad te eten gezondigd tegen God en Zijn geboden. Door te zondigen zijn Adam en zijn nageslacht, de mensheid, zondaars geworden.
D. Omdat Adam zondigde tegen God heeft God de aarde vervloekt en moesten Adam en de mensheid de dood sterven. De vloek zorgt ervoor dat er doornen en distels op aarde groeien, oogsten mislukken, natuurrampen gebeuren, er ziekte is en uiteindelijk de lichamelijke dood volgt.
E. U bent door geboorte en uw eigen keuze zondaar en bent Gods geboden ongehoorzaam geweest.
F. U bent, omdat u een zondaar bent, geestelijk gezien dood en afgescheiden van God. U moet omdat u een zondaar bent, ergens in de toekomst, de fysieke dood sterven.
G. Na uw fysieke dood volgt het oordeel. Als u niet wordt gevonden in het Boek van het Leven zult u in de poel van vuur en zwavel geworpen worden. Daar zult u voor eeuwig gepijnigd worden.
H. God had u lief en wilde niet dat u voor eeuwig naar de poel van vuur en zwavel moest. God bedacht daarom een plan waarmee Hij u kon verlossen en tegelijkertijd kan voldoen aan Zijn heiligheid en gerechtigheid.
I. God de Zoon, Jezus Christus, is mens geworden en geboren uit de maagd Maria.
J. Jezus Christus is 100% God.
K. Jezus Christus is 100% mens.
L. Jezus Christus leidde een volmaakt en zondeloos leven.
M. Jezus Christus heeft uw plaats in het oordeel van God genomen. God de Vader heeft, toen Jezus aan het kruis hing, Zijn toorn en oordeel over uw zonden op Jezus uitgestort.
N. Jezus Christus heeft Zijn bloed vergoten als verzoening voor uw zonden.
O. Jezus Christus is voor uw zonden gestorven, naar de Schriften.
P. Jezus Christus is na zijn dood begraven en is niet tot staat van ontbinding overgegaan.
Q. Jezus Christus is op de derde dag opgewekt uit de dood voor uw rechtvaardigmaking, naar de Schriften.
R. Jezus Christus is na zijn opstanding naar de hemel opgevaren en is daarna gaan zitten aan de rechterhand van God de Vader.

Nog één ding…

Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.
(Johannes 6:37)

Als u Heere Jezus Christus aanroept of naar Hem toegaat, zal Hij u NOOIT, maar dan ook NOOIT weigeren. Deze belofte staat als een huis!

Het Evangelie

Iedere Christen hoort de gehele Bijbel van kaft tot kaft te geloven, maar om vergeving van zonde te ontvangen moet u het Evangelie geloven.

Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;
En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften.
(1 Korinthe 15:3-4)

DIT IS WAT U MOET DOEN:
A. Bekeer u en geloof het Evangelie!.
B. Het is Gods wil dat u alle bovenstaande punten, A tot en met R, met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en al uw kracht erkent en gelooft. Géén van deze punten zijn optioneel. Het Evangelie op zichzelf heeft drie specifieke onderdelen die u moet geloven.
C. 1. U moet geloven dat Jezus Christus voor uw zonden gestorven is, naar de Schriften.
2. U moet geloven dat Hij begraven is.
3. U moet geloven dat Hij op de derde dag is opgewekt uit de dood, naar de Schriften.
D. Kom tot de Heere Jezus Christus! Roep de Heere Jezus Christus aan! Eenieder die naar Hem toegaat heeft Hem aangeroepen en wie Hem heeft aangeroepen is tot Hem gekomen.
E. VOEG NIETS TOE! HAAL ER NIETS VAN AF!

Van uitstel komt afstel!

Want Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn.
De dagen des mensen zijn als het gras; gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij.
Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.
(Psalm 103:14-16)

U bent gemaakt uit stof en uw leven is als een bloem. Het groeit, het bloeit, het verdort en het sterft. U weet niet wanneer uw laatste uur heeft geslagen. U kunt over een seconde sterven of over tientallen jaren.

 • Denk niet: “ik ga over een paar jaar mij bekeren en het Evangelie geloven”.
 • Denk niet: “ik wil eerst nog even genieten van wat God verboden heeft”.
 • Velen zijn u hierin voorgegaan en even zovelen zijn in de hel terecht gekomen.

Want wat zou het den mens baten, zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed?
Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel?
(Markus 8:36-37)

Wat is het voor nut als u de hele wereld als uw bezit had, maar voor eeuwig naar de hel moet gaan? Wat kunt u geven voor de verlossing van uw ziel?

Uw ziel is te waardevol om te riskeren!
Neem geen risico! Bekeer u en geloof NU het Evangelie.